Συνεδριάζει σήμερα η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Κρήτης .
Η συνεδρίαση θα γίνει στη 1 το μεσημέρι , στην αίθουσα συνεδριάσεων του Περιφερειακού Καταστήματος Ηρακλείου, με τα παρακάτω θέματα:

Α. Ανακοινώσεις Προέδρου.

Β. Θέματα ημερήσιας διάταξης:
(σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3852/10: «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης»):

1. α)Κρίση της με ημερομηνία 09-04-2012 ένστασης της εταιρίας «ΜΑΡΜΙΔΟΜΗ Α.Ε.» κατά της από 28-03-2012 έκθεσης καταλληλότητας της επιτροπής της παρ. 4 άρθ. 13 Π.Δ. 242/96 που αφορά προσφερόμενα ακίνητα για μίσθωση της Διεύθυνσης Μεταφορών και Επικοινωνιών και
β) διενέργεια δημοπρασίας (προφορική μειοδοσία) για κατακύρωση ή μη του αποτελέσματος αυτής για μίσθωση ακινήτου για τη στέγαση της Διεύθυνσης Μεταφορών και Επικοινωνιών της Π.Ε. Ηρακλείου, σύμφωνα με το αριθμ. πρωτ.: 51582/21624/28-05-2012 έγγραφο της Διεύθυνσης Οικονομικού.
2. α)Κρίση της με ημερομηνία 09-04-2012 ένστασης της εταιρίας «ΜΑΡΜΙΔΟΜΗ Α.Ε.» κατά της από 28-03-2012 έκθεσης καταλληλότητας της επιτροπής της παρ. 4 άρθ. 13 Π.Δ. 242/96 που αφορά προσφερόμενα ακίνητα για μίσθωση της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ν. Ηρακλείου και
β) διενέργεια δημοπρασίας (προφορική μειοδοσία) για κατακύρωση ή μη του αποτελέσματος αυτής για μίσθωση ακινήτου για τη στέγαση της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ν. Ηρακλείου, σύμφωνα με το αριθμ. πρωτ.: 51585/21625/28-05-2012 έγγραφο της Διεύθυνσης Οικονομικού.
3. α) Κρίση της με ημερομηνία 09-04-2012 ένστασης της εταιρίας «ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ Α.Ε.» κατά της από 28-03-2012 έκθεσης καταλληλότητας της επιτροπής της παρ. 4 άρθ. 13 Π.Δ. 242/96 που αφορά προσφερόμενα ακίνητα για μίσθωση της Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής και
β) διενέργεια δημοπρασίας (προφορική μειοδοσία) για κατακύρωση ή μη του αποτελέσματος αυτής για μίσθωση ακινήτου για τη στέγαση της Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Π.Ε. Ηρακλείου, σύμφωνα με το αριθμ. πρωτ. 51591/21628/28-05-2012 έγγραφο της Διεύθυνσης Οικονομικού.
4. Ανάκληση της αρ. 214/2012 απόφασης οικονομικής επιτροπής για την κατακύρωση του διαγωνισμού καταπολέμησης κουνουπιών στο Νομό Χανίων για το έτος 2012 και έγκριση αποτελέσματος του διενεργηθέντος πρόχειρου ανοικτού διαγωνισμού για τη σύναψη δημόσιας σύμβασης παροχής υπηρεσίας καταπολέμησης κουνουπιών στο Νομό Χανίων για το έτος 2012, σύμφωνα με το αριθμ. πρωτ. 16107/5-6-2012 έγγραφο της Διεύθυνσης Διοικητικού - Οικονομικού Π.Ε. Χανίων.
5. Συγκρότηση τριμελούς επιτροπής συντήρησης και επισκευής οχημάτων και μηχανημάτων έργων της Π. Ε. Λασιθίου, σύμφωνα με το με αρ. πρωτ.: 9542/08-06-2012 έγγραφο της Διεύθυνσης Διοικητικού - Οικονομικού Π.Ε. Λασιθίου.
6. Δικαστική εκπροσώπηση της Περιφερειακής Ενότητας Λασιθίου (ως καθολικού διαδόχου της πρώην Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Λασιθίου) ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Λασιθίου στη δικάσιμο που έχει οριστεί στις 13-06-2012 κατά την εκδίκαση αίτησης των: α) Μαρίας συζ. Αριστείδη Σφυράκη β) Εμμανουήλ Σφυράκη του Αριστείδη και γ) Γεωργίου Σφυράκη του Αριστείδη περί αναγνώρισης δικαιούχων αποζημίωσης από απαλλοτρίωση ακινήτων τους, για την κατασκευή του έργου «Παράκαμψη Σχίσματος Ελούντας», σύμφωνα με το αριθμ. πρωτ.: 9356/08-06-2012 έγγραφο της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Λασιθίου.
7. Διάθεση συμπληρωματικής πίστωσης για την εργολαβία «Τσιμεντόστωση Τάφρων χρήση 2009» αναδόχου Δ. ΑΛΕΞΑΚΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε., σύμφωνα με το με αρ. πρωτ.: 9177/5-6-2012 έγγραφο της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Λασιθίου.
8. Διάθεση συμπληρωματικής πίστωσης για την σύνταξη του 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα (τελικού) της εργολαβίας «ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΔΡΟΜΟΥ ΘΡΥΠΤΗΣ» αναδόχου ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΣΤΑΜΑΤΑΚΗ, σύμφωνα με το με αρ. πρωτ.: 9276/06-06-2012 έγγραφο της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Λασιθίου
9. Έγκριση συμπλήρωσης του Προγράμματος Συνδιοργανώσεων της Περιφέρειας Κρήτης και των Περιφερειακών Ενοτήτων για έγκριση και ένταξη Εκδηλώσεων Πολιτισμού – Αθλητισμού για το έτος 2012 (2η Συμπληρωματική απόφαση) σύμφωνα με το με αρ. πρωτ.:55672/7-6-2012 έγγραφο της Διεύθυνσης Κοινωνικής Μέριμνας.
10. «Έγκριση διενέργειας πρόχειρου διαγωνισμού για την «Δημιουργία και εκτύπωση υλικού προβολής περιπατητικών διαδρομών Νομού Λασιθίου» και «Δημιουργία κοινού λογότυπου του έργου I4WALKER» που υλοποιείται στο πλαίσιο του έργου με τίτλο «I4WALKER: Εμπλουτισμός Τουριστικών Υποδομών και Υπηρεσιών και Αναδιοργάνωση Συστήματος Διαχείρισης και Προβολής Περιπατητικών Διαδρομών σε νησιωτικές περιοχές» (Κ1_2_01) ενταγμένο στο Πρόγραμμα Διασυνοριακής Συνεργασίας «Ελλάδα – Κύπρος 2007-2013 προϋπολογιζόμενης δαπάνης εβδομήντα τριών χιλιάδων ευρώ (73.000,00€), και συγκρότηση επιτροπών: Διαγωνισμού και ενστάσεων, σύμφωνα με το αρ. πρωτ.: 9398/07-06-2012 έγγραφο της Διεύθυνσης Διοικητικού -Οικονομικού Π.Ε. Λασιθίου
11. «Έγκριση διενέργειας πρόχειρου διαγωνισμού για την «Κατάρτιση εγχειριδίου Οδηγών Βουνού – Καθοδηγητή Μονοπατιών» που υλοποιείται στο πλαίσιο του έργου με τίτλο «I4WALKER: Εμπλουτισμός Τουριστικών Υποδομών και Υπηρεσιών και Αναδιοργάνωση Συστήματος Διαχείρισης και Προβολής Περιπατητικών Διαδρομών σε νησιωτικές περιοχές» (Κ1_2_01) ενταγμένο στο Πρόγραμμα Διασυνοριακής Συνεργασίας «Ελλάδα – Κύπρος 2007-2013 προϋπολογιζόμενης δαπάνης δεκαπέντε χιλιάδων ευρώ (15.000,00€), και συγκρότηση επιτροπών: Διαγωνισμού και ενστάσεων, σύμφωνα με το αρ. πρωτ.: 9399/07-06-2012 έγγραφο της Διεύθυνσης Διοικητικού -Οικονομικού Π.Ε. Λασιθίου
12. «Έγκριση διενέργειας πρόχειρου διαγωνισμού για την Προμήθεια και Τοποθέτηση Εξοπλισμού Μέτρησης Επισκεψιμότητας Μονοπατιών στο Νομό Λασιθίου» που υλοποιείται στο πλαίσιο του έργου με τίτλο «I4WALKER : Εμπλουτισμός Τουριστικών Υποδομών και Υπηρεσιών και Αναδιοργάνωση Συστήματος Διαχείρισης και Προβολής Περιπατητικών Διαδρομών σε νησιωτικές περιοχές» (Κ1_2_01) ενταγμένο στο Πρόγραμμα Διασυνοριακής Συνεργασίας «Ελλάδα – Κύπρος 2007-2013 προϋπολογιζόμενης δαπάνης δώδεκα χιλιάδων ευρώ (12.000,00€), και συγκρότηση επιτροπών: Διαγωνισμού και ενστάσεων, σύμφωνα με το αρ. πρωτ.: 9400/07-06-2012 έγγραφο της Διεύθυνσης Διοικητικού -Οικονομικού Π.Ε. Λασιθίου
13. Έγκριση δαπάνης 1.000 € για τη συνδιοργάνωση μεταξύ της Π.Ε. Ρεθύμνου και της θεατρικής ομάδας του 1ου Γενικού Λυκείου Ρεθύμνου θεατρικής παράστασης του έργου του Σαίξπηρ «Το ημέρωμα της Στρίγκλας», που θα πραγματοποιηθεί στις 22-06-2012 στο θέατρο Ερωφίλη στο Ρέθυμνο, σύμφωνα με το με αρ. πρωτ.: 4041/01-06-2012 έγγραφο της Διεύθυνσης Διοικητικού - Οικονομικού Π.Ε. Ρεθύμνου.
14. Έγκριση δαπάνης 1.000 € για τη συνδιοργάνωση μεταξύ της Π.Ε. Ρεθύμνου και της θεατρικής ομάδας του 3ου Γενικού Λυκείου Ρεθύμνου θεατρικής παράστασης του έργου του Ιάκωβου Καμπανέλλη «Ο εχθρός λαός», που θα πραγματοποιηθεί στις 27-06-2012 στο θέατρο «Ερωφίλη στο Ρέθυμνο, σύμφωνα με το με αρ. πρωτ.: 4292/01-06-2012 έγγραφο της Διεύθυνσης Διοικητικού - Οικονομικού Π.Ε. Ρεθύμνου.
15. Τροποποίηση των αριθμ. 68/2012, 153/2012 και 154/2012 αποφάσεων της Οικονομικής Επιτροπής στο σημείο που αφορούν την επιβάρυνση του προϋπολογισμού σύμφωνα με το με αρ. πρωτ.: 456/8-6-2012 έγγραφο της Γενικής Διεύθυνσης Ανάπτυξης.

Εισηγητές των παραπάνω θεμάτων:

 για τα με αρ. 1 έως 3 η Προϊσταμένη της Διεύθυνσης Οικονομικού Περιφέρειας Κρήτης κα Μαρία Ραπτάκη.
 για το με αρ. 4 ο Προϊστάμενος του Τμήματος Προμηθειών της Διεύθυνσης Διοικητικού – Οικονομικού Π.Ε. Χανίων κ. Ανδρέας Σαριδάκης
 για το με αρ. 5 ο υπάλληλος της Διεύθυνσης της Διεύθυνσης Διοικητικού - Οικονομικού Π.Ε. Λασιθίου κ. Γιάννης Τσελέντης
 για τα με αρ. 6 ο Νομικός Σύμβουλος της Περιφέρειας κ. Γιώργος Λυπάκης
 για τα αρ. 7 και 8 η Προϊσταμένη Διεύθυνσης Τεχνικών έργων Π.Ε. Λασιθίου κα Μαρία Καρύδη
 για το με αρ. 9 ο Προϊστάμενος της Διεύθυνσης Κοινωνικής Μέριμνας κ. Σπύρος Επιτροπάκης.
 για τα με αρ. 10, 11, 12, έργου κα Ρούλα Παπαδοπούλου υπάλληλος της Π.Ε. Λασιθίου (υπεύθυνη των έργων)
 για τα αρ.13 και 14 η Πρόεδρος της Επιτροπής κα Μαρία Λιονή.
 Για το με αρ. 15 η Γενική Διευθύντρια Ανάπτυξης κα Χρύσα Ελευθερίου