Ο ΟΤΕ ανακοινώνει τη σύγκληση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων, την Παρασκευή 15 Ιουνίου 2012 και ώρα 11:00, στο Διοικητικό Μέγαρο της Εταιρείας, Κηφισίας 99, Μαρούσι, με θέματα ημερήσιας διάταξης:

1. Υποβολή προς έγκριση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της ΟΤΕ Α.Ε. (Εταιρικών και Ενοποιημένων) της εταιρικής χρήσης 2011 (1/1/2011-31/12/2011) με τις σχετικές Εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών/ Πρόταση περί μη διανομής μερίσματος για τη χρήση 2011.
2. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τη χρήση 2011, σύμφωνα με το άρθρο 35 του Κ.Ν. 2190/1920.
3. Έγκριση καταβληθεισών αποζημιώσεων και εξόδων των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, της Επιτροπής Ελέγχου και της Επιτροπής Αμοιβών & Ανθρώπινου Δυναμικού για τη χρήση 2011 και καθορισμός αυτών για τη χρήση 2012.
4. Εκλογή Ελεγκτικής Εταιρείας για τον Τακτικό Έλεγχο των Οικονομικών Καταστάσεων (Εταιρικών και Ενοποιημένων) της ΟΤΕ Α.Ε., σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς, της διαχειριστικής χρήσης 2012 και καθορισμός της αμοιβής της.
5. Έγκριση συνέχισης της σύμβασης για την ασφαλιστική κάλυψη της αστικής ευθύνης των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθυντικών Στελεχών της Εταιρείας κατά την άσκηση των πάσης φύσεως αρμοδιοτήτων, υποχρεώσεων ή εξουσιών τους, για τη χρονική περίοδο από 1-8-2012 έως 31-12-2012 και παροχή εξουσιοδότησης για την υπογραφή της.
6. Υλοποίηση της σύμβασης ανεξαρτήτων υπηρεσιών του Διευθύνοντος Συμβούλου της ΟΤΕ Α.Ε. Έγκριση των βασικών όρων και προϋποθέσεων του Προγράμματος Αντιστοίχισης Μετοχών (ΟΤΕ MD Share Matching Plan), του Μακροχρόνιου Προγράμματος Κινήτρων (LTI / Variable II) και του Προγράμματος Πρόσθετων Μεταβλητών Χρηματικών Καταβολών. Έγκριση των προς καταβολή ποσών της Ετήσιας αμοιβής επίτευξης στόχων και του Προγράμματος Πρόσθετων Μεταβλητών Χρηματικών Καταβολών για το έτος 2011.
7. Έγκριση των όρων Συμφωνιών Συμμετοχής (Participation Agreements) μεταξύ αφενός της ΟΤΕ Α.Ε. και των θυγατρικών της (COSMOTE Ελλάδος, ΑΜC, GLOBUL, COSMOTE ROMANIA, ROMTELECOM) και αφετέρου της BUYIN S.A./ Εκχώρηση σχετικών αρμοδιοτήτων.
8. Ορισμός Αριθμού μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου και Ορισμός ανεξαρτήτων μελών, σύμφωνα με το άρθρο 9 παρ. 1 & 2 του Καταστατικού.
9. Ορισμός μελών της Επιτροπής Ελέγχου σύμφωνα με το άρθρο 37 του ν. 3693/2008.
10. Διάφορες ανακοινώσεις.

Σε περίπτωση μη επίτευξης της απαιτούμενης εκ του Νόμου απαρτίας για τη λήψη απόφασης σε κάποιο από τα παραπάνω θέματα, θα συνέλθει η Α’ Επαναληπτική Γενική Συνέλευση την 28η Ιουνίου 2012, ημέρα Πέμπτη και ώρα 16.30 στον ίδιο χώρο, και επί μη επίτευξης κατ’ αυτήν απαρτίας θα συνέλθει η Β΄ Επαναληπτική Γενική Συνέλευση την 10η Ιουλίου 2012, ημέρα Τρίτη και ώρα 16.30 στον ίδιο χώρο.