Μειώθηκε τον Ιανουάριο του 2012 η εξάρτηση των ελληνικών τραπεζών από την ΕΚΤ στα 73,365 δις ευρώ από 76,159 δις ευρώ τον Δεκέμβριο του 2011 δηλαδή επέστρεψαν 2,8 δις ευρώ ρευστότητα οι ελληνικές τράπεζες.

Ωστόσο το ELA της ΤτΕ δεν μειώθηκε επί της ουσίας παραμένει σχεδόν σταθερό.

Τον Ιανουάριο του 2012 διαμορφώθηκε η έκτακτη παροχή ρευστότητας της ΤτΕ προς τις ελληνικές τράπεζες στα 43,5 δις ευρώ όσο ήταν και τον Δεκέμβριο.

Να σημειωθεί ότι η παροχή ρευστότητας της ΕΚΤ προς τις τράπεζες καταγράφεται στην συνοπτική λογιστική κατάσταση στην σημείωση 5 του ενεργητικού δάνεια σε ευρώ προς πιστωτικά ιδρύματα.

Το ELA παρουσιάζεται στην υποσημείωση 10.3 στα λοιπά στοιχεία όπου εμφανίζονται 57,545 δις ευρώ αλλά πρέπει να αφαιρούνται 14,2 δις ευρώ ομόλογα κάθε φορά που δεν αφορούν το ELA αλλά πρόκειται για συναλλαγές της ΤτΕ.

bankingnews.gr