Η Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής της Π.Ε. Χανίων ενημερώνει τους μελισσοκόμους της Κρήτης ότι το Μελισσοκομικό Κέντρο Κρήτης δέχεται αιτήσεις συμμετοχής για τις δράσεις «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΥΨΕΛΩΝ 2012» και «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΝΟΜΑΔΙΚΗΣ ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΙΑΣ 2012» (Καν. 1234/ΕΚ/2007).

Η αίτηση είναι κοινή και για τις δύο δράσεις και δε θα χρειαστεί ο αιτών να φέρει δύο φορές τα ίδια δικαιολογητικά.

Όσον αφορά την πρώτη δράση «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΥΨΕΛΩΝ 2012», δικαιούχοι είναι όλοι οι μελισσοκόμοι.

Οι αιτήσεις θα πρέπει να συνοδεύονται από:

α) Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο, από οποιαδήποτε δημόσια αρχή, του Μελισσοκομικού Βιβλιαρίου που έχει εκδοθεί σύμφωνα με την 370910/14-5-2001 απόφαση του Υπουργού Γεωργίας. Το μελισσοκομικό βιβλιάριο πρέπει να είναι θεωρημένο για να ισχύει (φωτοτυπία της πρώτης σελίδας και της σελίδας όπου φαίνεται η θεώρηση). Υπενθυμίζουμε ότι τα μελισσοκομικά βιβλιάρια θεωρούνται ανά δύο έτη από τις Δ/νσεις Αγροτικής Ανάπτυξης.

β) Φωτοαντίγραφο του εντύπου Ε1 ή και Ε3 της πιο πρόσφατης φορολογικής δήλωσης.

γ) Φωτοαντίγραφο της πρώτης σελίδας του τραπεζικού λογαριασμού.

δ) Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/86, ότι οι συγκεκριμένες δράσεις δεν ενισχύονται από άλλη πηγή.

Όσον αφορά τη δεύτερη Δράση «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΝΟΜΑΔΙΚΗΣ ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΙΑΣ 2012» δικαιούχοι είναι μόνο οι επαγγελματίες αγρότες και οι συνταξιούχοι του ΟΓΑ κάτοχοι τουλάχιστον 150 μελισσιών. Οι δικαιούχοι αυτοί πέρα των παραπάνω δικαιολογητικών θα πρέπει να προσκομίσουν επιπλέον τα εξής:

α) Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο, από οποιαδήποτε δημόσια αρχή, του Βιβλιαρίου του ΟΓΑ (φωτοτυπία της πρώτης σελίδας και της σελίδας όπου φαίνεται η θεώρηση) από όλους τους αγρότες, συνταξιούχος και μη.

β) Φωτοαντίγραφο της Άδειας Κυκλοφορίας του ΦΙΧ μελ/κου- αγροτικού αυτοκινήτου που ανήκει στον αιτούντα (όχι συζύγου ή τέκνου).

Οι μελισσοκόμοι υποβάλλουν στο Κέντρο Μελισσοκομίας Κρήτης τις αιτήσεις ένταξης στο πρόγραμμα, από 30-04-2012 έως 18-5-2012.

Έντυπα αιτήσεων καθώς και διευκρινίσεις παρέχονται από τα γραφεία μελισσοκομίας των Διευθύνσεων Αγροτικής Ανάπτυξης όλων των Περιφερειακών Ενοτήτων της Κρήτης καθώς και από το Κέντρο Μελισσοκομίας Κρήτης. Έντυπα των Αιτήσεων οι ενδιαφερόμενοι μελισσοκόμοι μπορούν να προμηθευτούν και σε όλα τα Κέντρα Εξυπηρέτησης πολιτών ΚΕΠ.

Η σχετική υπουργική απόφαση δεν έχει υπογραφεί ακόμα οπότε και οι υποβληθείσες αιτήσεις τίθενται σε ισχύ, μόνο υπό την προϋπόθεση ότι θα εκδοθεί και δημοσιευτεί η σχετική απόφαση λεπτομερειών εφαρμογής.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με το Κέντρο Μελισσοκομίας Κρήτης στα τηλέφωνα 2810 261563, 2810 261046 και στην ηλεκτρονική διεύθυνση [email protected], καθώς επίσης και με την Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής Π. Ε. Χανίων στο τηλέφωνο 28213 46562.

Προς διευκόλυνση όσων ενδιαφερόμενων επιθυμούν, η Δ/νση Αγροτ. Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Π.Ε. Χανίων θα δέχεται τις αιτήσεις τους και θα τις διαβιβάσει στο Κέντρο Μελισσοκομίας Κρήτης.