Σύμφωνα με το Δελτίο Γεωργικών Προειδοποιήσεων που εξέδωσε το ΠΚΠΦ & ΠΕ Ηρακλείου, ανακοινώνονται τα εξής όσον αφορά εχθρούς – ασθένειες του Αμπελιού:

(Το δελτίο αφορά μόνο πρώιμες και ενδιάμεσες περιοχές)

• Για την Ευδεμίδα

Στις πρώιμες και ενδιάμεσες περιοχές η δραστηριότητα του εντόμου συνεχίζεται. Παρατηρούνται υψηλοί πληθυσμοί και πυκνές ωοτοκίες που δικαιολογούν άμεση προστασία.

Στα επιτραπέζια σταφύλια η καταπολέμηση είναι υποχρεωτική.

Ενδεικτικές ημερομηνίες καταπολέμησης:
- Πρώιμες περιοχές: 14 - 16 Ιουνίου.
- Ενδιάμεσες περιοχές: 16 - 17 Ιουνίου.

Ψεκασμός ή σκόνισμα. Το φάρμακο να καλύπτει όλα τα σταφύλια.

• Για το Τζιτζικάκι

Σε αμπέλια με συμπτώματα να γίνει συνδυασμένη επέμβαση.

• Για τον Ψευδόκοκκο

Σε επιτραπέζια σταφύλια με ιστορικό προσβολών που δεν έχει γίνει ακόμη καταπολέμηση να γίνει επιμελημένος και κατευθυνόμενος ψεκασμός στους κορμούς και στους βραχίονες.

• Για το Ωίδιο

Συνεχείς κύκλοι της ασθένειας είναι σε εξέλιξη και σοβαρές προσβολές διαπιστώνονται κατά θέσεις (σε αμπέλια με πλημμελείς επεμβάσεις).

Να γίνει συνδυασμένη επέμβαση με την ευδεμίδα. Προσοχή: Για να αποφύγετε φαινόμενα ανθεκτικότητας, μην κάνετε συνεχείς εφαρμογές με σκευάσματα που έχουν τον ίδιο τρόπο δράσης.

- Δεν επιτρέπεται η συγκομιδή αμπελόφυλλων σε αμπελώνες που έχει γίνει χρήση φυτοφαρμάκων.