Το Δημοτικό Συμβούλιο Χερσονήσου κατά τη συνεδρίασή του ασχολήθηκε με την υποβολή αίτησης για την πιστοποίηση του Δήμου Χερσονήσου ως φορέα υποδοχής – αποστολής εθελοντών στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού Προγράμματος «Νέα Γενιά σε Δράση».

Αποφάσισε:

1) Την ανάληψη όλων των απαραίτητων δεσμεύσεων και την εκπλήρωση των απαιτούμενων προϋποθέσεων, από μέρους του Δήμου Χερσονήσου, προκειμένου αυτός να καταστεί υποδειγματικός φορέας α) συντονιστής, β) υποδοχής και γ) αποστολής εθελοντών, στα πλαίσια της δράσης 1.2 «Ευρωπαϊκή Εθελοντική Υπηρεσία» του ευρωπαϊκού προγράμματος «Νέα Γενιά σε Δράση», σύμφωνα με τον «Χάρτη Ε.Ε.Υ.».

2) Την υποβολή αίτησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την διαπίστευση του Δήμου Χερσονήσου, ως φορέα α) συντονιστή, β) υποδοχής και γ) αποστολής εθελοντών, στα πλαίσια της δράσης 1.2 «Ευρωπαϊκή Εθελοντική Υπηρεσία» του ευρωπαϊκού προγράμματος «Νέα Γενιά σε Δράση».

Το Πρόγραμμα Νέα Γενιά σε Δράση συμβάλλει σημαντικά στην απόκτηση ικανοτήτων και αποτελεί επομένως βασικό μέσο για την παροχή στους νέους ευκαιριών μη τυπικής και ανεπίσημης μάθησης σε ευρωπαϊκή κλίμακα.

Συμβάλλει στην εκπλήρωση των στόχων που ορίζονται από την αναθεωρημένη στρατηγική της Λισσαβόνας το Ευρωπαϊκό Σύμφωνο για τη Νεολαία, το πλαίσιο της ευρωπαϊκής συνεργασίας στον τομέα της νεολαίας και το σχέδιο Δ της Επιτροπής (Plan D) για δημοκρατία, διάλογο και δημόσια συζήτηση, ενώ επιδιώκει να ανταποκριθεί σε ευρωπαϊκό επίπεδο στις ανάγκες των νέων που διανύουν την περίοδο της ενηλικίωσης.

Το Πρόγραμμα Νέα Γενιά σε Δράση βασίζεται στην εμπειρία του προηγούμενου Προγράμματος “Νεολαία για την Ευρώπη” (1989-1999), της Ευρωπαϊκής Εθελοντικής Υπηρεσίας και του Προγράμματος ΝΕΟΛΑΙΑ (2000-2006) ενώ συνιστά απάντηση στις εξελίξεις με τις οποίες έρχεται αντιμέτωπη η νεολαία σε ευρωπαϊκό επίπεδο.

Ευθυγραμμίζεται με τις πρόσφατες εξελίξεις σε ό,τι αφορά το πλαίσιο της ευρωπαϊκής συνεργασίας στον τομέα της νεολαίας και υποστηρίζει την εν λόγω πολιτική διαδικασία.

Ο Δήμαρχος Χερσονήσου κ. Ζαχαρίας Δοξαστάκης δήλωσε :

 «Η επένδυση στους νέους μας, αποτελεί επένδυση στο μέλλον. Μέσα από τις πολιτικές μας για τη Νεολαία στοχεύουμε κυρίως στο να συμβάλλουμε στη δημιουργία ενός περιβάλλοντος που θα ευνοεί την ανάληψη πρωτοβουλιών από τους νέους, στη συμμετοχή τους στη δημόσια σφαίρα, στην δημιουργική τους έκφραση, στη διαχείριση της ανεργίας και στην προώθηση στην απασχόληση.».