Σε ζημίες 6,6 δισ. ευρώ διαμορφώθηκε το αποτέλεσμα του ομίλου της Τράπεζας Πειραιώς για το 2011, μετά από φόρους από συνεχιζόμενες δραστηριότητες συμπεριλαμβανομένης της επίπτωσης του PSI. Το καθαρό συγκεντρωτικό συνολικό εισόδημα του 2011, στο οποίο συμπεριλαμβάνεται και η αποτίμηση του «Διαθέσιμου προς Πώληση» χαρτοφυλακίου που επηρέασε την Καθαρή Θέση, διαμορφώθηκε σε -6,3 δισ.

Η συνολική απομείωση που αναγνωρίστηκε κατά τη χρήση 2011 και σχετίζεται με τo PSI ανήλθε σε 5,9 δισ. (1,1 δισ στο 9μηνο 2011 και 4,8 δισ. στο 4ο 3μηνο του 2011).

Πιο αναλυτικά, σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση, η προ φόρων και απομειώσεων κερδοφορία του Ομίλου για το 2011 διαμορφώθηκε σε 592 εκατ. από 638 εκατ το 2010, εξαιρουμένων των χρηματοοικονομικών αποτελεσμάτων και της ζημίας από αποτίμηση του επενδυτικού ακινήτου Citylink. Συμπεριλαμβάνοντας τα εν λόγω μεγέθη, αυτή διαμορφώθηκε σε 385 εκατ από 635 εκατ το 2010.

-Καθαρά έντοκα έσοδα 1.173 εκατ, -1% ετησίως.

-Καθαρά έσοδα προμηθειών 190 εκατ, + 1% ετησίως.

-Καθαρά έσοδα λειτουργίας 1.213 εκατ, -18% ετησίως. Εξαιρουμένων των χρηματοοικονομικών αποτελεσμάτων (τα οποία επηρεάστηκαν δυσμενώς από τη σημαντική μείωση της αξίας των ΟΕΔ το 2011) και της ζημίας από αποτίμηση του επενδυτικού ακινήτου Citylink, τα καθαρά έσοδα διαμορφώνονται σε 1.420 εκατ, -4% ετησίως.

-Μείωση του λειτουργικού κόστους κατά 5% ετησίως στα 796 εκατ, κυρίως λόγω της μείωσης των δαπανών στην Ελλάδα (-6%).

-Οι αμοιβές προσωπικού μειώθηκαν κατά 5% ετησίως στα 372 εκατ, ενώ η προσπάθεια εξορθολογισμού των γενικών εξόδων διοίκησης απέφερε ακόμη μεγαλύτερη ετήσια μείωση 8% στα 335 εκατ.

-Το έξοδο απομείωσης της αξίας δανείων, ομολόγων και λοιπών απαιτήσεων αυξήθηκε σημαντικά το 2011 στα 7,9 δισ έναντι 0,6 δισ το 2010, ενσωματώνοντας την απομείωση λόγω PSI, αλλά και αυξημένες προβλέψεις δανείων λόγω των συνθηκών του μακροοικονομικού περιβάλλοντος.

Εκτός αυτών, 0,3 δισ αφορούν την «ανακύκλωση» στα αποτελέσματα του αρνητικού αποθεματικού χρεογράφων του διαθέσιμου προς πώληση χαρτοφυλακίου, ενώ 84 εκατ αφορούν απομείωση αξίας αΰλων στοιχείων ενεργητικού (goodwill). Τα δύο τελευταία σημειώνεται ότι δεν επηρεάζουν τα εποπτικά κεφάλαια του Ομίλου, καθώς ήδη αποτελούσαν αφαιρετικά στοιχεία αυτών.

Σε δηλώσεις του ο πρόεδρος της Τράπεζας Πειραιώς Μιχάλης Σάλλας αναφέρει ότι η υλοποίηση του προγράμματος ανταλλαγής ομολόγων του Ελληνικού Δημοσίου είχε αναπόφευκτα πολύ μεγάλες αρνητικές επιπτώσεις στα οικονομικά αποτελέσματα και στα ιδία κεφάλαια των ελληνικών τραπεζών. Για την αντιμετώπιση των αρνητικών και συνεπειών του PSI, καθώς και των επιπτώσεων της οικονομικής κρίσης στα εποπτικά κεφάλαια των ελληνικών τραπεζών στο νέο οικονομικό πρόγραμμα έχει προβλεφθεί η πλήρης διασφάλιση της κεφαλαιακής επάρκειας των ελληνικών τραπεζών και γενικότερα η σταθερότητα του τραπεζικού μας συστήματος, αναφέρει ο κ. Σάλλας.

Δείτε εδώ ολόκληρη την ανακοίνωση της Τράπεζας Πειραιώς