Ο ΟΓΑ, με την εγκύκλιο αριθμ. 2/2012, ανακοίνωσε ότι από το τρέχον οικονομικό έτος, οι βεβαιώσεις για φορολογική χρήση των αυτοτελώς απασχολούμενων ασφαλισμένων του Κλάδου Κύριας Ασφάλισης, σχετικά με τις καταβληθείσες εισφορές, δεν θα αποστέλλονται στους ασφαλισμένους, αλλά θα εκδίδονται μόνο διαδικτυακά.

Οι ενδιαφερόμενοι/ες ασφαλισμένοι θα πρέπει να μεταβούν στον ιστότοπο του ΟΓΑ, στη διεύθυνση www.oga.gr. Στην κεντρική σελίδα του ιστοτόπου, αριστερά, υπάρχει ευδιάκριτη παραπομπή (link), η οποία οδηγεί στην εφαρμογή της εκτύπωσης των βεβαιώσεων για φορολογική χρήση του Κλάδου Κύριας Ασφάλισης.

Για την είσοδο στην εφαρμογή, θα πρέπει να πληκτρολογηθεί ο Α.Μ.Κ.Α. και ο Αριθμός Μητρώου ασφαλισμένου (Α.Μ.) του ΟΓΑ. Στη συνέχεια, θα πρέπει να δηλωθεί και ο Αριθμός Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ.) του ασφαλισμένου. Σε περίπτωση που ο Α.Φ.Μ. υπάρχει καταχωρημένος στο σύστημα του ΟΓΑ, τότε απλά θα πρέπει, με βάση οποιαδήποτε φορολογική δήλωση ή εκκαθαριστικό σημείωμα, να επιβεβαιωθεί η ορθότητά του.

Μετά την επιβεβαίωση του Α.Φ.Μ., θα καθίσταται δυνατή η εκτύπωση της βεβαίωσης σε μορφή PDF ή HTML.

Αν ο Α.Φ.Μ. δεν έχει καταχωρηθεί στο σύστημα του ΟΓΑ ή έχει καταχωρηθεί λανθασμένα, οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει, με βάση τη φορολογική δήλωση ή το εκκαθαριστικό σημείωμά τους, να καταχωρήσουν τον ορθό Α.Φ.Μ. στο αντίστοιχο πεδίο.