Από το τμήμα Ποιοτικού & Φυτοϋγειονομικού ελέγχου της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής της Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύμνης, σύμφωνα με το Δελτίο Γεωργικών Προειδοποιήσεων που εξέδωσε το ΠΚΠΦ & ΠΕ Ηρακλείου, ανακοινώνονται τα εξής όσον αφορά εχθρούς – ασθένειες του Αμπελιού:

• Για την Ευδεμίδα

Η δεύτερη πτήση συνεχίζεται και οι ωοτοκίες πυκνώνουν.

Συνιστάται επαναληπτικός ψεκασμός στις παρακάτω ημερομηνίες:

- Πρώιμες περιοχές
Σταφιδάμπελα – οινάμπελα: 5 - 7 Ιουνίου.

- Ενδιάμεση ζώνη (βρίσκεται μεταξύ πρώιμης και μεσοπρώιμης ζώνης)
Επιτραπέζια: 6 - 7 Ιουνίου.
Σταφιδάμπελα – οινάμπελα: 8 - 9 Ιουνίου.

Ψεκασμός ή σκόνισμα. Το φάρμακο να καλύπτει καλά τα σταφύλια. Τα κρυμμένα σταφύλια συνή-θως προσβάλλονται.

• Για το Ωίδιο

Η ασθένεια έχει δημιουργήσει σε αρκετά αμπέλια ανεξέλεγκτες προσβολές που θα επιδεινωθούν μέ-σα στον Ιούνιο. Τα σταφύλια είναι ευαίσθητα την περίοδο αυτή και πρέπει να προστατεύονται.

- Δεν επιτρέπεται η συγκομιδή αμπελόφυλλων σε αμπελώνες που έχει γίνει χρήση φυτοφαρμάκων