Οι εμπορικοί σύλλογοι ενημερώνουν τα μέλη τους , για τη δυνατότητα υπαγωγής των ασφαλισμένων του ΟΑΕΕ σε κατώτερες ασφαλιστικές κατηγορίες, σύμφωνα με την Υπουργική Απόφαση Φ80000/10255/334/6-6-2012 του Υπουργείου Εργασίας η οποία δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ 1849Β) και ενεργοποιεί το άρθρο 32 ν. 4075/2012.

Πιο συγκεκριμένα:

• Παρέχεται δικαίωμα υπαγωγής στην αμέσως κατώτερη ή στη δεύτερηκατώτερη ασφαλιστική κατηγορία από αυτήν που οι ασφαλισμένοιυπάγονται υποχρεωτικά.
• Σημειώνεται ότι το δικαίωμα επιλογής για την αλλαγή της ασφαλιστικήςκατηγορίας έχουν όσοι είναι ενήμεροι, δηλαδή καταβάλλουν κανονικάτις εισφορές τους ή τηρούν τους όρους της τυχόν ρύθμισης στην οποίαέχουν υπαχθεί. Η υπαγωγή τους στην χαμηλότερη κατηγορία θαδιαρκεί για όσο χρονικό διάστημα είναι ενήμεροι. Εάν πάψουν ναείναι ενήμεροι, επανέρχονται στη κατηγορία που βρίσκονταν πρινυποβάλλουν την αίτηση.
• Δεν έχουν δικαίωμα επιλογής σε κατώτερη ασφαλιστική κατηγορία όσοιείναι προαιρετικά ασφαλισμένοι στον ΟΑΕΕ.
• Το δικαίωμα ασκείται με αίτηση του ασφαλισμένου, που υποβάλλεταιστο αρμόδιο κατά περίπτωση περιφερειακό τμήμα του ΟΑΕΕ , άπαξκαι ισχύει έως την 31.12.2014. Οι ασφαλισμένοι κατατάσσονται στηνεπιλεγείσα ασφαλιστική κατηγορία καταβάλλοντας τις αναλογούσεςασφαλιστικές εισφορές από το αμέσως επόμενο προς έκδοση δίμηνο απότην δημοσίευση της Υπουργικής Απόφασης (δηλ. από 13 Ιουνίου 2012).

• Από 1-1-2015 οι ασφαλισμένοι που έχουν κάνει χρήση του δικαιώματος θα επιστρέφουν στην κατηγορία που υπάγονταν πριν την υπαγωγή τους. Στην προηγούμενη ασφαλιστική κατηγορία μπορούν οι ασφαλισμένοι να επανέλθουν, όποτε θέλουν, με μία αίτηση τους.

• Δίνεται η δυνατότητα στους ασφαλισμένους να ασκήσουν το δικαίωμα επιλογής κατάταξης σε κατώτερη ασφαλιστική κατηγορία παράλληλα με το δικαίωμα προκαταβολής εισφορών με την έκπτωση του άρθρου 48 του ν. 3943/2011.