Επεκτείνεται το διατροφικό επίδομα των νεφροπαθών, όπως ανακοίνωσε σήμερα η Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας της Περιφέρειας Κρήτης.

Έτσι οι δικαιούχοι που βρίσκονται εντός του νέου πλαισίου πρέπει να προσκομίσουν τα απαραίτητα έγγραφα στην αρμόδια υπηρεσία. 

Η ανακοίνωση της Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας αναφέρει :

''Από την Δ/νση Υγείας της Περιφέρειας Κρήτης ανακοινώνεται ότι το διατροφικό επίδομα των νεφροπαθών στο εξής επεκτείνεται, σύμφωνα με την αριθ.Υ1/Γ.Π.οικ.38764/29-3-2012(ΦΕΚ.1239/τ.Β΄/11-4-2012 Κ.Υ.Α. και αναρτήθηκε στο πρόγραμμα «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» με ΑΔΑ:Β49ΨΘ-ΒΔΒ, και σε όσους έχουν υποβληθεί σε πολυσπλαχνική μεταμόσχευση, καθώς και σε όσους έχουν υποβληθεί σε μεταμόσχευση έστω και ενός εκ των παρακάτω οργάνων: στομάχου, σπληνός, παγκρέατος, νησιδίων παγκρέατος, εντέρου (παχέος ή λεπτού), ήπατος, νεφρού, καρδιάς και πνευμόνων. 

Μετά από τα παραπάνω οι ενδιαφερόμενοι –δικαιούχοι θα πρέπει να προσκομίσουν 
στην Δ/νση Δημόσιας Υγείας της Περιφέρειας Κρήτης, Μονής Καρδιωτίσσης αρ.56, τηλέφωνο 2813410711,713 ή στις αντίστοιχες Δ/νσεις Υγείας των Περιφερειακών Ενοτήτων Χανίων-Ρεθύμνου –Λασιθίου, τα παρακάτω δικαιολογητικά:

1)Αίτηση του δικαιούχου 
 Σε περίπτωση που έχει ανατεθεί η επιμέλεια του δικαιούχου σε άλλο πρόσωπο να
κατατίθεται αντίστοιχα η σχετική πράξη που εκδίδεται από την αρμόδια Αρχή.

2)Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου του προς 
ενίσχυση ατόμου ή του νόμιμου αντιπροσώπου του ή δελτίο ταυτότητας ομογενούς του
ενδιαφερόμενου. 

Σε περίπτωση ελλείψεως των ανωτέρω θα προσκομίζεται 
οποιοδήποτε πιστοποιητικό έγγραφο που δηλώνει την ταυτότητα του προς ενίσχυση
ατόμου.

3)Εάν ο ενδιαφερόμενος έχει υποβληθεί σε πολυσπλαχνική μεταμόσχευση, καθώς και σε
μεταμόσχευση έστω και ενός εκ των παρακάτω οργάνων: στομάχου, σπληνός, 
παγκρέατος, νησιδίων παγκρέατος, εντέρου (παχέος ή λεπτού), ήπατος, νεφρού,
καρδιάς και πνευμόνων, γνωμάτευση του Μεταμοσχευτικού Κέντρου όπου θα
βεβαιώνεται ότι ο δικαιούχος έχει υποβληθεί σε μεταμόσχευση και το είδος αυτής.

Η βεβαίωση αυτή θα υπογράφεται από τον υπεύθυνο του Μεταμοσχευτικού Κέντρου
και θα θεωρείται από το Διοικητικό Δ/ντή του Ιδρύματος. 

4)Υπεύθυνη Δήλωση στην οποία να δηλώνεται:
α)Ότι δεν λαμβάνει το διατροφικό επίδομα από οποιοδήποτε άλλη πηγή της 
ημεδαπής ή αλλοδαπής 
β)Ότι αναλαμβάνει την υποχρέωση να ενημερώσει αμέσως την αρμόδια υπηρεσία
για την οποιαδήποτε μεταβολή των ως άνω υποβληθέντων στοιχείων

5)Βιβλιάριο καταθέσεων της Παγκρήτιας Συνεταιριστικής Τράπεζας με πρώτο όνομα 
τον δικαιούχο.

 Πέραν των ανωτέρω, για τους Πολίτες του Ενιαίου Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ε.Ο.Χ.) και των Κρατών που περιλαμβάνονται στην κυρωμένη με το Ν..Δ.4017/1959 (ΦΕΚ 246,τ.Α΄1959) Ευρωπαϊκή Σύμβαση, τους Πολίτες Κρατών-Μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τους Πολίτες κρατών που έχουν προσχωρήσει και κυρώσει τον Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Χάρτη και τους Πολίτες των κρατών που έχουν υπογράψει σχετική με το θέμα διακρατική συμφωνία με τη Χώρα μας επικυρωμένη με νόμο, θα προσκομίζεται άδεια διαμονής και υπεύθυνη δήλωση όπου θα αναφέρεται ο τόπος μόνιμης κατοικίας τους.''