Με κοινή απόφαση των υπουργών Εσωτερικών και Διοικητικής Μεταρρύθμισης, καταργούνται οι 31 απο τις 33 συνολικά, κενές οργανικές θέσεις του Ενιαίου Συνδέσμου Διαχείρισης Απορριμμάτων που εδρεύει στο Ηράκλειο.

Όπως αναφέρεται στην απόφαση διατηρούνται μόνο : Μία θέση ΠΕ1 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ γιατί ο ΕΣΔΑΚ προτίθεται να προβεί άμεσα σε διαδικασίες μετάταξης υπαλλήλου προκειμένου να μπορέσει να συστήσει δική του Οικονομική Υπηρεσία. Σήμερα ο ΕΣΔΑΚ διαθέτει 2 μόνο διοικητικούς υπαλλήλους οι οποίοι δεν διαθέτουν κατάλληλο βαθμό για να καταλάβουν θέση προϊσταμένου ώστε
να μπορεί να συσταθεί Οικονομική Υπηρεσία, η απουσία της οποίας δυσχεραίνει την ομαλή υλοποίηση των έργων ενώ σήμερα οι οικονομικές λειτουργίες πραγματοποιούνται προσωρινά μέσω
προγραμματικής σύμβασης με το Δήμο Ηρακλείου.

Επίσης διατηρείται μια θέση ΠΕ3 ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ γιατί Ο ΕΣΔΑΚ έχει ήδη προχωρήσει τη διαδικασία μετάταξης μόνιμου υπαλλήλου από το Δήμο Ηρακλείου.

Αναλυτικότερα στηην Κοινή Υπουργική Απόφαση αναγράφονται τα εξής :

"ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Την κατάργηση στον Ενιαίο Σύνδεσμο Διαχείρισης Απορριμμάτων Κρήτης τριάντα μίας (31), επί συνόλου τριάντα τριών (33), κενών οργανικών θέσεων μόνιμου προσωπικού που υπερβαίνουν
ανά κατηγορία και κλάδο το 60% των θέσεων που προβλέπονται στον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του Ενιαίου Συνδέσμου Διαχείρισης Απορριμμάτων Κρήτης, όπως αυτές εμφαίνονται
στον κατωτέρω πίνακα, καθώς και τη διατήρηση δύο (02) θέσεων, κατόπιν ειδικής και εμπεριστατωμένης αιτιολόγησης."

Δείτε εδώ ολόκληρη την απόφαση με τις θέσεις που καταργούνται