Μείωση κατά 56,6 εκατ. ευρώ ή 35,3% σημείωσαν οι ταξιδιωτικές εισπράξεις τον Φεβρουάριο του 2012 (103,7 εκατ. ευρώ έναντι 160,2 εκατ. ευρώ τον Φεβρουάριο 2011), ως αποτέλεσμα της πτώσης των εισπράξεων από τις δύο σημαντικότερες αγορές προέλευσης ταξιδιωτών, τη Γερμανία και το Ηνωμένο Βασίλειο.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της ΤτΕ, οι ταξιδιωτικές εισπράξεις από τη Γερμανία παρουσιάζουν μείωση τον Φεβρουάριο έναντι του αντίστοιχου μήνα του 2011 κατά 61,2% (Φεβρουάριος 2012: 10,3 εκατ. ευρώ, Φεβρουάριος 2011: 26,7 εκατ. ευρώ), ενώ και αυτές από το Ηνωμένο Βασίλειο μειώθηκαν κατά 42,6% (Φεβρουάριος 2012: 9,1 εκατ. ευρώ, Φεβρουάριος 2011: 15,9 εκατ. ευρώ).

Η μείωση πάντως των ταξιδιωτικών εισπράξεων αντισταθμίστηκε μερικώς από τη μείωση των ταξιδιωτικών πληρωμών κατά 37,1 εκατ. ευρώ ή 26,5% (Φεβρουάριος 2012: 103 εκατ. ευρώ, Φεβρουάριος 2011: 140,1 εκατ. ευρώ).

Στη μείωση των ταξιδιωτικών εισπράξεων συνετέλεσε τόσο η πτώση της μέσης κατά ταξίδι δαπάνης κατά 19% ή 91,3 ευρώ (Φεβρουάριος 2012: 389,6 ευρώ, Φεβρουάριος 2011: 480,9 ευρώ) όσο και η μείωση των αφίξεων κατά 20,1%.

Συνολικά πάντως το ταξιδιωτικό ισοζύγιο τον Φεβρουάριο παρουσίασε πλεόνασμα 0,6 εκατ. ευρώ, μειωμένο κατά 19,5 εκατ. σε σύγκριση με τον αντίστοιχο μήνα του 2011.

Το ταξιδιωτικό ισοζύγιο την περίοδο Ιανουαρίου - Φεβρουαρίου 2012 παρουσίασε έλλειμμα 42 εκατ. ευρώ, μειωμένο κατά 8 εκατ. ευρώ σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του 2011. Η εξέλιξη αυτή οφείλεται κυρίως στη μείωση των ταξιδιωτικών πληρωμών κατά 78,4 εκατ. ευρώ ή 45,5% σε σχέση με την περίοδο Ιανουαρίου - Φεβρουαρίου 2011, η οποία όμως μερικώς αντισταθμίστηκε από τη μείωση των ταξιδιωτικών εισπράξεων κατά 70,4 εκατ. ευρώ ή 44,7%.

Επίσης η μέση κατά ταξίδι δαπάνη παρουσίασε μείωση κατά 13,3% ή 58,6 ευρώ (Ιαν.-Φεβ. 2012: 383,1 ευρώ, Ιαν.-Φεβ. 2011: 441,7 ευρώ), ενώ οι αφίξεις μειώθηκαν κατά 11,1%. Τέλος, το έλλειμμα του ταξιδιωτικού ισοζυγίου αντιστάθμισε εν μέρει το πλεόνασμα των υπόλοιπων υπηρεσιών και επηρέασε αρνητικά το συνολικό ισοζύγιο αγαθών και υπηρεσιών.

Η εισερχόμενη ταξιδιωτική κίνηση την περίοδο Ιανουαρίου - Φεβρουαρίου 2012 μειώθηκε κατά 11,1% και διαμορφώθηκε στις 618,4 χιλ. ταξιδιώτες, έναντι 695,7 χιλ. ταξιδιωτών την αντίστοιχη περίοδο του 2011. Κατά την επισκοπούμενη περίοδο η ταξιδιωτική κίνηση από τις λοιπές χώρες εκτός της ΕΕ των 27 διαμορφώθηκε στις 282,9 χιλ., παρουσιάζοντας μείωση κατά 11,2%, ενώ οι αφίξεις από τις χώρες της ΕΕ των 27 διαμορφώθηκαν στις 335,5 χιλ., δηλ. μειώθηκαν κατά 11% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του 2011.

Η εξέλιξη αυτή ήταν το αποτέλεσμα της μείωσης των αφίξεων από τις χώρες της ζώνης του ευρώ κατά 21,2%, η οποία όμως μερικώς αντισταθμίστηκε από την αύξηση των αφίξεων από τις χώρες ΕΕ των 27 εκτός της ζώνης του ευρώ κατά 2,1%. Ειδικότερα, μείωση κατά 10,8% και 3% εμφανίζουν οι αφίξεις από τη Γερμανία και από το Ηνωμένο Βασίλειο αντιστοίχως. Τέλος από τις λοιπές χώρες εκτός της ΕΕ των 27, οι αφίξεις από την Ρωσία παρουσίασαν μείωση κατά 42,6%.