Εντός του επόμενου μήνα καλούνται οι επιχειρήσεις που απασχολούν προσωπικό να καταβάλλουν τις ασφαλιστικές εισφορές του Απριλίου και του δώρου του Πάσχα. Τα παραπάνω ορίζει ο τελευταίος νόμος 4075/2012 «Θέματα Κανονισμού Ασφάλισης ΙΚΑ- ΕΤΑΜ, και Ασφαλιστικών Φορέων».

Με τον νέο νόμο, τροποποιήθηκε η προηγούμενη νομοθεσία (Α.Ν. 1846/1951), «Περί Κοινωνικών Ασφαλίσεων» και από τις 11/4/12, οπότε και ο νόμος δημοσιεύτηκε στο Φύλλο Εφημερίδος της Κυβερνήσεως, οι υπόχρεοι, οφείλουν να καταβάλλουν τις εισφορές στο ΙΚΑ- ΕΤΑΜ μέχρι την 5η, για τις δημόσιες υπηρεσίες, εργάσιμη ημέρα του επόμενου μήνα.

Επίσης, η προθεσμία καταβολής των εισφορών επί των επιδομάτων εορτών Χριστουγέννων και Πάσχα από όλους τους υπόχρεους λήγει την τελευταία εργάσιμη ημέρα του Ιανουαρίου και Μαΐου αντίστοιχα.

Έτσι λοιπόν, οι επιχειρήσεις που απασχολούν προσωπικό, θα πρέπει μέχρι τις 7 Μαΐου που είναι η 5η εργάσιμη του μήνα, να καταβάλουν στο ΙΚΑ τις εισφορές του Απριλίου και έως το τέλος του Μαΐου τις εισφορές του δώρου Πάσχα.

Η προθεσμία αυτή δεν ισχύει για το Δημόσιο, τα ΝΠΔΔ και τους ΟΤΑ πρώτου και δεύτερου βαθμού.

Με την προηγούμενη νομοθεσία, οι εισφορές έπρεπε να καταβληθούν, μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα του επόμενου μήνα. Αντίστοιχα, η προθεσμία καταβολής των εισφορών επί των επιδομάτων εορτών Χριστουγέννων και Πάσχα, έληγε την τελευταία εργάσιμη ημέρα του Φεβρουαρίου και του Ιουνίου.