Έως τις 31/7/2012 παρατείνεται η προθεσμία υποβολής της Έκθεσης Φορολογικής Συμμόρφωσης από τους Νόμιμους Ελεγκτές και ελεγκτικά γραφεία στη βάση δεδομένων που τηρεί η Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων (ΓΓΠΣ) για τις εταιρείες που έκλεισαν ισολογισμό την 31η/12/2011, σύμφωνα με σχετική απόφαση του υπουργού Οικονομικών.