Την παράταση της προθεσμίας υποβολής των εκκαθαριστικών δηλώσεων Φ.Π.Α. έτους 2011 έως και τις 25 Μαΐου 2012 ανακοίνωσε, μεταξύ άλλων, το Υπουργείο Οικονομικών.

Όπως διευκρινίζεται, οι ενδεχόμενες χρεωστικές περιοδικές δηλώσεις θα πρέπει να έχουν υποβληθεί και να έχει καταβληθεί το οφειλόμενο ποσό Φ.Π.Α. τουλάχιστον τρεις εργάσιμες ημέρες πριν από την ημερομηνία υποβολής της εκκαθαριστικής.

Ειδικότερα, με αποφάσεις του αναπληρωτή υπουργού Οικονομικών, Παντελή Οικονόμου, δίδονται οι εξής παρατάσεις: μέχρι και τις 31 Μαΐου 2012, η προθεσμία υποβολής των δηλώσεων φόρου ακίνητης περιουσίας νομικών προσώπων (Φ.Α.Π.) έτους 2012, καθώς και των δηλώσεων ειδικού φόρου επί των ακινήτων έτους 2012, ανεξαρτήτως του τελευταίου ψηφίου του Α.Φ.Μ.

Μέχρι και τις 31 Μαΐου 2012, η προθεσμία υποβολής από τις επιχειρήσεις των σχετικών στοιχείων, που αφορούν στην παροχή Ε.Ι.Χ. αυτοκινήτων και κατοικιών (περίπτωση ΣΤ΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 45 του ν.2238/1994), για τα οικονομικά έτη 2011 και 2012 (χρήσεις 2010 και 2011).