Καθαρά κέρδη μετά φόρων 131 εκατ. ευρώ και λειτουργικά κέρδη 185 εκατ. ευρώ εμφάνισε  ο ΟΠΑΠ για το α΄ τρίμηνο του 2012  διατηρώντας εν μέσω ύφεσης την δυναμική του καθώς έχει στο ταμείο ρευστότητα 360 εκατ. ευρώ.

Οι πωλήσεις μειώθηκαν μόλις 5% φθάνοντας  σε 1.δισ. έναντι 1.1 δισ. ευρώ. ευρώ, της αντίστοιχης περιόδου του 2011 (μείωση 5,0%), ως αποτέλεσμα του δυσμενούς οικονομικού περιβάλλοντος. Σ ότι αφορά τα Κέρδη προ τόκων, φόρων και αποσβέσεων (EBITDA), όπως προαναφέρθηκε, ανήλθαν σε 184,4 εκ. ευρώ έναντι 214,2 εκ. ευρώ, την αντίστοιχη περίοδο του 2011 (μείωση 13,9%). Τα έξοδα διάθεσης διαμορφώθηκαν σε 28,5 εκ. ευρώ (2011: 30,9 εκ. ευρώ) μειωμένα κατά 7,6%. Τα δε καθαρά κέρδη: 131,9 εκ. ευρώ, έναντι 166,9 εκ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2011 (μείωση 20,9%).

Τέλος τα κέρδη ανά μετοχή: 0,41 ευρώ έναντι 0,52 ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2011 (μείωση 20,9%).