Ορίστηκε σε σώμα με απόφαση των υπουργών Οικονομικών και Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων το Δ.Σ της εταιρείας Υποδομές Κρήτης Α.Ε

Έτσι, και με απόφαση των υπουργών που δημοσιεύτηκε και στο Φύλο της Εφημερίδας της Κυβέρνησης πρόεδρος του Δ.Σ και Διευθύνων Σύμβουλος της εταιρείας ορίζεται ο κ. Λευτέρης Κοπάσης.

Τα υπόλοιπα μέλη του Δ.Σ της  Υποδομές Κρήτης Α.Ε είναι τα εξής:

. Λειβαδάς Άγγελος του Σπυρίδωνα, Δρ. Γεωλόγο – Μηχανικό, ως Μέλος (Α.Δ.Τ.

ΑΒ 634423, Α.Φ.Μ. 014327277).

.Βουλγαράκης Απόστολος του Ιωάννη, Πολιτικό Μηχανικό, ως Μέλος (Α.Δ.Τ. ΑΕ

471443, Α.Φ.Μ. 020846727).

.Φανουργάκης Γεώργιο του Νικολάου, Τοπογράφο Μηχανικό, ως Μέλος (Α.Δ.Τ.

ΑΗ 970764, Α.Φ.Μ. 031754574).

. Παπαδογιάννη Αριστείδη του Κωνσταντίνου, Αρχιτέκτονα Μηχανικό, ως Μέλος

(Α.Δ.Τ. Β 909626, Α.Φ.Μ. 029310765).

.Γιακουμάκη Νικόλαο του Στυλιανού, Δικηγόρο, ως Μέλος (Α.Δ.Τ. ΑΗ 973393,

Α.Φ.Μ. 101568296).

Συγκεκριμένα στην απόφαση των υπουργών αναφερονται τα παρακάτω:

ΘΕΜΑ : Συγκρότηση και ορισμός Προέδρου, Διευθύνοντος Συμβούλου και Μελών του

Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία “ΥΠΟΔΟΜΕΣ,

ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε.”

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του Π.Δ. 110/2011 “Διορισμός Αντιπροέδρων της Κυβέρνησης,

Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών” (ΦΕΚ 243 Α΄).

2. Τις διατάξεις της παρ.1 α του άρθρου 7 του Π.Δ. 189/2009 «Καθορισμός και

ανακατανομή αρμοδιοτήτων των Υπουργείων» (ΦΕΚ 221/Α’).

3. Τις διατάξεις των άρθρων 2, 3 και 10 του Ν.3429/2005 «Δημόσιες Επιχειρήσεις και

Οργανισμοί (Δ.Ε.Κ.Ο.)» (ΦΕΚ 314/Α΄), όπως το άρθρο 3 τροποποιήθηκε με τις

διατάξεις του άρθρου 15 του Ν. 3483/2006 (ΦΕΚ 169/Α’) και του άρθρου 33 του Ν.

3697/2008 (ΦΕΚ 194/Α’).

4. Τις διατάξεις των άρθρων 14 και 15 του Ν.3965/2011 “Αναμόρφωση πλαισίου

λειτουργίας Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων, Οργανισμού Διαχείρισης

Δημοσίου Χρέους, Δημόσιων Επιχειρήσεων και Οργανισμών, σύσταση Γενικής

Γραμματείας Δημόσιας Περιουσίας και άλλες διατάξεις” (ΦΕΚ 113/Α').

5. Τις διατάξεις των άρθρων 18 έως 24 του Ν. 2190/1920 “Περί Ανωνύμων Εταιρειών”

(ΦΕΚ 216/Α').

ΑΔΑ: Β4ΩΓ1-ΒΞΗ

6. Τις διατάξεις του άρθρου 5 παρ. 6 του Ν. 2229/1994 “Τροποποίηση και συμπλήρωση

του Ν. 1418/1984 και άλλες διατάξεις” (ΦΕΚ 138/Α').

7. Την αριθμ. Δ17α/02/99/ΦΝ 380/ 14-6-2011 Κοινή Υπουργική Απόφαση των

Υπουργών Οικονομικών, Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και

Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων “Ίδρυση Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία

“ΥΠΟΔΟΜΕΣ, ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΡΗΤΗΣ Ανώνυμη

Εταιρεία” και δ.τ. “ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε.” (ΦΕΚ 1454/Β').

8. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Π.Δ.63/2005 «Κώδικας Νομοθεσίας για την

Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα» (ΦΕΚ 98/Α’) και το γεγονός ότι από την

απόφαση αυτή δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού Προϋπολογισμού.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Ορίζουμε Πρόεδρο, Διευθύνοντα Σύμβουλο και Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της

Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία “ΥΠΟΔΟΜΕΣ, ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΑ

ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΡΗΤΗΣ Ανώνυμη Εταιρεία”, τους παρακάτω:

1. Τον Κοπάση Ελευθέριο του Νικολάου, Ηλεκτρολόγο Μηχανικό, ως Πρόεδρο και

Διευθύνοντα Σύμβουλο (Α.Δ.Τ ΑΙ 473075, Α.Φ.Μ. 044905310).

2. Τον Λειβαδά Άγγελο του Σπυρίδωνα, Δρ. Γεωλόγο – Μηχανικό, ως Μέλος (Α.Δ.Τ.

ΑΒ 634423, Α.Φ.Μ. 014327277).

3. Τον Βουλγαράκη Απόστολο του Ιωάννη, Πολιτικό Μηχανικό, ως Μέλος (Α.Δ.Τ. ΑΕ

471443, Α.Φ.Μ. 020846727).

4. Τον Φανουργάκη Γεώργιο του Νικολάου, Τοπογράφο Μηχανικό, ως Μέλος (Α.Δ.Τ.

ΑΗ 970764, Α.Φ.Μ. 031754574).

5. Τον Παπαδογιάννη Αριστείδη του Κωνσταντίνου, Αρχιτέκτονα Μηχανικό, ως Μέλος

(Α.Δ.Τ. Β 909626, Α.Φ.Μ. 029310765).

6. Τον Γιακουμάκη Νικόλαο του Στυλιανού, Δικηγόρο, ως Μέλος (Α.Δ.Τ. ΑΗ 973393,

Α.Φ.Μ. 101568296).

Οι ανωτέρω παύονται αζημίως για το δημόσιο και την Δημόσια Επιχείρηση με την

έκδοση νεώτερης Κοινής Υπουργικής Απόφασης.__