Από 30 Απριλίου μέχρι 15 Μαΐου 2012 μπορούν να υποβάλουν αίτηση συμμετοχής στις Εξετάσεις Πιστοποίησης Επαγγελματικής Κατάρτισης του Εθνικού Οργανισμού Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού (ΕΟΠΠΕΠ) οι απόφοιτοι δημοσίων και ιδιωτικών ΙΕΚ όλων των ειδικοτήτων που έχουν λάβει τη Βεβαίωση Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΒΕΚ) έως τις 31 Δεκεμβρίου 2011.

Ειδικά για την ειδικότητα «Εκπαιδευτής υποψηφίων οδηγών αυτοκινήτων και μοτοσικλετών», δικαίωμα συμμετοχής στις εξετάσεις έχουν όσοι έλαβαν την προβλεπόμενη Βεβαίωση Επαγγελματικής Κατάρτισης έως τις 31 Δεκεμβρίου 2011, καθώς και οι διπλωματούχοι μηχανικοί ΕΜΠ ή άλλης ισότιμης σχολής, μέλη του ΤΕΕ, καθώς και οι απόφοιτοι Ανωτάτων Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (ΑΤΕΙ), Τμημάτων Μηχανολογίας, Ηλεκτρολογίας και Οχημάτων.

Οι απόφοιτοι ΙΕΚ υποβάλλουν την αίτηση ηλεκτρονικά στην ιστοσελίδα του ΕΟΠΠΕΠ, στη διεύθυνση http://www.eoppep.gr, και την καταθέτουν σε έντυπη μορφή μαζί με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, όπως ορίζεται στην σχετική απόφαση που είναι αναρτημένη στην αρχική ιστοσελίδα του Οργανισμού.

Από Παρασκευή, 27 Απριλίου 2012 οι απόφοιτοι των ΙΕΚ μπορούν να λαμβάνουν αναλυτικές οδηγίες για την υποβολή των αιτήσεων και την κατάθεση των απαιτούμενων δικαιολογητικών από την ιστοσελίδα του ΕΟΠΠΕΠ, καθώς επίσης και από τα ΙΕΚ αποφοίτησής τους ή τις Περιφερειακές Εξεταστικές Επιτροπές Πιστοποίησης (ΠΕΕΠ).

Οι υποψήφιοι μπορούν να παραλαμβάνουν ηλεκτρονικά τους ισχύοντες Κανονισμούς Κατάρτισης της ειδικότητάς τους από την ιστοσελίδα του ΕΟΠΠΕΠ και συγκεκριμένα, από τη διαδρομή: Υπηρεσίες → Πιστοποίηση Προσόντων → Κανονισμοί Κατάρτισης Ειδικοτήτων. Τα καταβαλλόμενα εξέταστρα είναι 44€ για κάθε μέρος εξέτασης (θεωρητικό και πρακτικό). Το αναλυτικό πρόγραμμα Εξετάσεων θεωρητικού και πρακτικού μέρους ανά Ειδικότητα και Περιφέρεια θα ανακοινωθεί μετά τις 25 Μαΐου 2012.