Η Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Π.Ε. Χανίων ανακοινώνει την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, μέχρι 30.11.2012 (μέχρι 42 ημερομίσθια ανά άτομο) συνολικού αριθμού Σαράντα Πέντε (45) ατόμων στις ελαιοκομικές περιοχές της Περιφερειακής Ενότητας Χανίων για την κάλυψη παροδικών αναγκών του προγράμματος καταπολέμησης του δάκου της ελιάς για τις εξής κατά αριθμό ατόμων ειδικότητες :

• 6 εργάτες αποθήκης και 6 εργάτες πειράματος για το Δήμο Χανίων
• 33 παγιδοθέτες για όλους τους Δήμους του Ν. Χανίων

Οι υποψήφιοι πρέπει να είναι ηλικίας από 18 έως 65 ετών, εκτός από τους εργάτες αποθήκευσης που πρέπει να είναι από 18 έως και 50 ετών.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν απλή αίτηση με συνημμένα δικαιολογητικά στην ακόλουθη διεύθυνση: Αγυιά, Τ.Κ.73103, Χανιά, απευθύνοντάς την στη Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Περιφερειακής Ενότητας Χανίων (τηλ. επικοινωνίας: 2821-3-46570, 2821-3-46601, 2821-3-46543).

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι πέντε( 5) ημερολογιακές ημέρες και αρχίζει από την επόμενη ημέρα της τελευταίας ανάρτησης της παρούσας στο κατάστημα της υπηρεσίας μας (Ταχ. Δ/νση: Αγυιά, Τ.Κ.73103, Χανιά) και στο χώρο ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματος Χανίων

Ανάρτηση ολόκληρης της Ανακοίνωσης θα γίνει στο χώρο ανακοινώσεων της Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Περιφερειακής Ενότητας Χανίων (Ταχ. Δ/νση: Αγυιά, Τ.Κ.73103, Χανιά), στο κατάστημα του Δήμου Χανίων, όπου έχει έδρα η Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Περιφερειακής Ενότητας Χανίων, στους υπόλοιπους Δήμους και Δημοτικές και Τοπικές Κοινότητες, της Περιφερειακής Ενότητας Χανίων, στο διαδικτυακό τόπο της Περιφέρειας Κρήτης (www.crete.gov.gr) .