Τεκμήρια «πολλών ταχυτήτων», για να μετριάσει τις αδικίες, επιχειρεί να εφαρμόσει το υπουργείο Οικονομικών, που με νέα εγκύκλιο αποσαφηνίζει τι χρειάζεται για να μην πληρώσουν επιπλέον φόρο όσοι «πάρκαραν» τα σκάφη τους, πώς υπολογίζονται τα τεκμήρια για οικιακές βοηθούς και για δαπάνες σε ιδιωτικά εκπαιδευτήρια κλπ.

Ειδικότερα:

1. Για τον προσδιορισμό της ετήσιας αντικειμενικής δαπάνης που καταβάλλεται σε οικιακούς βοηθούς, δασκάλους κ.λπ., ορίζεται το κατώτατο όριο αμοιβών που ορίζεται από τις ισχύουσες διατάξεις. Οι κατώτατες αμοιβές μη οικόσιτου οικιακού προσωπικού προσδιορίζονται σύμφωνα με τα οριζόμενα στην ισχύουσα Εθνική Γενική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας και ορίζονται ως, ημερομίσθιο (άγαμος χωρίς προϋπηρεσία) από 1.1.2011 – 30.6.2011 στο ποσό των 33,04 ευρώ και ως μισθός (άγαμος χωρίς προϋπηρεσία) στο ποσό των 739,56 ευρώ, και από 1.7.2011 - 31.12.2011 ως ημερομίσθιο στο ποσό των 33,57 ευρώ και ως μισθός (άγαμος χωρίς προϋπηρεσία) στο ποσό των 751,39 ευρώ.

Για το λοιπό προσωπικό ισχύουν τα κατώτατα όρια ημερομισθίων και μισθών επί των οποίων υπολογίζονται οι ασφαλιστικές εισφορές από τον αρμόδιο Ασφαλιστικό Φορέα.

2. Για τον προσδιορισμό της ετήσιας αντικειμενικής δαπάνης που καταβάλλεται για ιδιωτικά σχολεία στοιχειώδους και μέσης εκπαίδευσης, απαιτούνται οι αποδείξεις παροχής υπηρεσιών όπως ορίζονται από τον Κ.Β.Σ.

3. Για τη μη εφαρμογή της ετήσιας αντικειμενικής δαπάνης με βάση τα σκάφη αναψυχής ιδιωτικής χρήσης, αναγνωρίζεται η ακινησία αυτών και για την απόδειξη του χρόνου ακινησίας πρέπει να συνυποβάλλεται με τη δήλωση φορολογίας εισοδήματος, βεβαίωση της αρμόδιας Λιμενικής Αρχής για το ακριβές χρονικό διάστημα (χρόνος έναρξης και λήξης ακινησίας ή συνέχιση της ακινησίας κατά την 31η Δεκεμβρίου του έτους), που θα προκύπτει από τις αντίστοιχες καταχωρήσεις σε σχετικό βιβλίο που θα τηρείται από αυτή.

4. Για τη μη εφαρμογή του τεκμηρίου απόκτησης περιουσιακών στοιχείων, στην περίπτωση που αυτά αποκτώνται με επαναπατριζόμενα κεφάλαια του άρθρου 18 του ν. 3842/2010 (ΦΕΚ 58/23.4.2010), υποβάλλεται το λογιστικό παραστατικό της συναλλαγής – εισαγωγής των κεφαλαίων που εκδίδει η τράπεζα που διενεργεί την εισαγωγή.

Η Τράπεζα εκδίδει ένα παραστατικό το οποίο είναι μοναδικό. Σε περίπτωση κοινού λογαριασμού ο ένας από τους συνδικαιούχους παίρνει το πρωτότυπο και οι λοιποί επικυρωμένα φωτοαντίγραφα αυτού από τη Τράπεζα, ή από πρόσωπα και Υπηρεσίες που έχουν το δικαίωμα αυτό, στα οποία σημειώνουν ενυπόγραφα ποιος έχει πάρει το πρωτότυπο και ποια είναι η Δ.Ο.Υ του.

5. Γενικότερα πάντως, σημειώνεται ότι με τις άλλες διατάξεις, τα ποσά που καταβάλλονται για αγορά κάθε είδους ακινήτου από 17.12.2010 μέχρι και την 31.12.2013 δεν αποτελούν τεκμήριο απόκτησης περιουσιακού στοιχείου

protothema.gr