Ενημερώνονται οι  Αμπελοκαλλιεργητές ότι η Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Χανίων, θα συνεχίσει να παραλαμβάνει αιτήσεις για ένταξη στο πρόγραμμα Αναδιάρθρωσης Αμπελουργικών εκτάσεων περιόδου 2012 / 2013, έως και 15 Μαΐου 2012.

Απαραίτητα δικαιολογητικά

1) Αντίγραφο Αμπελουργικού Μητρώου & Υπεύθυνη Δήλωση Αμπελοκαλλιέργειας
2) Αντίγραφο της Αίτησης Ενιαίας Ενίσχυσης (Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε).
3) Υπεύθυνη Δήλωση με την οποία ο αιτών αναλαμβάνει την υποχρέωση, εφόσον εγκριθεί, να εκριζώσει το αμπελοτεμάχιο του χωρίς άλλη ειδοποίηση από 16 Οκτωβρίου 2012 έως 31 Ιανουαρίου 2013 και να συστήσει εγγυητική επιστολή για τα μέτρα / δράσεις που θα υλοποιήσει μετά τις (31) Ιουλίου 2013 καθώς και ότι θα τηρήσει τις υποχρεώσεις του που απορρέουν από την εφαρμογή του προγράμματος.
4)Φωτοτυπία των δύο όψεων της αστυνομικής ταυτότητας
5) Φωτοτυπία της 1ης σελίδας του βιβλιαρίου ΑΤΕ, με τον αριθμό τραπεζικού λογαριασμού ταμιευτηρίου.
6) Φωτοτυπία του εκκαθαριστικού της εφορίας ή της φορολογικής δήλωσης ή άλλου φορολογικού εγγράφου όπου θα αναγράφεται ο Α.Φ.Μ. του δικαιούχου – παραγωγού.
7) Φωτοαντίγραφο τίτλων νομής και κατοχής,
Σε περιπτώσεις αδυναμίας προσκόμισης τίτλων κυριότητας μπορεί να προσκομίσει αντίγρα-φο των εντύπων Ε1 & Ε9 της φορολογικής του δήλωσης, στο οποίο πρέπει να φαίνεται δη-λωμένα τα αμπέλια που επιθυμεί να εντάξει στο πρόγραμμα.
8) Για φυτεύσεις με δικαίωμα από το αποθεματικό ή με δικαίωμα αναφύτευσης εκτός των ανωτέρω και:
I. Την έγκριση του αντίστοιχου δικαιώματος.
Απαραίτητες προϋποθέσεις, η ύπαρξη δηλώσεων συγκομιδής για τις δυο προηγούμενες περιό-δους και η έκταση των προς ένταξη αμπελιών να είναι μεγαλύτερη του στρέμματος.
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι να απευθύνονται στο Γραφείο Αμπελουργίας της Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Χανίων καθώς και στο Γραφείο Αγροτικής Οικονομίας Κισσάμου.