Προγράμματα κατάρτισης ανέργων, διάρκειας 100 ωρών, θα πραγματοποιήσει το Κέντρο Ανάπτυξης Ελληνικού Εμπορίου (Κ.Α.ΕΛ.Ε) της Εθνικής Συνομοσπονδίας Ελληνικού Εμπορίου.

Αντικείμενο των προγραμμάτων είναι οι «Βασικές Δεξιότητες Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ)», στο πλαίσιο της πρόσκλησης «Επιχορήγηση με επιταγές κατάρτισης (training voucher) της κατάρτισης και πιστοποίησης ανέργων σε βασικές δεξιότητες χρήσης ΤΠΕ που θα πραγματοποιηθεί από πιστοποιημένα Κέντρα Επαγγελματικής Κατάρτισης» (Ε.Π.«Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού»).

Μετά την ολοκλήρωση της κατάρτισης, θα διενεργηθούν εξετάσεις πιστοποίησης στη χρήση Τ.Π.Ε., βάσει διεθνώς αναγνωρισμένων προτύπων σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο του Cambridge.

Κάθε ωφελούμενος αφού ολοκληρώσει το πρόγραμμα κατάρτισης και συμμετάσχει στις εξετάσεις / επανεξετάσεις πιστοποίησης δικαιούται να λάβει εκπαιδευτικό επίδομα συνολικής αξίας 500 ευρώ.

Στο μεταξύ, την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά 584 ατόμων για την υλοποίηση προγράμματος Κοινωφελούς Χαρακτήρα (ΚΟΧ) στην Περιφέρεια Αττικής, στο πλαίσιο του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ) για την προγραμματική περίοδο 2007-2013, ανακοίνωσε το ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ.

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι δέκα ημέρες από 4 έως 13 Ιουλίου.

Οι υποψήφιοι μπορούν να αναζητήσουν την πρόσκληση (για αναλυτική περιγραφή θέσεων, ειδικοτήτων, δικαιολογητικών, προϋποθέσεων συμμετοχής, κριτηρίων επιλογής), τα έντυπα των αιτήσεων καθώς και τις «Οδηγίες συμπλήρωσης αίτησης συμμετοχής σε πρόγραμμα Κοινωφελούς Χαρακτήρα (ΚΟΧ)» στα γραφεία της ΓΣΕΒΕΕ: Αριστοτέλους 46, Τ.Κ 104 33 Αθήνα, στην ιστοσελίδα της (www.imegsevee.gr), στην ιστοσελίδα του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» (www.epanad.gov.gr)· και στην ιστοσελίδα του Α.Σ.Ε.Π. (www.asep.gr).

Επίσης, για την ενημέρωση των υποψηφίων, ανάρτηση της προκήρυξης έχει γίνει στα δημοτικά καταστήματα των δήμων ή φορέων που υλοποιείται το πρόγραμμα, στο κτίριο της Π.Ε Αττικής και στα κατά τόπους Κ.Π.Α ΟΑΕΔ των συγκεκριμένων περιοχών.

in.gr με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ