Από τη Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύμνης ανακοινώνεται ότι βάσει της φυτοϋγειονομικής νομοθεσίας κάθε παραγωγός-διακινητής-εισαγωγέας που παράγει, διακινεί ή εισάγει κονδύλους πατάτας για επαγγελματική χρήση υποχρεούται να εγγραφεί στο φυτοϋγειονομικό μητρώο.

Έτσι οι κόνδυλοι πατάτας που δεν προορίζονται για φύτευση(πατάτες φαγητού):

1. Είτε παράγονται στη χώρα είτε κατάγονται από κράτος μέλος της ΕΕ πρέπει να φέρουν επί της συσκευασίας σήμανση με τον αριθμό φυτοϋγειονομικού Μητρώου, που επίσημα έχει καταγραφεί στο φυτοϋγειονομικό μητρώο.

Στην περίπτωση που μεταφέρονται χύδην(χύμα) τότε ο αριθμός μητρώου πρέπει να αναγράφεται στο μέσον μεταφοράς.

Για πατάτες εγχώριας παραγωγής, εφόσον διακινούνται από τον ίδιο τον παραγωγό, θα πρέπει να φέρουν σήμανση με τον αριθμό Φυτοϋγειονομικού Μητρώου του συγκεκριμένου παραγωγού. Αν όμως διακινούνται από ενώσεις, ομάδες παραγωγών ή συσκευαστήρια τότε μπορεί να φέρουν σήμανση με τον αριθμό Φυτοϋγειονομικού Μητρώου του συσκευαστή ή της Ομάδας Παραγωγών, γράφοντας όμως τον αριθμό παρτίδας ή LOT. Αυτό σημαίνει ότι ο αριθμός αυτός αντιστοιχεί σε συγκεκριμένο παραγωγό, του οποίου ο αριθμός Μητρώου είναι γνωστός και κρατείται σε βιβλίο αποθήκης του συσκευαστή με όλα του τα στοιχεία προκειμένου να υπάρχει η ιχνηλασιμότητα των ελεγχόμενων κονδύλων.

Για πατάτες Κοινοτικής προέλευσης η διακίνηση πρέπει να γίνεται με τον αριθμό Φυτοϋγειονομικού Μητρώου που φέρει η συσκευασία τους κατά την εισαγωγή τους.

2. Κόνδυλοι καταγωγής τρίτων χωρών πρέπει επί της συσκευασίας τους να φέρουν την προβλεπόμενη σήμανση(ετικέτα), σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. Στην παραπάνω σήμανση αναγράφεται η χώρα καταγωγής, ο κωδικός της περιοχής καταγωγής, ο αριθμός παρτίδας, ο αριθμός Φυτοϋγειονομικού Μητρώου και το ότι ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ Η ΦΥΤΕΥΣΗ.

Επί πλέον όλα εκείνα τα στοιχεία που προβλέπονται από την ισχύουσα νομοθεσία για τις ανάγκες του Ποιοτικού ελέγχου. Δηλαδή Όνομα & Δ/ση συσκευαστή-εισαγωγέα, όνομα ποικιλίας, μέγεθος κονδύλων και καθαρό βάρος συσκευασίας. Έτσι ο εισαγωγέας δίνει προεκτυπωμένη την ετικέτα στους πελάτες του προκειμένου κατά την συσκευασία τους στην χώρα καταγωγής να τοποθετείται η συγκεκριμένη σήμανση.

Καλούνται όλοι όσοι δεν έχουν εγγραφεί στο μητρώο σύμφωνα με τα παραπάνω να επικοινωνήσουν με το τμήμα Φυτοπροστασίας & Ποιοτ. Ελέγχου της Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής.