Σε μια ακόμα ρύθμιση για την τακτοποίηση των «ανοιχτών» λογαριασμών των ασφαλισμένων με τους ασφαλιστικούς τους φορείς (Ταμεία), ανάμεσά τους και τον ΟΓΑ προχωράει η κυβέρνηση. Μάλιστα, η σχετική τροπολογία που κατέθεσε την Πέμπτη 10 Μαρτίου στη Βουλή ο αναπληρωτής υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, Γιώργος Κουτρουμάνης δίνει και τη δυνατότητα αναστολής των μέτρων αναγκαστικής είσπραξης.

Ειδικά για τους αυτοτελώς απασχολούμενους αγρότες του Κλάδου Κύρια Ασφάλισης Αγροτών που οφείλουν ληξιπρόθεσμες εισφορές από 600 ευρώ και άνω ισχύουν τα εξής:

i. Προβλέπονται έως 20 τριμηνιαίες δόσεις, ελαχίστου ποσού 150 ευρώ έκαστη. Η πρώτη δόση προκαταβάλλεται μαζί με τις τρέχουσες εισφορές κατά την έναρξη της ρυθμίσεως.

ii. Η μη εμπρόθεσμη καταβολή δύο 2 συνεχόμενων δόσεων, καθώς και η μη καταβολή των τρεχουσών εισφορών, συνεπάγεται την έκπτωση από τη ρύθμιση και καθιστά άμεσα απαιτητό το σύνολο του οφειλόμενου ποσού.

iii. Στους οφειλέτες που υπάγονται στην παρούσα ρύθμιση και τηρούν τους όρους αυτής χορηγείται βεβαίωση ασφαλιστικής ενημερότητας διάρκειας έως έξι 6 μηνών.

iv. Στην παρούσα ρύθμιση μπορούν να υπαχθούν και όσοι έχουν ρυθμίσει τις οφειλές τους με άλλες διατάξεις, όσον αφορά στο μέρος της οφειλής που δεν έχει εισπραχθεί.

v. Με την υπαγωγή τους στην πρόβλεψη της παραγράφου αυτής αναστέλλεται η λήψη αναγκαστικών και λοιπών μέτρων είσπραξης εναντίον τους.

vi. Κατά τα λοιπά ισχύουν οι διατάξεις των άρθρων 53 έως και 62 του Ν. 3863/2010.

Οι παραπάνω αγρότες μπορούν να εισαχθούν στη ρύθμιση χωρίς να καταβάλουν παράβολο.

Συνολικά και για όλα τα ασφαλιστικά Ταμεία, με τις προωθούμενες ρυθμίσεις το υπουργείο Εργασίας δίνει τη δυνατότητα αναστολής των μέτρων αναγκαστικής είσπραξης για οφειλές μέχρι 31/12/2010, αρκεί να καταβάλλονται ανελλιπώς οι τρέχουσες εισφορές από 1/1/2011 προσαυξημένες κατά το ποσό που αντιστοιχεί στο 20% των τρεχουσών ασφαλιστικών εισφορών, έναντι της κατωτέρω κεφαλαιοποιημένης οφειλής.

Η ρύθμιση θα ισχύει μέχρι 31/12/2012.