Εγκρίθηκε από το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης το σχέδιο δράσης της Αναπτυξιακής Σύμπραξης Ν. Ρεθύμνου «Δίκτυο Αλληλεγγύης» στο πλαίσιο των «Τοπικών Δράσεων Κοινωνικής Ένταξης για ευάλωτες ομάδες» με συνολικό προϋπολογισμό 530.000 €.

Στην Αναπτυξιακή Σύμπραξη «Δίκτυο Αλληλεγγύης» συμμετέχουν η Περιφέρεια Κρήτης με το Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης της Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύμνης (ΚΕΚΑΠΕΡ), όλοι οι Δήμοι της Π.Ε. Ρεθύμνης, το ΑΚΟΜΜ – ΨΗΛΟΡΕΙΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΕ ΟΤΑ που είναι και ο συντονιστής εταίρος, το Εργατοϋπαλληλικό Κέντρο Ρεθύμνου, το σωματείο ΑΜΕΑ Ρεθύμνου, ο Παγκρήτιος Σύνδεσμος Εναλλακτικού Τουρισμού, το ΚΕΚ «Ανάπτυξη Κρήτης» και ο Σύλλογος Ξενοδόχων Ν. Ρεθύμνου.

Το σχέδιο δράσης αποτελεί μια ολοκληρωμένη πρόταση ενεργειών και δράσεων που έχουν ως στόχο την αποτελεσματική ενσωμάτωση στην αγορά εργασίας 100 ατόμων ευπαθών κοινωνικά ομάδων, βάσει διαγνωσμένων αναγκών τόσο των ιδίων όσο και της τοπικής αγοράς εργασίας.

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα σχετικής διαγνωστικής μελέτης τα βασικά χαρακτηριστικά της αγοράς εργασίας της Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύμνης είναι η απότομη αύξηση της ανεργίας, η μεγάλη συρρίκνωση της οικοδομικής δραστηριότητας καθώς και η μείωση των εισοδημάτων που προέρχονται από τον πρωτογενή τομέα. Βασικές δυνατότητες της περιοχής αποτελούν η ανάπτυξη νέων δυναμικών καλλιεργειών, η τυποποίηση των υφι-σταμένων προϊόντων υψηλής διατροφικής αξίας καθώς και ο αγροτουρισμός.

Για τους παραπάνω λόγους το τοπικό σχέδιο δράσης είναι προσανατολισμένο στην ανάπτυξη της κοινωνικής οικονομίας .

Οι 100 ωφελούμενοι επιμερίζονται ως εξής :

• Άτομα ευρισκόμενα σε κατάσταση φτώχειας / απειλούμενα από φτώχεια (45 άτομα)
• Αρχηγοί μονογονεϊκών οικογενειών (10 άτομα)
• Μετανάστες, παλλινοστούντες, πρόσφυγες (10 άτομα)
• ΑΜΕΑ (10 άτομα)
• Μακροχρόνια άνεργοι άνω των 25 ετών με χαμηλά τυπικά προσόντα (25 άτομα)

Από τους 100 ωφελούμενους 50 θα είναι γυναίκες και 25 νέοι κάτω των 25 ετών.

Μέσα από τις δράσεις του προγράμματος οι 100 ωφελούμενοι θα δεχτούν εξατομικευμένη συμβουλευτική στήριξη και θα καταρτιστούν σε 5 προγράμματα κατάρτισης ανάλογα με τις ανάγκες τους.

Στην συνέχεια 65 ωφελούμενοι θα απορροφηθούν σε θέσεις εργασίας και σε θέσεις απόκτησης εργασιακής εμπειρίας ενώ 35 ωφελούμενοι θα ξεκινήσουν ατομική και συλλογική επιχειρηματική δραστηριότητα ιδρύοντας επιχειρήσεις μεταξύ των οποίων και Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις (συλλογικού σκοπού ή κοινωνικής φροντίδας).

Πρέπει να επισημανθεί ότι η αποτελεσματικότητα του σχεδίου δράσης, δηλαδή ο αριθμός των ωφελουμένων που θα τοποθετηθούν στην αγορά εργασίας, είναι συνδεμένη με την συνολική χρηματοδότησή του.

Σημαντικές δράσεις του προγράμματος που θα συμβάλλουν στην επίτευξη των στόχων του είναι επίσης η δικτύωση και η διακρατική συνεργασία. Στην διακρατική συνεργασία εταίροι είναι τα Πανεπιστήμια του Μπάρι και του Τορίνο στην Ιταλία, τα οποία έχουν σημαντική εμπειρία στην κοινωνική οικονομία και στην ενσωμάτωση της κοινωνικής ευθύνης στις αγροτουριστικές επιχειρήσεις.

Επειδή η αναπτυξιακή σύμπραξη δεν μπορούσε να έχει μεγάλο αριθμό μελών, η δικτύωση δίνει την δυνατότητα και σε άλλους φορείς του Νομού να συμμετέχουν στην υλοποίηση του σχεδίου δράσης αλλά και στον σχεδιασμό και άλλων ανάλογων ενεργειών.