Τις άκρως αναγκαίες προμήθειες θα καλύψει το πρόγραμμα κρατικών προμηθειών για το 2011, σύμφωνα με έγγραφο του υπουργείου Περιφερειακής Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας προς τους φορείς του δημοσίου με το οποίο ενημερώνονται ότι μέχρι τις 15 Μαρτίου πρέπει να έχουν υποβληθεί όλα τα σχετικά αιτήματα.

Με επιστολή του ο υφυπουργός Περιφερειακής Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας, Ντ. Ρόβλιας, ζητεί στα αιτήματα που θα στείλουν οι φορείς «να συμπεριλάβουν μόνο τα είδη που αφορούν σε επίκαιρες και αναγκαίες προμήθειες» και για τα οποία:
- έχουν εξασφαλιστεί οι απαιτούμενες πιστώσεις, βάσει των διατάξεων του άρθρου 21 του Ν.3871/2010 «δημοσιονομική διαχείριση και Ευθύνη» (Φ.Ε.Κ.141/Α/17-08- 2010) και του άρθρου 11 του Π. 113/2010 (Φ.Ε.Κ 194/Α/22-11-2010),
- θα διατυπώνεται αιτιολογημένη γνώμη περί της αναγκαιότητας, ωριμότητας και σκοπιμότητας της προμήθειας αυτών (άρθρο 2 παρ. 1 του Ν.2286/1995,ως ισχύει),
- θα αναγράφεται το C.P.V 2008 καθώς και η προϋπολογισθείσα δαπάνη αυτών, άνευ Φ.Π.Α.
- θα αποστέλλονται συνημμένες οι τεχνικές προδιαγραφές υποχρεωτικά σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή, εφόσον η προϋπολογισθείσα δαπάνη υπερβαίνει το ποσό των 120.000,00 ευρώ πλέον ΦΠΑ ανά είδος C.P.V 2008, σύμφωνα με την απόφαση Π1/3305/03-11-2010 (Φ.Ε.Κ 1789/Β/12-11-2010),
- θα αναφέρεται η τυχόν άλλη πηγή χρηματοδότησης, εκτός του τακτικού προϋπολογισμού, με συνημμένες τις αποφάσεις βάσει των οποίων έχει εξασφαλισθεί η αναγκαία πίστωση.

Σύμφωνα με το σχετικό έγγραφο του υπουργείου, «για ένταξη στο ενιαίο πρόγραμμα προμηθειών θα εξετάζονται μόνο τα αιτήματα που θα συνοδεύονται από τ΄ ανωτέρω στοιχεία».

Οι φορείς ενημερώνονται ότι εν όψει των διατάξεων του άρθρου 21 του Ν. 3871/2010 περί «Δημοσιονομικής Διαχείρισης και Ευθύνης» (Φ.Ε.Κ. 141/Α/17-8-2010) και του άρθρου 11 του Π. 113/2010 (Φ.Ε.Κ. 194/Α/22-11-2010), ότι προγενέστερες εγκρίσεις ή προεγκρίσεις δεν ισχύουν, εκτός εάν έχει ήδη δημοσιευτεί προκήρυξη του διαγωνισμού.

Στο έγγραφο σημειώνεται ότι: βασική προϋπόθεση, για τη προκήρυξη των σχετικών διαγωνισμών σύμφωνα με το άρθρο 21 του Ν.3871/2010, είναι η εξασφάλιση της απαιτούμενης πίστωσης δια της απόφασης ανάληψης αυτής, στο οικονομικό έτος που θα βαρύνει η συγκεκριμένη πληρωμή, από τον αρμόδιο διατάκτη ή από τον αρμόδιο για την απόφαση ανάληψης υποχρεώσεων διατάκτη του φορέα.

Τέλος η απόφαση ανάληψης της πίστωσης πέραν του τρέχοντος οικονομικού έτους, σύμφωνα με τις προαναφερθείσες διατάξεις, θα πρέπει να εγκριθεί από τον αρμόδιο υπουργό, καθόσον αφορά επόμενο οικονομικό έτος, η οποία θα πρέπει να είναι αναρτημένη στο διαδίκτυο.

Θα ακολουθήσει στο προσεχές διάστημα σχετική εγκύκλιος κατάρτισης του ενιαίου προγράμματος του 2011.

naftemporiki.gr