Οι τράπεζες θα πρέπει να επαληθεύουν τα εισοδήματα των φυσικών ή νομικών προσώπων, αντιπαραβάλλοντάς τα με τις φορολογικές δηλώσεις

Στο κυνήγι της φοροδιαφυγής έχουν μπει οι ελληνικές τράπεζες, οι οποίες ελέγχουν πλέον διεξοδικά εκείνους τους πελάτες που φέρονται να ανήκουν στις ομάδες «υψηλού κινδύνου» και είναι επιρρεπείς να φοροδιαφύγουν.

Με την υπ΄ αριθμ. 2652/2012 Πράξη Διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδας, ορίζονται οι παράμετροι του ελέγχου που θα ακολουθούν οι τράπεζες, και θα πρέπει να αναφέρουν στις αρμόδιες αρχές κάθε «ασυνήθη ή ύποπτη συναλλαγή που παρέχει ενδείξεις ή υπόνοιες διάπραξης φοροδιαφυγής ή νομιμοποίησης του εξ αυτής περιουσιακού οφέλους». Μάλιστα οι τράπεζες θα πρέπει να επαληθεύουν τα εισοδήματα των φυσικών ή νομικών προσώπων, αντιπαραβάλλοντάς τα με τις φορολογικές δηλώσεις, ενώ στην κατηγορία «υψηλού κινδύνου» περιλαμβάνονται «τουλάχιστον» οι:

Ελεύθεροι επαγγελματίες που διατηρούν ή είναι πραγματικοί δικαιούχοι λογαριασμών, στους οποίους πιστώθηκαν κατά το προηγούμενο ημερολογιακό έτος ποσά άνω των 200.000 ευρώ και
Νομικά πρόσωπα, στους λογαριασμούς των οποίων οι συνολικές καταθέσεις ή αναλήψεις μετρητών κατά το προηγούμενο ημερολογιακό έτος υπερέβησαν τις 300.000 ευρώ.

Σύμφωνα με την Πράξη Διοικητή, θα πρέπει να ελέγχονται 20 και πλέον σημεία, μεταξύ των οποίων:

Η πηγή εισοδήματος (π.χ. ελεύθερο επάγγελμα, μισθωτές υπηρεσίες, επιτήδευμα κ.λπ.).

Επάγγελμα ή επιχειρηματική δραστηριότητα.

Νομική μορφή και χώρα που εδρεύει η εταιρεία.

Αριθμός και ύψος των καταθέσεων και αναλήψεων σε μετρητά, ειδικά αν υπάρχει σημαντική απόκλιση από το οικονομικό /συναλλακτικό προφίλ του πελάτη, σε σύγκριση με το μέσο δηλούμενο εισόδημα αντίστοιχων επαγγελμάτων.

Στο μικροσκόπιο μπαίνουν πελάτες: για τους οποίους έχει ληφθεί από φορολογικές, τελωνειακές, δικαστικές ή διωκτικές αρχές, αίτημα παροχής στοιχείων ή επιβολής προσωρινών μέτρων, καθώς και οι άμεσοι συγγενείς τους και στενοί τους συνεργάτες. Πελάτες που είναι απρόθυμοι να δώσουν φορολογικά στοιχεία τους, κάνουν καταθέσεις μετρητών, που δεν είναι συμβατές με τις φορολογικές τους δηλώσεις ή το επάγγελμά τους.

Συναλλαγές που αφορούν πωλήσεις περιουσιακών στοιχείων εταιρείας με όρους που αποκλίνουν από τις συνήθεις της συγκεκριμένης αγοράς (τιμή σημαντικά χαμηλότερη από την εμπορική, πώληση σε πρόσωπα που συνδέονται με την εταιρεία, εξαιρετικά γρήγορη ολοκλήρωση πώλησης).

ethnos.gr