Στην υιοθέτηση και εφαρμογή ενός νέου σύγχρονου συστήματος ανίχνευσης των εκπαιδευτικών αναγκών του ανθρώπινου δυναμικού του Δήμου Χανίων, καθώς και αποτίμησης των αποτελεσμάτων της παρεχόμενης επιμόρφωσης των υπαλλήλων αυτού, προχωρεί η Δημοτική Αρχή των Χανίων, με πρωτοβουλία του Γενικού Γραμματέα και Προέδρου της Επιτροπής Εκπαίδευσης του Δήμου Χανίων κ. Γαβριήλ Κουρή.

Σύμφωνα με τον κ. Κουρή «με το νέο σύστημα, τα προγράμματα επιμόρφωσης που θα παρακολουθούν οι υπάλληλοι του Δήμου Χανίων θα είναι εναρμονισμένα με τους επιχειρησιακούς στόχους και τις νέες οργανωσιακές ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου με στόχο την ταχύτερη ανταπόκριση τους στις συνεχώς αυξανόμενες ανάγκες του νέου “Καλλικρατικού” Δήμου».

Παράλληλα θα υπάρξει μέριμνα και για την σύνταξη Επιχειρησιακού Σχεδίου Εκπαίδευσης/Επιμόρφωσης, στο οποίο θα καταγράφονται οι εκπαιδευτικές ανάγκες, οι προτάσεις και οι προτεραιότητες των επιμορφωτικών δράσεων για το Δήμο Χανίων.

Στο πλαίσιο αυτό, έχει ήδη συγκροτηθεί Ομάδα Ειδικών Επιστημόνων για το σύστημα ανίχνευσης των εκπαιδευτικών – επιμορφωτικών αναγκών στο Δήμο Χανίων, αποτελούμενη από τρεις μόνιμους υπαλλήλους, οι οποίοι – μάλιστα - την περασμένη εβδομάδα συμμετείχαν σε τριήμερο επιμορφωτικό πρόγραμμα, στο Ηράκλειο, σχετικά με τον εν λόγω αντικείμενο.

Για την βέλτιστη υλοποίηση της παραπάνω πρωτοβουλίας, σημαντική είναι η βοήθεια του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (Ε.Κ.Δ.Δ.Α.), το οποίο με την τεχνογνωσία και την εμπειρία που διαθέτει, συνδράμει ενεργά το Δήμο Χανίων στην ανίχνευση των εκπαιδευτικών αναγκών και στην κατάρτιση Επιχειρησιακού Σχεδίου Εκπαίδευσης/Επιμόρφωσης.

Για το σκοπό αυτό το Ε.Κ.Δ.Δ.Α. έχει σχεδιάσει ειδική τεχνολογική πλατφόρμα, εν είδει ιστοτόπου, με εξειδικευμένο ερωτηματολόγιο, όπου αποτυπώνονται ηλεκτρονικά όλα εκείνα τα αναγκαία δεδομένα που συντελούν στην εφαρμογή της ανίχνευσης των εκπαιδευτικών αναγκών, οδηγούν στην κατάρτιση σχεδίων εκπαίδευσης και επιτρέπουν την αποτίμηση των αποτελεσμάτων της επιμόρφωσης.