Σημαντικά κλιματικά και περιβαλλοντικά οφέλη και, συνεπώς, μια πιο βιώσιμη γεωργία στην ΕΕ επιδιώκει η Κομισιόν με το προτεινόμενο "πρασίνισμα" της Κοινής Γεωργικής Πολιτικής την περίοδο 2014-2020. 

Το "πρασίνισμα" προβλέπει ότι το 30% των πόρων που θα διατίθενται στη χώρα από την ΕΕ για τις άμεσες ενισχύσεις θα προϋποθέτει διαφοροποίηση φυτικών καλλιεργειών, διατήρηση μόνιμων βοσκοτόπων και δημιουργία περιοχών οικολογικής εστίασης. 

Δεδομένου ότι από την υποχρέωση εξαιρούνται, ως επί το πλείστον, μόνο οι μικροί αγρότες, το όφελος για το περιβάλλον θα είναι και πολλαπλασιαστικό και σημαντικό, "λόγω της εφαρμογής (του πρασινίσματος) σε σχεδόν όλες τις μεμονωμένες εκμεταλλεύσεις, εξασφαλίζοντας την ευρύτερη δυνατή κάλυψη σε όλη την ΕΕ". Αυτό απαντά η Ευρωπαϊκή Επιτροπή σε ερώτηση που της απηύθυνε ο Ευρωβουλευτής του ΠΑΣΟΚ, Σπύρος Δανέλλης. 

Όσο για τα κριτήρια που θα χρησιμοποιηθούν για την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων του "πρασινίσματος", η Κομισιόν διευκρίνισε ότι θα καθοριστούν στις εκτελεστικές πράξεις ειδικοί, κατάλληλοι δείκτες, που θα επιλεγούν ανάλογο με το στόχο κάθε μέτρου. 

"Για παράδειγμα, ...για ένα μέτρο που αφορά τη βιοπικοικιλότητα, όπως οι Περιοχές Οικολογικής Εστίασης, ο δείκτης θα εξετάζει το θέμα της βιοποικιλότητας και θα αξιολογούνται άλλα περιβαλλοντικά θέματα σε σχέση με τις πράσινες υποχρεώσεις, όπως η ποιότητα των υδάτων ή η δέσμευση του άνθρακα." 

Τέλος, σχετικά με την ερώτηση του ευρωβουλευτή για το ενδεχόμενο ενδιάμεσης αξιολόγησης αποτελεσμάτων, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή απάντησε ότι "δεν προβλέπεται ειδική ενδιάμεση αξιολόγηση", αλλά "προβλέπεται η υποχρέωση για την Επιτροπή να υποβάλλει κάθε τέσσερα έτη στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο έκθεση για την εφαρμογή του πλαισίου παρακολούθησης και αξιολόγησης."