Οι ημέρες επιδότησης ανεργίας από τον ΟΑΕΔ συνυπολογίζονται για την συμπλήρωση της ειδικής προϋπόθεσης των 100 ημερών ασφάλισης κατ’ έτος την τελευταία πενταετία όσον αφορά τη λήψη μειωμένης σύνταξης λόγω γήρατος, σύμφωνα με εγκύκλιο που εξέδωσε χθες ο υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης Γιώργος Κουτρουμάνης.

Αναλυτικότερα η εγκύκλιος αναφέρει τα εξής:

«1. Όπως είναι γνωστό, οι διατάξεις του άρθρου 28 παρ. 3α του ν.1846/1951, όπως ισχύει, ορίζουν ότι, αν ο ασφαλισμένος του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ συμπληρώνει τον απαιτούμενο αριθμό ημερών εργασίας για τη θεμελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώματος, από τις οποίες ανά εκατό τουλάχιστον σε καθένα από τα πέντε ημερολογιακά έτη που προηγούνται του έτους, κατά το οποίο υποβάλλεται η αίτηση συνταξιοδότησης, δικαιούται σύνταξη λόγω γήρατος μειωμένη κατά το 1/200 της πλήρους μηνιαίας σύνταξης, για κάθε μήνα που λείπει από τα αντίστοιχα όρια ηλικίας της πλήρους σύνταξης, εφόσον συμπλήρωσε το 60ό έτος της ηλικίας προκειμένου για ασφαλισμένο και το 55ο έως το 60ο έτος της ηλικίας προκειμένου για ασφαλισμένη.

2. Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 40 του ν.2084/1992, όπως ισχύουν για όσους θεμελιώνουν συνταξιοδοτικό δικαίωμα λόγω γήρατος με προϋποθέσεις που ίσχυαν μέχρι 31.12.2010, ως χρόνος ασφάλισης στους φορείς κοινωνικής ασφάλισης, για τη θεμελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώματος, λογίζεται, πλην του χρόνου πραγματικής ασφάλισης, μεταξύ άλλων, ο χρόνος επιδότησης λόγω τακτικής ανεργίας και μέχρι 200 ημέρες την τελευταία δεκαετία πριν από την υποβολή της αίτησης συνταξιοδότησης.

Επίσης, με τις διατάξεις του άρθρου 40 του ν.2084/1992, όπως ισχύουν μετά την αντικατάστασή τους με τις διατάξεις του άρθρου 10 παρ. 18 του ν.3863/2010 και του άρθρου 40 του ν.3996/2011, για όσους θεμελιώνουν συνταξιοδοτικό δικαίωμα με προϋποθέσεις που διαμορφώνονται και ισχύουν από 1.1.2011 και εφεξής με βάση τις αυξημένες χρονικές και ηλικιακές προϋποθέσεις του άρθρου 10 του ν.3863/2010, ως χρόνος ασφάλισης στους φορείς κοινωνικής ασφάλισης, για τη θεμελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώματος, λογίζεται, πλην του χρόνου πραγματικής ή προαιρετικής ασφάλισης, μεταξύ άλλων, ο χρόνος επιδότησης λόγω τακτικής ανεργίας και μέχρι 300 ημέρες.

Από τα παραπάνω συνάγεται ότι, ο χρόνος επιδότησης λόγω τακτικής ανεργίας συνυπολογίζεται για τη συμπλήρωση των απαιτούμενων προϋποθέσεων για τη θεμελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώματος των ασφαλισμένων του Ιδρύματος, τόσο ως προς τη λήψη πλήρους σύνταξης όσο και ως προς τη λήψη μειωμένης σύνταξης. Σημειώνεται όμως ότι, στην περίπτωση της λήψης μειωμένης σύνταξης λόγω γήρατος, για τη θεμελίωση του σχετικού συνταξιοδοτικού δικαιώματος, πρέπει να πληρείται και η ειδική προϋπόθεση των 100 ημερών ασφάλισης ανά έτος την τελευταία 5ετία πριν από το έτος που υποβάλλεται η αίτηση για συνταξιοδότηση (ασφαλιστικός δεσμός).

3. Σύμφωνα με την παγίως διατυπωμένη νομολογία του ΣτΕ (αποφάσεις 1175/2005, 20/2006, 2282/2009, 981/2010), ο χρόνος επιδότησης λόγω τακτικής ανεργίας συνυπολογίζεται προς συμπλήρωση των ελάχιστων προϋποθέσεων για τη θεμελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώματος λόγω γήρατος σε κάθε περίπτωση, δηλαδή όχι μόνο της πλήρους σύνταξης, αλλά και της μειωμένης, ενώ στην περίπτωση που ο ασφαλισμένος δεν συμπληρώνει 100 ημέρες εργασίας ανά έτος στην κρίσιμη πριν από τη συνταξιοδότηση 5ετία, προκειμένου να λάβει μειωμένη σύνταξη λόγω γήρατος, δύνανται να συνυπολογίζονται, για τη συμπλήρωσή τους, οι ημέρες επιδότησης λόγω τακτικής ανεργίας και μέχρι 200. Δεν υφίσταται όμως η δυνατότητα μεταθέσεως των χρονικών σημείων ενάρξεως και λήξεως της κρίσιμης πενταετίας σε χρόνο προγενέστερο των πέντε ετών από την υποβολή της αίτησης για συνταξιοδότηση.

Επισημαίνεται ακόμη ότι, η θέσπιση της ειδικής προϋπόθεσης των 100 ημερών ασφάλισης ανά έτος την 5ετία που προηγείται του έτους υποβολής της αίτησης για συνταξιοδότηση, είχε ως σκοπό τη διαπίστωση της ύπαρξης ενεργού ασφαλιστικού δεσμού μεταξύ του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ και του ασφαλισμένου κατά την κρίσιμη 5ετία και κατ’ επέκταση τη διαπίστωση ότι, ο ασφαλισμένος δεν είχε στερηθεί κατά την εν λόγω χρονική περίοδο τη δυνατότητα προς εργασία, όχι από υπαιτιότητά του.
Όπως είναι γνωστό, η επιδότηση λόγω τακτικής ανεργίας χορηγείται εφόσον α. έχει προηγηθεί καταγγελία της σύμβασης εργασίας του ασφαλισμένου όχι από υπαιτιότητά του, και β. ο ασφαλισμένος έχει έναν ελάχιστο αριθμό ημερών ασφάλισης κατά το χρονικό διάστημα πριν την απόλυσή του. Αυτό σημαίνει ότι η επιδότηση λόγω τακτικής ανεργίας είναι επακόλουθο της διακοπής της εργασίας από την οποία απέχει ο ασφαλισμένος χωρίς υπαιτιότητά του ή και χωρίς τη βούλησή του.

4. Κατόπιν των ανωτέρω και με το δεδομένο ότι η σημερινή δυσμενής οικονομική και κοινωνική συγκυρία έχει οδηγήσει στη ραγδαία αύξηση του αριθμού των ανέργων, με αποτέλεσμα ένας μεγάλος αριθμός ασφαλισμένων να μη δύναται να πληρεί την ειδική προϋπόθεση των 100 ημερών ασφάλισης ανά έτος την τελευταία 5ετία πριν από το έτος υποβολής της αίτησης για συνταξιοδότηση, ο χρόνος επιδότησης λόγω τακτικής ανεργίας από τον ΟΑΕΔ λαμβάνεται υπόψη για τη συμπλήρωση της ειδικής προϋπόθεσης των 100 ημερών ασφάλισης ανά έτος την τελευταία 5ετία πριν από το έτος υποβολής της αίτησης για συνταξιοδότηση για τη χορήγηση μειωμένης σύνταξης λόγω γήρατος από το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ.

Τονίζεται ότι, προκειμένου ο ανωτέρω χρόνος επιδοτούμενης ανεργίας να λαμβάνεται υπόψη για την πλήρωση της ειδικής προϋπόθεσης των ανά 100 ημερών ασφάλισης, θα πρέπει η επιδότηση λόγω τακτικής ανεργίας να έχει λάβει χώρα κατά την κρίσιμη πενταετία.

Σας γνωρίζουμε τέλος ότι, δεν είναι δυνατός, κατ’ επέκταση των ανωτέρω, ο συνυπολογισμός άλλων αναγνωριζόμενων χρόνων που μπορεί να αναφέρονται στο διάστημα της κρίσιμης πενταετίας, όπως για παράδειγμα η αναγνώριση των κενών ασφάλισης διαστημάτων, για τη συμπλήρωση της ειδικής προϋπόθεσης των 100 ημερών ασφάλισης ανά έτος την τελευταία 5ετία πριν την υποβολή της αίτησης συνταξιοδότησης».