Σε ευνοϊκές ρυθμίσεις για τις ληξιπρόθεσμες οφειλές των δημοτών προχώρησε
ο Δήμος Μινώα Πεδιάδας. Συγκεκριμένα, έπειτα από εισήγηση της Δημοτικής Αρχής
Μινώα Πεδιάδας το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε ομόφωνα την υπαγωγή του Δήμου στις διατάξεις της Κοινής Υπουργικής Απόφασης 20124/2012 περί «Ρύθμισης ληξιπρόθεσμων οφειλών προς ΟΤΑ Α΄βαθμού».

Σύμφωνα με την Κ.Υ.Α. στη ρύθμιση υπάγονται υποχρεωτικά όλες οι οφειλές ή δόσεις
οφειλών που έχουν καταστεί ληξιπρόθεσμες, με βάση τις διατάξεις του Κώδικα Είσπραξης Δημόσιων Εσόδων (ΚΕΔΕ), έως τις 29-2-2012, εφόσον το σύνολο των βασικών οφειλών δεν υπερβαίνει τις (10.000) ευρώ, όταν πρόκειται για φυσικά πρόσωπα, και τις εβδομήντα πέντε χιλιάδες (75.000) ευρώ, όταν πρόκειται για νομικά πρόσωπα. 

Η αίτηση του οφειλέτη για την υπαγωγή στη ρύθμιση υποβάλλεται στο Δήμο το αργότερο εντός τεσσάρων (4) μηνών από τη δημοσίευση της Κ.Υ.Α. δηλαδή μέχρι την 11η Οκτωβρίου 2012.

Ειδικότερα, οι οφειλέτες θα μπορούν να ρυθμίζουν τα χρέη τους ως εξής:
α) Εφάπαξ, με απαλλαγή κατά ποσοστό 100% των προσαυξήσεων εκπρόθεσμης καταβολής
β) Σε 2 έως 12 μηνιαίες δόσεις με απαλλαγή κατά ποσοστό 90% των προσαυξήσεων
εκπρόθεσμης καταβολής
γ) Σε 13 έως 24 μηνιαίες δόσεις με απαλλαγή κατά ποσοστό 75% των προσαυξήσεων
εκπρόθεσμης καταβολής
δ) Σε 25 έως 36 μηνιαίες δόσεις με απαλλαγή κατά ποσοστό 60% των προσαυξήσεων
εκπρόθεσμης καταβολής
ε) Σε 37 έως 48 μηνιαίες δόσεις με απαλλαγή κατά ποσοστό 45% των προσαυξήσεων
εκπρόθεσμης καταβολής
στ) Σε 49 έως 60 μηνιαίες δόσεις με απαλλαγή κατά ποσοστό 25% των προσαυξήσεων
εκπρόθεσμης καταβολής

Εφόσον ο οφειλέτης επιθυμεί σε οποιοδήποτε στάδιο της ρύθμισης να εξοφλήσει
εφάπαξ τις υπόλοιπες δόσεις των ρυθμισμένων οφειλών, παρέχεται η δυνατότητα χορήγησης απαλλαγής κατά ποσοστό επί του εναπομείναντος ποσού των προσαυξήσεων εκπρόθεσμης καταβολής, ίσο με αυτό που αντιστοιχεί στον αριθμό των μηνιαίων δόσεων που τελικά διαμορφώνεται.

Αιτήσεις για υπαγωγή στις παραπάνω ρυθμίσεις θα γίνονται δεκτές έως και τις 11
Οκτωβρίου 2012, εργάσιμες ημέρες και ώρες στις αρμόδιες υπηρεσίες της Διεύθυνσης
Οικονομικών Υπηρεσιών (Γραφείο Διαχείρισης Εσόδων – Ταμειακή Υπηρεσία) και στα τρία Δημοτικά Καταστήματα: Αρκαλοχωρίου, Καστελλίου και Θραψανού.

Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στα
τηλέφωνα 28913-40329, 28913-40323 της Δημοτικής Ενότητας Αρκαλοχωρίου, 28913-
40125, 28913-40124 της Δημοτικής Ενότητας Καστελλίου και 28913-40405 της Δημοτικής
Ενότητας Θραψανού.