Από το Τμήμα Εφαρμογής Επιδοματικής Πολιτικής και Ελέγχου του Δήμου Ηρακλείου ανακοινώνεται ότι η πίστωση των λογαριασμών των δικαιούχων προνοιακών επιδομάτων, που έχουν ταυτοποιηθεί στο πρόγραμμα ΟΠΣΝΑ του Υπουργείου Υγείας, για το δίμηνο Μαρτίου-Απριλίου 2012 θα γίνει στις 25/6/2012 πλην των δικαιούχων του επιδόματος Παιδικής Προστασίας και των δικαιούχων που δεν έχουν ταυτοποιηθεί.

Το σύνολο της πίστωσης ανέρχεται στο ποσό των δύο εκατομμυρίων οκτακοσίων πενήντα έξι χιλιάδων οκτακοσίων τριάντα τριών ευρώ και ογδόντα επτά λεπτών (2.856.833,87)