Δεν πρέπει να προβεί σε άλλες μονομερείς παραχωρήσεις σε βάρος της γεωργίας της η Ευρωπαϊκή Ένωση κατά τη διαπραγμάτευση εμπορικών συμφωνιών με τρίτες χώρες. Αυτό υπογραμμίζει η έκθεση για την ευρωπαϊκή γεωργία και το διεθνές εμπόριο, την οποία έχει συντάξει ο Έλληνας ευρωβουλευτής Γεώργιος Παπαστάμκος και η οποία αναμένεται να εγκριθεί την Τρίτη από την Ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. 

Στην έκθεση ιδίως κατακρίνεται η Κομισιόν για τις συμφωνίες με το Μαρόκο και τη Mercosur, οι οποίες θυσιάζουν τα συμφέροντα της ευρωπαϊκής γεωργίας χωρίς να εξασφαλίζουν αντίστοιχα ανταλλάγματα, ενώ προβάλλεται η απαίτηση για ίδιες προδιαγραφές ποιότητας για τα εισαγόμενα τρόφιμα.

Όπως αναφέρεται χαρακτηριστικά, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο «καταδικάζει την προσέγγιση της Επιτροπής, η οποία πολύ συχνά προβαίνει σε παραχωρήσεις στον τομέα της γεωργίας για να αποκτήσει μεγαλύτερη πρόσβαση στην αγορά τρίτων χωρών για βιομηχανικά προϊόντα και υπηρεσίες· καλεί την Επιτροπή να σταματήσει να δίνει το προβάδισμα στα συμφέροντα του τομέα της βιομηχανίας και των υπηρεσιών σε βάρος των συμφερόντων του γεωργικού τομέα»

Σύμφωνα με την έκθεση, «η πολιτική εξωτερικού εμπορίου δεν θα πρέπει να θέτει σε κίνδυνο την ικανότητα της ΕΕ να διατηρήσει έναν ισχυρό γεωργικό τομέα και να εξασφαλίσει την επισιτιστική ασφάλεια μέσα σε ένα κλίμα αυξημένης αστάθειας της αγοράς». Η Επιτροπή καλείται «να προστατεύσει, σε όλα τα φόρα, και ιδιαίτερα στον ΠΟΕ, τον πολυλειτουργικό ρόλο της γεωργίας της ΕΕ, συμπεριλαμβανόμενου του ζωτικού ρόλου που διαδραματίζει για τη δημιουργία απασχόλησης και τη διατήρηση της ζωτικότητας των αγροτικών ζωνών, καθώς και το ευρωπαϊκό πρότυπο γεωργικών προϊόντων διατροφής, το οποίο αποτελεί στρατηγική συνιστώσα της Ευρωπαϊκής οικονομίας».

Σημαντική είναι και η παραίνεση «οι εισαγωγές γεωργικών προϊόντων στην ΕΕ να παρέχουν στους Ευρωπαίους καταναλωτές τις ίδιες εγγυήσεις από άποψη προστασίας των καταναλωτών, καλής μεταχείρισης των ζώων, προστασίας του περιβάλλοντος καθώς και ελάχιστα κοινωνικά πρότυπα όπως εκείνα που παρέχονται από τις ευρωπαϊκές μεθόδους παραγωγής».

Το Κοινοβούλιο ζητεί «από την Επιτροπή να συμπεριλάβει ρήτρες στις διμερείς εμπορικές συμφωνίες οι οποίες θα υποχρεώνουν τις τρίτες χώρες να πληρούν τις ίδιες υγειονομικές και φυτοϋγειονομικές προϋποθέσεις που απαιτούνται από τους Ευρωπαίους παραγωγούς· θεωρεί ότι τέτοιες συμφωνίες θα πρέπει να προβλέπουν τουλάχιστον την συμμόρφωση προς διεθνείς υποχρεώσεις και πρότυπα»