Πραγματοποιήθηκε στις 19 Ιουνίου 2012, η Ετήσια Γενική Συνέλευση («η Συνέλευση») των μετόχων της Τράπεζας Κύπρου στη Λευκωσία. Στη Συνέλευση παρέστησαν 3.196 μέτοχοι, αυτοπροσώπως ή δι' αντιπροσώπου, που εκπροσωπούσαν 626.872.522 μετοχές, δηλαδή 34,92% του συνολικού μετοχικού κεφαλαίου της Τράπεζας.

Η Συνέλευση εξέτασε την Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου της Τράπεζας και τις Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις του Συγκροτήματος Τράπεζας Κύπρου για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2011.

Κατά τη Συνέλευση συζητήθηκαν και ελήφθησαν οι εξής αποφάσεις:

(α) Εγκρίθηκε η επανεκλογή των εξερχόμενων Διοικητικών Συμβούλων Θεόδωρου Αριστοδήμου, Ανδρέα Αρτέμη, Γεώργιου Μ. Γεωργιάδη, Χρίστου Μουσκή, Ανδρέα Ηλιάδη, Γιάννη Κυπρή, Ηλία Νεοκλέους και Συμεών Μάτση.

(β) Εγκρίθηκε η αμοιβή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και η Έκθεση Αμοιβών του Διοικητικού Συμβουλίου.

Σημειώνεται ότι, μετά από δική τους εισήγηση, εγκρίθηκε η περαιτέρω μείωση στις αμοιβές των μη εκτελεστικών Διοικητικών Συμβούλων που περιλήφθηκαν στο Επεξηγηματικό Σημείωμα ημερομηνίας 28 Μαΐου 2012. Η μείωση ανέρχεται σε 50% (από 15%) για τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και σε 25% (από 15%) για τα υπόλοιπα μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

(γ) Εγκρίθηκε ο επαναδιορισμός των ελεγκτών Ernst & Young και εξουσιοδοτήθηκε το Διοικητικό Συμβούλιο να καθορίσει την αμοιβή τους.

(δ) Εγκρίθηκε ειδικό ψήφισμα για την μείωση του πιστωτικού υπολοίπου του λογαριασμού ‘Αποθεματικό από Έκδοση Μετοχών υπέρ το Άρτιο’ της Εταιρίας, ο οποίος τηρείται με βάση το άρθρο 55 του περί Εταιρειών Νόμου, ΚΕΦ. 113, κατά το ποσό των Ευρώ 430.440 χιλ. Η υλοποίηση του ειδικού ψηφίσματος τελεί υπό την αίρεση της επικύρωσής του από το Επαρχιακό Δικαστήριο Λευκωσίας.

Μετά το πέρας των εργασιών της Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης πραγματοποιήθηκε συνεδρία του Διοικητικού Συμβουλίου, κατά την οποία τούτο καταρτίστηκε σε Σώμα και επανεξέλεξε ομόφωνα τους κ.κ. Θεόδωρο Αριστοδήμου και Ανδρέα Αρτέμη ως Πρόεδρο και Αντιπρόεδρο αντίστοιχα.

Το Διοικητικό Συμβούλιο απαρτίζεται από τους εξής Διοικητικούς Συμβούλους:

Θεόδωρο Αριστοδήμου Πρόεδρο
Ανδρέα Αρτέμη Αντιπρόεδρο
Γεώργιο Μ. Γεωργιάδη Μέλος
Άννα Διογένους Μέλος
Ανδρέα Ηλιάδη Μέλος
Ειρήνη Καραμάνου Μέλος
Γιάννη Κυπρή Μέλος
Σταύρο Ι. Κωνσταντινίδη Μέλος
Συμεών Μάτση Μέλος
Μάνθο Μαυρομμάτη Μέλος
Χρίστο Μουσκή Μέλος
Ηλία Νεοκλέους Μέλος
Ευδόκιμο Ξενοφώντος Μέλος
Γιάννη Πεχλιβανίδη Μέλος
Βασίλη Γ. Ρολόγη Μέλος
Κώστα Ζ. Σεβέρη Μέλος
Νικόλαο Π. Τσάκο Μέλος
Κώστα Χατζήπαπα Μέλος