Σε δημοπρασία εντόκων γραμματίων του ελληνικού δημοσίου τρίμηνης διάρκειας, ύψους 1 δισ. ευρώ, θα προχωρήσει ο Οργανισμός Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους (ΟΔΔΗΧ), στις 15 Μαΐου.

Όπως ανακοινώθηκε, την Τρίτη 15 Μαΐου, θα διενεργηθεί δημοπρασία εντόκων γραμματίων, διάρκειας 13 εβδομάδων του ελληνικού δημοσίου σε άυλη μορφή, ποσού ενός δισ. ευρώ, λήξεως 17 Αυγούστου 2012.

Σύμφωνα με τον ΟΔΔΗΧ, η ημερομηνία διακανονισμού (settlement) θα είναι η Παρασκευή 18 Μαΐου 2012 (Τ+3).

Η δημοπρασία θα γίνει με ανταγωνιστικές προσφορές από τους Βασικούς Διαπραγματευτές Αγοράς στην ΗΔΑΤ, σύμφωνα με τη διαδικασία, που προβλέπεται από τον Κανονισμό Λειτουργίας τους.

Επίσης, βάσει του Κανονισμού των Βασικών Διαπραγματευτών, παρέχεται η δυνατότητα υποβολής μη ανταγωνιστικών προσφορών τόσο κατά την ημέρα διεξαγωγής της δημοπρασίας, όσο και κατά το χρονικό διάστημα των δύο εργάσιμων ημερών, μετά το τέλος αυτής και μέχρι 12.00 μ.μ. της δεύτερης εργάσιμης ημέρας.

Οι μη ανταγωνιστικές προσφορές θα ικανοποιηθούν στην τιμή της τελευταίας προσφοράς, που γίνεται δεκτή στη δημοπρασία (cut-off price) μέχρι συνολικού ύψους 30% επί του δημοπρατούμενου ποσού για κάθε μία από τις παραπάνω δύο περιπτώσεις. Για τα έντοκα γραμμάτια, δεν θα δοθεί καμία προμήθεια.