«Καλούνται οι δικαιούχοι της Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου να παραλάβουν για πρώτη φορά ή να ανανεώσουν το Δελτίο μετακίνησης τους για τα Αστικά και τα Υπεραστικά Λεωφορεία του ΚΤΕΛ.

Δικαιούχοι είναι :

1.Άτομα με αναπηρίες :

- Ελληνικής υπηκοότητας

-Υπήκοοι των Κρατών-Μελών της Ε.Ε ,καθώς και Υπήκοοι Κρατών –μελών –Μελών του Ενιαίου Ευρωπαϊκού Οικονομικού χώρου ( Ε.Ε.Ο.Χ )

-Υπήκοοι των Κρατών που περιλαμβάνονται στην Ευρωπαϊκή Σύμβαση που κυρώθηκε με το Ν.Δ 4017/59( ΦΕΚ 246/59τΑ΄)

-Υπήκοοι των κρατών Ε.Ε που έχουν καταστεί ανίκανοι για εργασία μετά από εργατικό ατύχημα σε Ελληνικό έδαφος .

-Αναγνωρισμένοι πρόσφυγες που διαμένουν μόνιμα στην Ελλάδα, των οποίων το καθεστώς παραμονής στην Ελλάδα διέπεται από τις διατάξεις της Σύμβασης του 1951 για το καθεστώς των προσφύγων ( Ν.Δ 3989/1959, ΦΕΚ 201 Α΄)όπως τροποποιήθηκε από το Πρωτόκολλο της Νέας Υόρκης του 1967 για το καθεστώς των προσφύγων ( Α.Ν 389/1968 ,ΦΕΚ 125 Α΄) , οι δικαιούχοι επικουρικής προστασίας και οι τελούντες σε καθεστώς παραμονής για ανθρωπιστικούς λόγους.

Όλοι οι παραπάνω θα πρέπει να κατοικούν μόνιμα και νόμιμα στην Ελλάδα και να έχουν παθολογοανατομικό ποσοστό αναπηρίας τουλάχιστον 67% με την προϋπόθεση ότι το ετήσιο συνολικό δηλωθέν ατομικό τους εισόδημα δεν είναι μεγαλύτερο των 23.000( είκοσι τριών χιλιάδων) ευρώ ή το ετήσιο συνολικό δηλωθέν οικογενειακό εισόδημα δεν είναι μεγαλύτερο των 29.000( είκοσι εννέα χιλιάδων ) ευρώ ( το ετήσιο συνολικό δηλωθέν οικογενειακό εισόδημα των 29.000 ευρώ προσαυξάνεται με 5.600 ευρώ για κάθε επι πλέον άτομο πέραν του δικαιούχου, που συνοικεί και βαρύνει τον φορολογούμενο εφόσον αυτό παρουσιάζει αναπηρία 67% και άνω).

Στα άτομα αυτά που διαμένουν μόνιμα στην Περιφερειακή Ενότητα Ηρακλείου και πληρούν τις παραπάνω προϋποθέσεις παρέχεται το δικαίωμα δωρεάν μετακίνησης με τα Αστικά Λεωφορεία και με μειωμένο εισιτήριο κατά 50% σε όλες τις διαδρομές των Υπεραστικών Λεωφορείων του ΚΤΕΛ

Σε περίπτωση που το Δηλωθέν Εισόδημα υπερβαίνει τα παραπάνω αναφερόμενα ποσά παρέχεται το Δικαίωμα Μετακίνησης με μειωμένο εισιτήριο κατά 50% σε όλες τις διαδρομές των υπεραστικών λεωφορείων του ΚΤΕΛ μόνο.
Οι ολικά Τυφλοί και οι συνοδοί τους εξαιρούνται και λαμβάνουν Δελτίο ανεξάρτητα από το όριο εισοδήματος τους.

ΟΙ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ Η΄ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΔΕΛΤΙΟΥ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ ΑΜΕΑ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΟΥΝ ΤΑ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ :

-Αίτηση (Συμπληρώνεται από την Υπηρεσία ή από τα ΚΕΠ)

-Γνωμάτευση Υγειονομικής Επιτροπής όπου θα αναγράφεται το παθολογοανατομία ποσοστό Αναπηρίας (τουλάχιστον 67% και η διάρκεια ισχύος της) ή γνωμάτευση ΚΕΠΑ στην οποία δεν απαιτείται η αναγραφή του όρου παθολογοανατομικό ποσοστό.

 (Σημειώνεται ότι όσοι λαμβάνουν οικονομική ενίσχυση επίδομα από την Πρόνοια του Δήμου Ηρακλείου ή το διατροφικό Επίδομα από τις Περιφερειακές Ενότητες δικαιούνται κάρτα χωρίς την προσκόμιση γνωμάτευσης. Η πιστοποίηση γίνεται μέσω της βεβαίωσης απογραφής από τα ΚΕΠ, ενώ από 01-09-2012 η πιστοποίηση γίνεται με βεβαίωση εγγραφής στο μητρώο επιδομάτούχων από τους Δήμους.

Οι Νεφροπαθείς και οι πασχοντές από Μεσογειακή Αναιμία μπορούν να προσκομίσουν γνωματεύσεις από τις Μονάδες Τεχνητού Νεφρού η
Τμήματα Νοσηλείας Μεσογειακής Αναιμίας. Άτομα που είναι ασφαλισμένα μπορούν να προσκομίσουν απόφαση Διοικητικού Δ/ντη του Ασφαλιστικού Φορέα η Γνωμάτευση Υγειονομικής Επιτροπής από την οποία να πιστοποιείται η παθολογοανατομική βλάβη 67% καθώς και η διάρκεια ισχύος της.
Οι Τυφλοί και οι ΒΝΚ με Δείκτη Νοημοσύνης κατω των 30 που είναι εγγεγραμμένοι στο μητρώο των Δήμων δικαιούνται και κάρτα για τους συνοδούς τους.
Τα άτομα αυτά πρέπει να προσκομίσουν Γνωμάτευση της Υγειονομικής Επιτροπής που να αναφέρει ότι είναι τυφλοί ή έχουν δείκτη νοημοσύνης κάτω του 30 ή νοητική στέρηση με ποσοστό αναπηρίας 67% σύμφωνα με την γνωμάτευση του ΚΕΠΑ.
Δεν απαιτείται γνωμάτευση για τα ΑΜΕΑ που το ποσοστό αναπηρίας τους προέρχεται από τον ακρωτηριασμό των άνω η κάτω ακρών. Ιατρική Βεβαίωση Νοσηλείας από Δημόσιο Νοσοκομείο στο οποίο θα βεβαιώνεται η νοσηλεία μετά από ατύχημα για τους υπηκόους κρατών εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης που έχουν υποστεί εργατικό ατύχημα.
- Φωτοαντίγραφο του Εκκαθαριστικού Σημειώματος ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2011 (ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΑ 2010) ή Βεβαίωση Απαλλαγής θεωρημένη από την αρμόδια Εφορία

-Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/86 περί ακριβούς διεύθυνσης και τόπου διαμονής (Διατίθεται από την Υπηρεσία και τα ΚΕΠ)
-Δελτίο Αστυνομικής ταυτότητας ( φωτοαντίγραφο )
-Δύο φωτογραφίες. Ειδικά οι Ολικά Τυφλοί και οι ΒΝΚ με ποσοστό αναπηρίας 67% σύμφωνα με την γνωμάτευση του ΚΕΠΑ, που δικαιούνται δελτίο συνοδού πρέπει να συνυποβάλλουν τρεις ίδιες φωτογραφίες (για την χορήγηση Νέου Δελτίου)
-Προηγούμενο Δελτίο Μετακίνησης(Ανανέωση)
-Ασφαλιστικό Βιβλιάριο Υγείας

Οι κάρτες θα εκδίδονται και θα ανανεώνονται από την Δ/νση Κοινωνικής Μέριμνας Οδός 1770 αριθμός 24 3Ος Όροφος καθώς και από τα ΚΕΠ της Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου.

Η Εκδοση και η Ανανέωση των Δελτίων Μετακίνησης Αμεα θα ξεκινήσει από την Δ/νση Κοινωνικής Μέριμνάς την Τετάρτη 20-06-2012, από τα ΚΕΠ: την Δευτέρα 02-07-2012 και θα λήξει την 31-12-2012.
Η ημερομηνία λήξης των Δελτίων έτους 2011 ορίζεται στις 31-07-2012.

 Σημειώνεται όποιος χάσει το Δελτίο Μετακίνησης του θα πρέπει να προσκομίσει βεβαίωση απώλειας από Αστυνομικό Τμήμα. Σε περίπτωση που χαθεί η κάρτα δυο φορές δεν είναι δυνατή η επαναχορήγηση της. Οι δικαιούχοι οι οποίοι με υπεύθυνη δήλωση τους δεν επιθυμούν την προμήθεια του σχετικού Δελτίου για το Αστικό ΚΤΕΛ αλλά μόνο για το Υπεραστικό δεν υποχρεούται να προσκομίζουν Εκκαθαριστικό Σημείωμα.»