Τις προτάσεις του Δήμου Γόρτυνας σχετικά με την κατανομή των Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων, απέστειλε ο Δήμαρχος Νίκος Σχοιναράκης, προς τα μέλη της Επιτροπής Οικονομικών της ΚΕΔΕ, με αφορμή την πρόσφατη συνεδρίαση που πραγματοποιήθηκε στην Καρδίτσα.

Ο Νίκος Σχοιναράκης κοινοποίησε την επιστολή του μέσω του Δημάρχου Βιάννου, Παύλου Μπαριτάκη, ο οποίος είναι μέλος της Επιτροπής και εν ολίγης ζητάει την επανεξέταση των κριτηρίων μέσω των οποίων γίνεται η κατανομή των ΚΑΠ, ώστε να είναι πιο δίκαιη και να μην παρατηρούνται φαινόμενα τύπου, Δήμοι με παρόμοια έκταση και ισάριθμο πληθυσμό, να έχουν μεγάλες αποκλείσεις στα ποσά που λαμβάνουν.

Μάλιστα ο Δήμαρχος επικαλέστηκε το παράδειγμα με τον Δήμο Γόρτυνας, που επιχορηγείται με πολύ μικρότερα ποσά σε σχέση με τους όμορους Δήμους, κάτι που είναι πέρα για πέρα άδικο.

Αναλυτικά το αίτημα επαναπροσδιορισμού των κριτηρίων κατανομής των ΚΑΠ του Δημάρχου Γόρτυνας, έχει ως εξής:

ΑΙΤΗΜΑ
ΕΠΑΝΑΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΚΑΠ

Βασικό μέλημα της ΚΕΔΕ αποτελεί η εύρυθμη λειτουργία του θεσμού της τοπικής αυτοδιοίκησης, για την εξασφάλιση της οποίας απαιτείται επαρκής χρηματοδότηση από το Κράτος, κάτι που άλλωστε υπήρξε και βασική υπόσχεση - δέσμευση για την εφαρμογή του ν. 3852/2010 γνωστού και ως «Πρόγραμμα Καλλικράτης» .

Το Υπουργείο Εσωτερικών, στο υπ’ αρ. 16276/25-04-2012 έγγραφο του (Τμήμα Οικονομικής Δ/σης ΟΤΑ) σχετικά με την κατανομή των Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων των Δήμων για το 2011, αναφέρει ότι το ποσό που διανέμεται από τους ΚΑΠ σε κάθε Δήμο και αφορά την τακτική επιχορήγησή τους, καθορίζεται με βάση κυρίως τρία κριτήρια
Α) Τον πληθυσμό κάθε Δήμου
Β) Τον αριθμό τοπικών διαμερισμάτων
Γ) Το ελάχιστο κόστος λειτουργίας κάθε δήμου

Ειδικά ως προς το ελάχιστο κόστος λειτουργίας των Δήμων, αυτό θα πρέπει να συμπεριλαμβάνει υποχρεωτικά την εξολοκλήρου κάλυψη της δαπάνης μισθοδοσίας, των υπαλλήλων των ΟΤΑ, δηλαδή όχι μόνο των αναφερομένων στο ανωτέρω έγγραφο του Υπ. Ες. αλλά και άλλων ειδικών κατηγοριών, στις οποίες δεν γίνεται καμία αναφορά στο παραπάνω έγγραφο, αποτελούν όμως υφιστάμενη κατάσταση, η οποία επιβαρύνει τους Δήμους με μεγάλο κόστος.
Σύμφωνα με το έγγραφο του ΥΠ.ΕΣ., από το ποσό των ΚΑΠ θα πρέπει κατά προτεραιότητα να καλύπτονται οι εξής δαπάνες :
-) μισθοδοσίας προσωπικού δημοτικών παιδικών και βρεφονηπιακών σταθμών
-) μισθοδοσίας δημοτικών αθλητικών οργανισμών
-) μισθοδοσίας προσωπικού ιδιωτικού δίκαιου αόριστου χρόνου, εργαζόμενων σχολικών φυλάκων, σε προγράμματα «Βοήθεια στο Σπίτι», κοινωνικής μεριμνάς και εργαζομένων ΑΜΕΑ, οι οποίοι μεταφέρθηκαν στους Δήμους μετά την διαπίστωση συνδρομής στο πρόσωπό τους
-) μισθοδοσίας προσωπικού ΤΥΔΚ των κρατικών περιφερειών που έχουν
μεταφερθεί στους Δήμους
-) μισθοδοσίας καθαριστριών σχολικών μονάδων

Ωστόσο, πέραν των κατηγοριών αυτών, υπάρχει και ένα μεγάλος μέρος υπαλλήλων, οι οποίοι δεν αναφέρονται στην απόφαση του Υπ. Εσ. και οι οποίοι :
-)είτε προσλαμβάνονται υποχρεωτικά από τους Δήμους, σε εκτέλεση αμετάκλητων δικαστικών αποφάσεων,
-)είτε προσλαμβάνονται κατόπιν έκδοσης απόφασης από το Ειδικό Συμβούλιο ΑΣΕΠ και οι οποίοι δεν εμπίπτουν στις κατηγορίες σχολικών φυλάκων, σε προγράμματα ‘’βοήθεια στο σπίτι, κοινωνικής μέριμνας και ΑΜΕΑ
-)είτε μεταφέρθηκαν στους Δήμους μετά την αυτοδίκαιη λύση των επιχειρήσεων, οι οποίες δεν προσάρμοσαν το καταστατικό τους σύμφωνα με τις διατάξεις του αρ. 269 του ν. 3463/2006 σε συνδυασμό προς το αρ. 25 του ν. 3613/2007 και την υπ’ αρ. 39/2011 Γνωμοδότηση του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, που έγινε αποδεκτή από το Υπουργείο Εσωτερικών.

σημειωθεί ότι όλες οι παραπάνω κατηγορίες εργαζομένων ΔΕΝ αποτελούν προσλήψεις, στις οποίες προέβησαν οι δήμοι κατ’ εκτίμηση των αναγκών τους και των οικονομικών τους δυνατοτήτων αλλά που υποχρεώθηκαν σε αυτές βάσει νόμων και προεδρικών διαταγμάτων ψηφισμένων και εγκεκριμένων από την ελληνική Βουλή, βάσει δικαστικών αποφάσεων που εκδόθηκαν σύμφωνα με τους νόμους του Ελληνικού Κράτους αλλά και βάσει της κοινωνικής πολιτικής που ασκεί το ίδιο το Κράτος για την απορρόφηση των απασχολούμενων σε λυθείσες επιχειρήσεις και την μη απόλυσή τους.

Συνεπώς, αποτελεί υποχρέωση του ίδιου του Κράτους να καλύψει εξ ολοκλήρου την δαπάνη μισθοδοσίας των ατόμων αυτών, που η απασχόλησή τους ουσιαστικά επιβλήθηκε στους Δήμους και θα πρέπει να συμπεριλαμβάνεται και η δαπάνη αυτή στις κατά προτεραιότητα καλυπτόμενες δαπάνες από τους ΚΑΠ

Εξάλλου, στο ελάχιστο κόστος λειτουργίας των Δήμων της χώρας πρέπει να συμπεριλαμβάνεται και το ποσό των ΚΑΠ που έχει εκχωρηθεί σε πιστωτικά ιδρύματα (Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων), προς εξασφάλιση δανείων που έχουν συναφθεί από τους Δήμους. Ειδικότερα, η ικανότητα δανεισμού ενός Δήμου από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων αποτελεί συνάρτηση του συνολικά αποδιδόμενου ποσού των ΚΑΠ σε αυτόν.

Έτσι, παρατηρείται το φαινόμενο οι Δήμοι να έχουν συνάψει δανειακές συμβάσεις στο παρελθόν σύμφωνα με το ποσό των ΚΑΠ που ελάμβαναν και το οποίο ήταν αυξημένο σε σχέση με τα σημερινά δεδομένα και προς εξασφάλιση των δανείων αυτών έχουν εκχωρήσει στο ΤΠΔ μέρος των αποδιδόμενων ΚΑΠ, ωστόσο, με την τραγική περικοπή των ΚΑΠ προς τους Δήμους, το ποσό που παρακρατείται για την εξόφληση των δανείων αυτών είναι πολύ μεγάλο και το υπόλοιπο που απομένει για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών των Δήμων ΔΕΝ ΑΡΚΕΙ.

Αποτελεί υποχρέωση της Πολιτείας να καλύψει το ποσό των δόσεων που καταβάλλουν οι Δήμοι προς εξόφληση των δανείων τους προς το ΤΠΔ, αν όχι εξ ολοκλήρου πάντως τουλάχιστον κατά το μέρος της διαφοράς που προκύπτει από την σύγκριση του ποσού που ελάμβαναν στο παρελθόν κατά τον χρόνο σύναψης της δανειακής σύμβασης από τους ΚΑΠ και του ποσού, που λαμβάνουν σήμερα.

Εξάλλου, το Υπουργείο Εσωτερικών, σύμφωνα με το ίδιο έγγραφό του διαθέτει από τους ΚΑΠ στους Δήμους ποσό που αφόρα στην κάλυψη δράσεων της τοπικής αυτοδιοίκησης και στην κάλυψη μεταφερθεισών αρμοδιοτήτων συμφωνά με τις διατάξεις των άρθρων 94 και 186 του ν. 3852/2010,

Προκειμένου να γίνεται δίκαιη κατανομή των πόρων αυτών στους Δήμους της χώρας πρέπει να ληφθούν υπόψη κατά την άποψη μας τα παρακάτω :
1) Η έκταση του κάθε Δήμου η ορεινότατα και η ανομοιογένεια των προβλημάτων τους α) κάλυψη τεράστιων αποστάσεων, αυξημένες ανάγκες μετακίνησης οχημάτων, υπερβολικές δαπάνες καυσίμων /ανομοιογενές οδικό δίκτυο,
β) έλλειψη νερού και ανάγκη μεταφοράς του από ορεινές περιοχές, μεγάλο κόστος συντήρησης γεωτρήσεων ύδρευσης –άρδευσης, – αντικατάστασης –ζημιές των γεωτρήσεων ύδρευσης -άρδευσης
2) Η γεωγραφική θέση και η ανάγκη στήριξης των παραγωγικών δυνάμεων (πρωτογενής τομέας τώρα είναι πιο αναγκαίο από ποτέ) των Δήμων εκτός αστικού περιβάλλοντος έναντι των υπολοίπων άρα την δυνατότητα εκτέλεσης δράσεων και παρεμβάσεων στην παραγωγική βάση του πρωτογενούς τομέας
Όπως και παλαιότερα είχε επισημανθεί, οι ορεινοί και νησιωτικοί Δήμοι θα πρέπει να λαμβάνουν αυξημένο ποσό κατά 10% τουλάχιστον για την κάλυψη του αναπτυξιακού τους προγράμματος.
Όλα τα παραπάνω κριτήρια είναι απαραίτητο να ληφθούν υπόψη, προκειμένου να γίνεται όσο το δυνατόν πιο δίκαιη κατανομή των ΚΑΠ μεταξύ των Δήμων της χώρας αλλά και να καθίσταται δυνατή η ομαλή λειτουργία τους.