Ελήφθησαν οι αποφάσεις από τον γ.γ της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης Αθ.Καρούντζο, για την τοποθέτηση των επικεφαλείς των Γενικών Διευθύνσεων και των Τμημάτων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης.

Αναλυτικά η διοικητική διάρθρωση έχει ως εξής:

1. Προϊσταμένη της Δ/νσης Διοίκησης την Ελευθερίου Χρυσούλα του Ιωάννη, κλάδου ΠΕ Διοικητικού Οικονομικού με Α’ βαθμό.

2. Προϊστάμενο της Δ/νσης Αλλοδαπών και Μετανάστευσης τον Βιδάκη Δημήτριο
του Εμμανουήλ, κλάδου ΠΕ Διοικητικού Οικονομικού με Α’ βαθμό.

3. Προϊστάμενο στο Τμήμα Σχεδιασμού και Πρόληψης της Δ/νσης Πολιτικής
Προστασίας
την Μουντράκη-Κουτεντάκη Κυριακή του Εμμανουήλ, κλάδου ΠΕ Γεωτεχνικών
με Α’ βαθμό.

4. Προϊσταμένη στο Τμήμα Υγείας και Πρόνοιας της Δ/νσης Αστικής Κατάστασης
και Κοινωνικών Υποθέσεων
την Πευκιανάκη Στυλιανή του Παντελή, κλάδου ΠΕ Διοικητικού
Οικονομικού με Α’ βαθμό.

5. Προϊσταμένη στο Αυτοτελές Τμήμα Εκπαίδευσης την Τζουανάκη Ελένη του
Εμμανουήλ, κλάδου ΠΕ Διοικητικού Οικονομικού με Α’ βαθμό.
Η παρούσα απόφαση ισχύει από την υπογραφή της και έως 30-6-2011.