Ανθεκτικός στην κρίση και με προοπτική περαιτέρω βελτίωσης εμφανίζεται ο ΟΤΕ, καθώς τα μεγέθη δείχνουν σταθεροποίηση στο πρώτο τρίμηνο του έτους ενώ τα νέα πακέτα με μειωμένες τιμές κατά 25% εκτιμάται ότι θα ανακόψουν το κύμα φυγής πελατών και θα προσθέσουν νέους. Τα αποτέλεσματα είναι τα καλύτερα της τελευταίας διετίας και δείχνουν πως η εταιρία έχει ισοροπήσει πλέον και πως οι μειώσεις κόστους που υλοποίησε η διοίκηση έχουν αποδόσει καρπούς.

Το πρώτο τρίμηνο του 2012 τα έσοδα του Ομίλου μειώθηκαν κατά μόλις 3,6%, ως αποτέλεσμα των τάσεων βελτίωσης στα αποτελέσματα των βασικών δραστηριοτήτων του Ομίλου.

Η σταθεροποίηση των εσόδων συνεχίστηκε στη σταθερή τηλεφωνία Ρουμανίας. Για πρώτη φορά, από το Δ’ τρίμηνο του 2008, οι δραστηριότητες κινητής τηλεφωνίας του Ομίλου, στο τρίμηνο, σημείωσαν αύξηση εσόδων, σε ετήσια βάση. Η μείωση 3,4% στα Λοιπά Έσοδα κατά το Α’ τρίμηνο οφείλεται κυρίως στα χαμηλότερα έσοδα από μισθώσεις της OTE Estate σε άλλες εταιρείες του Ομίλου, με αποτέλεσμα να μην επηρεάζεται η λειτουργική κερδοφορία του Ομίλου.

Τα συνολικά Λειτουργικά Έξοδα, εξαιρουμένων των αποσβέσεων, των απομειώσεων και των επιβαρύνσεων που σχετίζονται με προγράμματα εθελούσιας αποχώρησης, ανήλθαν σε €763,7 εκατ. το Α’ τρίμηνο του 2012, μειωμένα κατά 3,8% σε σχέση με €794,0 εκατ. το Α’ τρίμηνο του 2011. Η μείωση αυτή οφείλεται στα χαμηλότερα έξοδα μισθοδοσίας, στο χαμηλότερο κόστος του τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού, καθώς και στις σημαντικές προσπάθειες συγκράτησης του κόστους σε όλες τις δραστηριότητες. Τα Λοιπά Λειτουργικά Έξοδα αυξήθηκαν κατά 4,5%, κυρίως λόγω των αυξημένων εξόδων για το περιεχόμενο τηλεόρασης, αλλά και των υψηλότερων προμηθειών και φόρων (εκτός των φόρων εισοδημάτων).

Ως αποτέλεσμα των συνεχιζόμενων προσπαθειών μείωσης του κόστους, το περιθώριο προσαρμοσμένης κερδοφορίας EBITDA του Ομίλου παρέμεινε αμετάβλητο στο 35,4% σε σχέση με το αντίστοιχο τρίμηνο της περασμένης χρονιάς.

Ο όμιλος εμφάνησε καθαρά κέρδη €306,6 εκατ. το τρίμηνο, σε σχέση με €30,2 εκατ. το Α’ τρίμηνο του 2011. Τα καθαρά αποτελέσματα του ομίλου το A’ τρίμηνο του 2011 είχαν επιβαρυνθεί από μια χρέωση €39,7 εκατ. σχετικά με προγράμματα εθελούσιας αποχώρησης, ενώ τα καθαρά κέρδη το Α’ τρίμηνο του 2012 επωφελήθηκαν από κεφαλαιακά κέρδη, μετά-φόρων, ύψους €211,3 εκατ. από την πώληση της συμμετοχής του ΟΤΕ στη Telekom Serbia. Εξαιρουμένης της μετά φόρων επίδρασης των παραπάνω χρεώσεων, τα καθαρά κέρδη του Ομίλου θα είχαν διαμορφωθεί σε €95,3 εκατ. το Α’ τρίμηνο του 2012 και €62,8 εκατ. το A’ τρίμηνο του 2011, σημειώνοντας αύξηση 51,8% στο έτος.

Οι επενδύσεις σε πάγια περιουσιακά στοιχεία το Α’ τρίμηνο του 2012 διαμορφώθηκαν στα €118,5 εκατ. (ή 10% των εσόδων), μειωμένες κατά 28,8% από το αντίστοιχο τρίμηνο του 2011 (€166,5 εκατ. ή 13,6% των εσόδων, το Α’ τρίμηνο του 2011). Οι επενδύσεις σε πάγια περιουσιακά στοιχεία στη σταθερή τηλεφωνία Ελλάδας, στη σταθερή τηλεφωνία Ρουμανίας και στις δραστηριότητες κινητής τηλεφωνίας ανήλθαν σε €22,2 εκατ., €15,9 εκατ. και €79,6 εκατ. αντίστοιχα.

Στο τρίμηνο, οι καθαρές λειτουργικές ταμειακές ροές του Ομίλου ανήλθαν στα €234,2 εκατ., σε σχέση με €168,4 εκατ. το Α’ τρίμηνο του 2011, σημειώνοντας αύξηση 39,1% σε ετήσια βάση λόγω των μειωμένων απαιτήσεων κεφαλαίου κίνησης, καθώς και των χαμηλότερων πληρωμών για προγράμματα εθελούσιας αποχώρησης και για τόκους.

Λόγω των ισχυρών ταμειακών ροών, ο προσαρμοσμένος καθαρός δανεισμός του Ομίλου μειώθηκε κατά σχεδόν €1 δισ. ή περισσότερο από 22%, ανά έτος, και διαμορφώθηκε σε €3,4 δισ. Το Α’ τρίμηνο του 2012, ο ΟΤΕ αύξησε τη θέση του σε βραχυπρόθεσμα ομόλογα υψηλής πιστοληπτικής αξιολόγησης τα οποία συμπεριλαμβάνονται στα Λοιπά Χρηματοοικονομικά Περιουσιακά Στοιχεία. Αφού επενδύθηκαν τα έσοδα που εισπράχθηκαν από την πώληση της συμμετοχής του ΟΤΕ στη Telekom Serbia το Α’ τρίμηνο του 2012 σε αντίστοιχα χρεόγραφα, τα συνολικά Λοιπά Χρηματοοικονομικά Περιουσιακά Στοιχεία στο τέλος του Α’ τριμήνου ανήλθαν σε €706,8 εκατ.

Σχολιάζοντας τα αποτελέσματα του Α’ τριμήνου, ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος του ΟΤΕ, κ. Mιχάλης Τσαμάζ, σημείωσε τα εξής:

«Η χρονιά ξεκίνησε με ένα καλό πρώτο τρίμηνο. Η ανταγωνιστική μας προσπάθεια, ιδιαίτερα στη κινητή τηλεφωνία, οδήγησε στη γενική βελτίωση της απόδοσης του Ομίλου κατά το τρίμηνο. Χάρη στον συνεχή και αυστηρό έλεγχο των λειτουργικών και χρηματοοικονομικών εξόδων μας, καταφέραμε να σημειώσουμε ισχυρή λειτουργική κερδοφορία και χρηματορροές, μειώνοντας έτσι σημαντικά το δανεισμό μας, κατά περίπου ένα δισεκατομμύριο ευρώ σε σχέση με ένα χρόνο πριν. Η καλή λειτουργική απόδοση, μαζί με την πώληση του μεριδίου μας στην Telekom Serbia, οδήγησαν σε μεγάλη αύξηση των καθαρών κερδών μας κατά το τρίμηνο».

Ο κ. Τσαμάζ πρόσθεσε: «Κατά το υπόλοιπο της χρονιάς θα αντιμετωπίσουμε έναν αριθμό εξωτερικών προκλήσεων - το μακροοικονομικό περιβάλλον στις αγορές που δραστηριοποιούμαστε θα παραμείνει αντίξοο - ενώ μειώσεις στα τέλη τερματισμού κινητής τηλεφωνίας πρόκειται να επηρεάσουν τα αποτελέσματά μας κατά τα επόμενα τρίμηνα. Αντιμετωπίζοντας τις εξελίξεις, θα συνεχίσουμε να χρησιμοποιούμε όποιο μέσο έχουμε στη διάθεσή μας ώστε να διατηρήσουμε τα έσοδά μας, να προσαρμόσουμε το κόστος λειτουργίας και να βελτιώσουμε τη χρηματοοικονομική μας δομή».

Δείτε εδώ ολόκληρη την ανακοίνωση του ΟΤΕ