Στην πρόσληψη 4 ατόμων με σύμβαση 2 μηνών προχωρά ο "Οργανισμός Κοινωνικών Υπηρεσιών του Δήμου Αγίου Νικολάου" (Ο.Κ.Υ.Δ.Α.Ν.)

Οι προσλήψεις για τις ανάγκες της Υπηρεσίας αφορούν τις εξής ειδικοτήτες:

1. Ειδικότητα: ΠΕ Ψυχολόγων –Ένα (1) Άτομο

Ειδικά Τυπικά προσόντα

α. Πτυχίο ή δίπλωμα Ψυχολογίας ή Φιλοσοφίας Παιδαγωγικής Ψυχολογίας (Φ.Π.Ψ) με ειδίκευση στην Ψυχολογία Α.Ε.Ι. ή το ομώνυμο πτυχίο ή δίπλωμα Ε.Α.Π.(Α.Ε.Ι) ή Π.Σ.Ε (Α.Ε.Ι) της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας.

β. Άδεια ασκήσεως επαγγέλματος ψυχολόγου.

2. Ειδικότητα: ΤΕ Κοινωνικών Λειτουργών-Δύο (2) Άτομα

Ειδικά Τυπικά προσόντα

α. Πτυχίο ή δίπλωμα τμήματος Κοινωνικής Εργασίας ΤΕΙ ή το ομώνυμο πτυχίο ή δίπλωμα Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής Π.Σ.Ε (Τ.Ε.Ι) ή αντίστοιχο κατά ειδικότητα πτυχίο ή δίπλωμα ΤΕΙ ή Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής Π.Σ.Ε (Τ.Ε.Ι) της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας ή το ομώνυμο ή αντίστοιχο κατά ειδικότητα πτυχίο ΚΑΤΕΕ ή ισότιμος τίτλος ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας.

β. Άδεια ασκήσεως επαγγέλματος Κοινωνικού Λειτουργού ή Κοινωνικής Υπηρεσίας.

3. Ειδικότητα: ΤΕ Εργοθεραπευτών- Ένα (1) Άτομο

Ειδικά Τυπικά προσόντα

α. Πτυχίο ή δίπλωμα Εργοθεραπείας ή αντίστοιχο κατά ειδικότητα πτυχίο ή δίπλωμα Τ.Ε.Ι. ή Π.Σ.Ε (Τ.Ε.Ι) ή ισότιμος τίτλος σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής ή το ομώνυμο ή αντίστοιχο κατά ειδικότητας πτυχίο ΚΑΤΕΕ ή ισότιμο πτυχίο ή δίπλωμα της ημεδαπής ή αλλοδαπής αντίστοιχης ειδικότητας.

β. Άδεια ασκήσεως επαγγέλματος εργοθεραπευτή.

Οι αιτήσεις των ενδιαφερομένων θα κατατεθούν στα γραφεία του Οργανισμού ( κτίριο Μιραμπέλλο ) οδός Κ. Κοζύρη 18 – Γραφείο Προσωπικού (αρμόδια υπάλληλος Γιαχνάκη Μαρία τηλ. 2841086090) , μέσα σε προθεσμία έξι (6) ημερών από την επομένη της δεύτερης ημέρας δημοσίευσης της παρούσης.

Οι ενδιαφερόμενοι μαζί με την αίτηση τους πρέπει να προσκομίσουν τα παρακάτω δικαιολογητικά

1. Φωτοαντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας ( αρμοδίως θεωρημένο)

2. Τίτλος Σπουδών ( αρμοδίως θεωρημένο)

3. Άδεια ασκήσεως επαγγέλματος- αρμοδίως θεωρημένο ( Επισημαίνεται ότι όλες οι άδειες άσκησης επαγγέλματος πρέπει να είναι σε ισχύ κατά το χρόνο υποβολής της αίτησης)

4. Ατομικό Βιβλιάριο Υγείας (εργασίας)

5. Βεβαίωση Εμπειρίας: Βεβαίωση του οικείου Ασφαλιστικού Φορέα και Υπεύθυνη Δήλωση του υποψηφίου για προϋπηρεσία στον Ιδιωτικό ή στο Δημόσιο Τομέα από την οποία να προκύπτει το είδος και η χρονική διάρκεια της εξειδικευμένης εμπειρίας

6. Υπεύθυνη Δήλωση στην οποία να δηλώνουν εάν έχουν εργαστεί από 1-1-2011 στο Δημόσιο ή ΝΠΔΔ και σε ποιο φορέα.

7. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης

8. Βεβαίωση ΟΑΕΔ για την απόδειξη του χρόνου ανεργίας. (η ημερομηνία έκδοσης της οποίας δεν πρέπει να απέχει περισσότερο από πέντε (5) εργάσιμες ημέρες από την ημερομηνία έναρξης της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων. Αποκλείεται η απόδειξη της ανεργίας με υποβολή υπεύθυνης δήλωσης και κάρτας ανεργίας ).

9. Επικυρωμένο αντίγραφο «απόδειξης» κοινωνικών κριτηρίων ( π.χ. ιδιότητα πολύτεκνου , γονέας μονογονεϊκής οικογένειας)