Συνεδριάζει σήμερα Τρίτη 5 Ιουνίου 2012 η  Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Κρήτης ,και ώρα 13:00, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Περιφερειακού Καταστήματος Ηρακλείου, με τα παρακάτω θέματα:

Α. Ανακοινώσεις Προέδρου.

Β. Θέματα ημερήσιας διάταξης:
(σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3852/10: «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης»):

1. α)Κρίση της με ημερομηνία 09-04-2012 ένστασης της εταιρίας «ΜΑΡΜΙΔΟΜΗ Α.Ε.» κατά της από 28-03-2012 έκθεσης καταλληλότητας της επιτροπής της παρ. 4 άρθ. 13 Π.Δ. 242/96 που αφορά προσφερόμενα ακίνητα για μίσθωση της Διεύθυνσης Μεταφορών και Επικοινωνιών και
β) διενέργεια δημοπρασίας (προφορική μειοδοσία) για κατακύρωση ή μη του αποτελέσματος αυτής για μίσθωση ακινήτου για τη στέγαση της Διεύθυνσης Μεταφορών και Επικοινωνιών της Π.Ε. Ηρακλείου, σύμφωνα με το αριθμ. πρωτ.: 51582/21624/28-05-2012 έγγραφο της Διεύθυνσης Οικονομικού.
2. α)Κρίση της με ημερομηνία 09-04-2012 ένστασης της εταιρίας «ΜΑΡΜΙΔΟΜΗ Α.Ε.» κατά της από 28-03-2012 έκθεσης καταλληλότητας της επιτροπής της παρ. 4 άρθ. 13 Π.Δ. 242/96 που αφορά προσφερόμενα ακίνητα για μίσθωση της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ν. Ηρακλείου και
β) διενέργεια δημοπρασίας (προφορική μειοδοσία) για κατακύρωση ή μη του αποτελέσματος αυτής για μίσθωση ακινήτου για τη στέγαση της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ν. Ηρακλείου, σύμφωνα με το αριθμ. πρωτ.: 51585/21625/28-05-2012 έγγραφο της Διεύθυνσης Οικονομικού.
3. α) Κρίση της με ημερομηνία 09-04-2012 ένστασης της εταιρίας «ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ Α.Ε.» κατά της από 28-03-2012 έκθεσης καταλληλότητας της επιτροπής της παρ. 4 άρθ. 13 Π.Δ. 242/96 που αφορά προσφερόμενα ακίνητα για μίσθωση της Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής και
β) διενέργεια δημοπρασίας (προφορική μειοδοσία) για κατακύρωση ή μη του αποτελέσματος αυτής για μίσθωση ακινήτου για τη στέγαση της Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Π.Ε. Ηρακλείου, σύμφωνα με το αριθμ. πρωτ. 51591/21628/28-05-2012 έγγραφο της Διεύθυνσης Οικονομικού.
4. Έγκριση διάθεσης πίστωσης 647,11 € για την κάλυψη της δαπάνης ηλεκτροδότησης (επαύξηση ισχύος και μεταφορά παροχής) του νέου κτιρίου που θα στεγάσει το Δημοτικό Σχολείου Αντισκαρίου, αναδόχου “Ε. ΣΚΟΥΡΑΔΑΚΗ & ΣΙΑ Ε.Ε.”, σύμφωνα με το με αρ. πρωτ.: 48401/20275/21-05-2012 έγγραφο της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Ηρακλείου.
5. Κατακύρωση ή μη αποτελέσματος πρόχειρου επαναληπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια στηθαίων ασφαλείας προϋπολογιζόμενης δαπάνης 70.000 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α., σύμφωνα με το με αρ. πρωτ.: 50137/20986/24-05-2012 έγγραφο της Διεύθυνσης Οικονομικού.
6. Έγκριση διενέργειας πρόχειρου διαγωνισμού με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή για τη σύναψη δημόσιας σύμβασης παροχής υπηρεσίας καθαρισμού των χώρων του Μεγάρου της Π.Ε. Χανίων ως και των χώρων που στεγάζονται οι λοιπές Διευθύνσεις της Περιφερειακής Ενότητας Χανίων προϋπολογιζόμενης δαπάνης 30.900,00 € πλέον Φ.Π.Α. και συγκρότηση επιτροπής διαγωνισμού, σύμφωνα με το με αρ. πρωτ.: 15474/29-05-2012 έγγραφο της Διεύθυνσης Διοικητικού – Οικονομικού Π.Ε. Χανίων.
7. Έγκριση δαπάνης 2.732,39 € για χημικό καθαρισμό του κεντρικού κλιματιστικού συστήματος του Διοικητηρίου έδρας Π.Ε. Λασιθίου, σύμφωνα με το με αρ. πρωτ.: 8198/22-05-2012 έγγραφο της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Λασιθίου.
8. Έγκριση δαπάνης 5.000 € για τη συνδιοργάνωση μεταξύ της Περιφέρειας Κρήτης (Π.Ε. Ηρακλείου), του Δήμου Φαιστού, του Επιμελητηρίου Ηρακλείου και του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης της 13ης Γεωργικής Έκθεσης Μεσσαράς που θα πραγματοποιηθεί από 12 έως 15 Ιουλίου στους Βόρρους, σύμφωνα με το αριθμ. πρωτ. 10201/22-05-2012 έγγραφο της Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Π.Ε. Ηρακλείου.
9. Έγκριση δαπανών (14.650,00 € + 1500,60 €) για τη συμμετοχή της Περιφέρειας Κρήτης στο 3ο «Agro Quality festival» που θα διεξαχθεί από 22 έως 24 Ιουνίου 2012 στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας στην Αθήνα, σύμφωνα με το αριθμ. πρωτ.: 10197/22-05-2012 έγγραφο της Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Π.Ε. Ηρακλείου.
10. Έγκριση δαπάνης 3.000 € για τη συμμετοχή της Περιφέρειας Κρήτης στο Διεθνές Συνέδριο που θα πραγματοποιηθεί στο Κολυμπάρι Χανίων από 3 έως 6 Ιουλίου για το Δάκο και τη Μύγα της Μεσογείου, σύμφωνα με το αριθμ. πρωτ. 52054/21798/29-05-2012 έγγραφο της Αντιπεριφερειάρχη Αγροτικής Οικονομίας, Κτηνιατρικής & Αλιείας & Κοινωνικής Πολιτικής.
11. Έγκριση διάθεσης πίστωσης 2.000 € για τη μεταφορά με καραβάκια δημοσιογράφων και επισήμων στη Σπιναλόγκα, σύμφωνα με το αριθμ. πρωτ.: 8805/30-05-2012 έγγραφο του Τμήματος Τουρισμού Π.Ε. Λασιθίου.
12. Μερική λύση της σύμβασης μίσθωσης ακινήτου στο Αρκαλοχώρι, μεταξύ της Π.Ε. Ηρακλείου και της Ιεράς Μητρόπολης Αρκαλοχωρίου, Καστελλίου και Βιάνου, στο οποίο στεγάζονται Υπηρεσίες της Π.Ε. Ηρακλείου, σύμφωνα με το αριθμ. πρωτ.: 52489/21977 έγγραφο της Διεύθυνσης Οικονομικού.
13. Κατάρτιση σχεδίου για την 3η Τροποποίηση Προϋπολογισμού Περιφέρειας Κρήτης και των Π.Ε. Χανίων, Ρεθύμνου, Ηρακλείου και Λασιθίου οικονομικού έτους 2012 και εισήγηση στο Περιφερειακό Συμβούλιο της ψήφισής του, σύμφωνα με το αρ. πρωτ.: 50900/21327/25-05-2012 έγγραφο της Διεύθυνσης Οικονομικού Περιφέρειας Κρήτης και τις σχετικές εισηγητικές εκθέσεις των Διευθύνσεων Διοικητικού - Οικονομικού Π.Ε. Ρεθύμνου, Χανίων και Λασιθίου.
14. Έγκριση μετακινήσεων, σύμφωνα με τη συνημμένη εισήγηση.

Εισηγητές των παραπάνω θεμάτων:

 για τα με αρ. 1 έως 3, 5, 12 έως 13 η Προϊσταμένη της Διεύθυνσης Οικονομικού Περιφέρειας Κρήτης κα Μαρία Ραπτάκη.
 για τα με αρ. 4 και 7 η Γενική Διευθύντρια Αναπτυξιακού Προγραμματισμού, Περιβάλλοντος & Υποδομών Περιφέρειας Κρήτης κα Όλγα Παπαχατζάκη
 για το με αριθμ. 6 ο Προϊστάμενος του Τμήματος Προμηθειών της Διεύθυνσης Διοικητικού – Οικονομικού Π.Ε. Χανίων κ. Ανδρέας Σαριδάκης
 για τα με αρ. 8 έως 10 η Προϊσταμένη Τμήματος Φυτικής και Ζωικής Παραγωγής της Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής Π.Ε. Ηρακλείου κα Ελβίτα Βολικού.
 για το με αρ. 11 η Γενική Διευθύντρια Ανάπτυξης κα Χρύσα Ελευθερίου
 για το αρ. 14 η Πρόεδρος της Επιτροπής κα Μαρία Λιονή.