Από το τμήμα Ποιοτικού & Φυτοϋγειονομικού ελέγχου της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής της Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύμνης, σύμφωνα με το Δελτίο Γεωργικών Προειδοποιήσεων που εξέδωσε το ΠΚΠΦ & ΠΕ Ηρακλείου, ανακοινώνονται τα εξής:

Α. ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΑΜΠΕΛΙΟΥ

ΠΕΡΟΝΟΣΠΟΡΟΣ: Η ένταση της ασθένειας την περασμένη χρονιά σε όλο το νησί και οι συχνές και μεγάλου ύψους βροχές του χειμώνα έχουν προετοιμάσει μεγάλη ποσότητα πρωτογενούς μολύσματος. Υπενθυμίζεται ότι για να γίνουν μολύνσεις περονοσπόρου απαιτείται νερό (βροχή, έντονες νυχτερινές δροσιές).

Η βλάστηση είναι επιδεκτική μολύνσεων και οι θερμοκρασίες ευνοούν την ανάπτυξη της ασθένειας. Οι τελευταίες βροχές ύψους μέχρι 25 χιλ. με θερμοκρασία 9 – 15οC θα δώσουν τις πρώτες μολύνσεις και τα συμπτώματα (κηλίδες λαδιού, εξανθήσεις) θα εμφανιστούν την επόμενη εβδομάδα.

Οι αμπελοκαλλιεργητές θα πρέπει να ελέγχουν συστηματικά τα αμπέλια.

Εάν εντοπίσουν συμπτώματα της ασθένειας (κηλίδες λαδιού, εξανθήσεις) να κάνουν α-μέσως καταπολέμηση, και να ενημερώσουν τους τοπικούς γεωπόνους. Επόμενες βρο-χές ή έντονες νυχτερινές δροσιές πρέπει να βρίσκουν τα αμπέλια αυτά καλυμμένα.

Συνιστάται καταπολέμηση στις 16–17 Απριλίου.

ΩΪΔΙΟ: Είναι η σημαντικότερη ασθένεια των αμπελιών της Κρήτης. Οι συνθήκες που επικρατούν ευνοούν την ασθένεια. Η αντιμετώπιση του στο ξεκίνημα της βλάστησης περιορίζει ση-μαντικά την εξάπλωση του. Σε αμπέλια που δεν έχει γίνει καταπολέμηση να γίνει συνδυασμένη επέμβαση με τον περονόσπορο.

ΑΚΑΡΙ: Παρατηρούνται συμπτώματα σε φύλλα («φουσκάλες» στην πάνω επιφάνεια με εριώ-δεις τρίχες στην κάτω) που οφείλονται στο άκαρι του αμπελιού. Δεν πρέπει να συγχέονται με τις κηλίδες λαδιού, εξανθήσεις του περονοσπόρου.

Σε περιπτώσεις έντονων προσβολών να κάνετε καταπολέμηση με θειάφι(σκόνισμα).

Β. ΕΛΙΕΣ-ΠΡΩΊΜΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ

Η ανθοφορία της ελιάς εξελίσσεται ομαλά. Στις πρώιμες περιοχές ξεκινάει η άνθηση. Οι με-σοπρώιμες περιοχές βρίσκονται στο φούσκωμα των ανθέων και οι όψιμες στο σχηματισμό των ανθοταξιών.

Π Υ Ρ Η Ν Ο Τ Ρ Η Τ ΗΣ: Στο δίκτυο παγίδευσης των πρώιμων παραλιακών περιοχών η πτήση της ανθόβιας γενιάς του πυρηνοτρήτη ξεκίνησε μέσα στο τρίτο δεκαήμερο του Μαρτίου και βρίσκεται σε εξέλιξη.
Στις πρώιμες περιοχές συνιστάται καταπολέμηση της ανθόβιας γενιάς στην έναρξη της άνθησης (να έχουν ανοίξει 5-25% των ανθέων) :

• Σε ελαιώνες συμβατικής γεωργίας με μειωμένη ανθοφορία, στο 30-40% της κανονικής. Ελαιώνες με πλούσια ή ικανοποιητική ανθοφορία δεν έχουν ανάγκη προστασίας.
• Σε ελαιώνες βιολογικής γεωργίας με σκοπό να μειωθούν οι πληθυσμοί του εντόμου στην επόμενη γενιά (καρπόβια), όπου δεν υπάρχει δυνατότητα βιολογικής αντιμετώπισης.

Ενδεικτικές ημερομηνίες ψεκασμού: 17-20 Απριλίου.

Να χρησιμοποιηθούν αποκλειστικά σκευάσματα του βάκιλλου της Θουριγγίας. Η εφαρμογή τους δεν βλάπτει τα ωφέλιμα έντομα που δραστηριοποιούνται αυτή την εποχή. Ο ψεκασμός πρέπει να επαναληφθεί μετά από 7-10 ημέρες. Μην ψεκάζετε εάν αναμένεται βροχή. Εάν βρέξει σε διάστημα μικρότερο των 7-10 ημερών μετά τον ψεκασμό, τότε αυτός πρέπει να ε-παναληφθεί.

Μ Α Ρ Γ Α Ρ Ο Ν Ι Α: Οι συλλήψεις των ακμαίων της πρώτης γενιάς ξεκίνησαν. Οι προνύμφες προσβάλλουν την νεαρή βλάστηση.
Ανάγκη προστασίας έχουν οι νεαρές φυτείες και τα φυτώρια.

Πρώιμες περιοχές : 20 –24 Απριλίου.

ΑΣΠΙΔΙΩΤΟΣ- Π Α Ρ Λ Α Τ Ο Ρ Ι Α: Η αντιμετώπιση των κοκκοειδών επιτυγχάνεται κυρίως με καλλιεργητικά μέτρα, όπως αραί-ωμα της κόμης των δέντρων, κ.α.
Στις πρώιμες παραλιακές περιοχές διαπιστώθηκαν οι κινητές μορφές και τα ευαίσθητα στάδια των κοκκοειδών στα εντομοκτόνα.

Σε ελαιόδεντρα που παρατηρούνται σοβαρές προσβολές στις πρώιμες περιοχές, μπορεί να γίνει καταπολέμηση στο διάστημα: 18 - 21 Απριλίου.

Β Α Μ Β Α Κ Α Δ Α ( ΨΥΛ Λ Α )

Προσβάλει τη νέα βλάστηση καλύπτοντας με λευκό βαμβακώδες έκκριμα φύλλα και ανθο-ταξίες. Σπάνια ζημιώνει την παραγωγή. Σε ελαιώνες με κανονική ανθοφορία δεν υπάρχει ανάγκη καταπολέμησης.

Χημική αντιμετώπιση συστήνεται μόνο εάν εμφανιστούν μεγάλοι πληθυσμοί (προσβολή πά-νω από 30% στο σύνολο των ανθέων) σε ελαιώνες μειωμένης ανθοφορίας. Στο ψεκαστικό διάλυμα θα πρέπει να προστίθεται ειδικό διαβρεκτικό ώστε να διαπερνά τα κηρώδη εκκρί-ματα και να φτάνει στις νύμφες του εντόμου.