Τη μεταρρύθμιση του πλαισίου λειτουργίας της Τραπέζης της Ελλάδος, όπως αυτό ισχύει τα τελευταία 85 χρόνια, καλείται να εγκρίνει την Τρίτη η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων του ιδρύματος.

Στόχος των συγκεκριμένων αλλαγών, που έχουν επιβληθεί από το νέο Μνημόνιο, είναι να βελτιωθεί η λήψη αποφάσεων στην Τράπεζα της Ελλάδος και να εξαλειφθούν πιθανές συγκρούσεις συμφερόντων. Στο πλαίσιο των παρεμβάσεων αυτών και της αναθεώρησης του καταστατικού της, οι εμπορικές τράπεζες που εποπτεύονται από την Τράπεζα της Ελλάδος θα πρέπει να προχωρήσουν στην πώληση ή τη μεταβίβαση των ποσοστών που κατέχουν στο μετοχικό της κεφάλαιο.

Η τρόικα ενόψει της αύξησης των αρμοδιοτήτων της Τραπέζης της Ελλάδος για εξυγίανση, αναδιάρθρωση και εποπτεία του τραπεζικού συστήματος έχει ζητήσει από την κυβέρνηση και τη διοίκηση της κεντρικής τράπεζας να μεριμνήσουν για την αναθεώρηση του καταστατικού του ιδρύματος, ώστε αυτό να προβλέπει τη συλλογική λήψη αποφάσεων σε επίπεδο διοικητή και υποδιοικητών και συνεχή λογοδοσία μέσω της εσωτερικής εποπτείας από μη εκτελεστικά μέλη του Γενικού Συμβουλίου.

Επίσης θα αναθεωρηθεί η δομή και τα δικαιώματα των μετόχων της Τραπέζης της Ελλάδος ώστε να εξαλειφθούν πιθανές συγκρούσεις συμφερόντων στον ρόλο της δημόσιας πολιτικής που ασκεί η τράπεζα. Ενδεικτικά, θα απαγορευθεί στα εποπτευόμενα τραπεζικά ιδρύματα να κατέχουν μετοχικές συμμετοχές στην Τράπεζα της Ελλάδος και θα καθορισθεί ένα ανώτατο όριο στον αριθμό ψήφων που μπορεί να ασκήσει ο κάθε μέτοχος ή συγγενείς ιδιώτες μέτοχοι.

Συγκεκριμένα, η Τακτική Γενική Συνέλευση της Τραπέζης της Ελλάδος θα αποφασίσει την Τρίτη την τροποποίηση των άρθρων του καταστατικού της τράπεζα τα οποία αναφέρονται στη διάρκεια του βίου της (ώστε να επεκταθεί πέραν της 31ης Δεκεμβρίου 2020), στο μετοχικό κεφάλαιό της (111.243.361,60 ευρώ σήμερα), στον αριθμό των μετοχών που απαιτούνται για δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου στις Γενικές Συνελεύσεις, στη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου και στη λήψη επειγουσών αποφάσεων, στην εταιρική διακυβέρνηση του ιδρύματος, στην άσκηση της εποπτείας της και στη διάθεση των κερδών της.