Δυνατότητα μείωσης των ασφαλιστικών εισφορών κατά 1% σε μηνιαία βάση προχωρά ο Οργανισμός Ασφάλισης Ελευθέρων Επαγγελματιών για τους επιχειρηματίες που επιθυμούν να προπληρώσουν τις εισφορές τους από την 1η Ιουλίου. Σύμφωνα με εγκύκλιο ΟΑΕΕ, η ελάχιστη προπληρωμή δεν μπορεί να υπολείπεται των 2 μηνών, ενώ η μέγιστη μπορεί να φτάσει έως και 12 μήνες.

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 48 του Ν.3943/31-3-2011(ΦΕΚ 66Α)», ο ασφαλισμένος του ΟΑΕΕ, ο οποίος προκαταβάλει τις εισφορές του, δικαιούται έκπτωση η οποία ορίζεται για τον πρώτο μήνα προπληρωμής σε 1% προσαυξημένο κατά 1% για κάθε επόμενο μήνα προπληρωμής και μέχρι δώδεκα συνεχείς μήνες. Ως πρώτος μήνας προεξόφλησης έχει οριστεί ο επόμενος της ημερομηνίας αιτήσεως που υποβάλλει ο ασφαλισμένος. Η έναρξη του χρόνου προεξόφλησης θα πρέπει να συμπίπτει με την έναρξη του αμέσως επόμενου, της αιτήσεως, ακέραιου διμήνου.

Εάν η καταβολή των εισφορών δεν γίνεται την ημέρα της αιτήσεως, αλλά μεταγενέστερα, ο πρώτος μήνας προεξόφλησης θα συμπίπτει με την έναρξη του αμέσως επόμενου, της ημερομηνίας καταβολής, ακέραιου διμήνου. Ως εκ τούτου ο ελάχιστος χρόνος προεξόφλησης θα είναι δύο μήνες και ο περισσότερος δώδεκα μήνες. Ο νέος τρόπος υπολογισμού του χρόνου προεξόφλησης θα ισχύσει για αιτήματα που θα υποβληθούν μετά την 1η Ιουλίου.

Σε συμπληρωματικές οδηγίες που δόθηκαν προς τις υπηρεσίες του ΟΑΕΕ, επισημαίνεται ότι το δικαίωμα προπληρωμής ασφαλιστικών εισφορών παρέχεται μόνο στους ασφαλισμένους που έχουν εξοφλήσει ολοσχερώς τις ασφαλιστικές τους υποχρεώσεις. Ασφαλισμένοι που τηρούν ενεργή ρύθμιση δε δικαιούνται προεξόφλησης εισφορών.

Η αίτηση για προπληρωμή θα συνοδεύεται από Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.1599/1986 στην οποία ο ασφαλισμένος θα δηλώνει ότι: «αν από νεότερα στοιχεία προκύψουν διαφορές στις προεξοφληθείσες εισφορές έχει την υποχρέωση να τις καταβάλλει».

Η αρμόδια υπηρεσία του ΟΑΕΕ, σε συνεργασία με την ΗΔΙΚΑ, υποχρεούται να δρομολογεί την, ανά δίμηνο, ενημέρωση των Περιφερειακών Υπηρεσιών για ασφαλισμένους που οφείλουν διαφορές εισφορών επί ήδη προεξοφληθέντων χρονικών διαστημάτων (π.χ. τέλη καθυστέρησης εκπρόθεσμης πληρωμής τρέχοντος, κατά την ημερομηνία της αιτήσεως ή της καταβολής, διμήνου κ.λπ.).

Στην διαδικασία ελέγχου θα πρέπει να εξετάζεται αν, κατά το χρονικό διάστημα προεξόφλησης ο ασφαλισμένος πρέπει να μεταταχθεί σε ανώτερη ασφαλιστική κατηγορία.

Οι εισφορές υπέρ Ε.Λ.Ε. - Ε.Λ.Ε.Ε. και Ε.Λ.Α. δεν επιδέχονται έκπτωση, καθόσον είναι εισφορές που εισπράττονται από τον Ο.Α.Ε.Ε. αλλά αποδίδονται στους Αρμόδιους Φορείς.

Σε περίπτωση που στο χρονικό διάστημα προεξόφλησης μεσολαβεί λήξη απαλλαγής Κλάδου Υγείας, το χρονικό διάστημα μετά τη λήξη της απαλλαγής θα προεξοφλείται με τον Κλάδο Υγείας.

real.gr