Αδυναμία των κρατών μελών της Ε.Ε. ως προς την δυνατότητα παροχής ικανοποιητικών δημόσιων πόρων με στόχο την χρηματοδότηση της προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή, διαπιστώθηκε κατά τη δεύτερη και τελευταία μέρα της συζήτησης στο Άτυπο Συμβούλιο Υπουργών Περιβάλλοντος που έγινε στη Λευκωσία.

Ο προεδρεύων του Συμβουλίου, Υπουργός Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος της Κύπρου, Σοφοκλής Αλετράρης, ανέφερε ότι το κύριο πρόβλημα εστιάζεται στο γεγονός ότι εξαιτίας της οικονομικής κρίσης, τα κράτη -μέλη της ΕΕ δεν είναι διατεθειμένα να επενδύσουν πολλά για την προσαρμογή.

Ο Κύπριος υπουργός ανέφερε ότι υπήρξε συναντίληψη πως το προτεινόμενο Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο 2014-2020 πρέπει να διευκολύνει τις δημόσιες επενδύσεις προσαρμογής και να προσφέρει προστιθέμενη αξία στην υλοποίηση της ευρωπαϊκής και των εθνικών στρατηγικών προσαρμογής.

Επίσης, ανέφερε ότι διαπιστώθηκε πως η προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή πρέπει να ενσωματωθεί και να διεισδύσει σε όλες τις τομεακές πολιτικές της ΕΕ, όπως της ενέργειας, των μεταφορών, της βιομηχανίας, των κτηρίων, του νερού, της χρήσης γης και ειδικά στην κοινή αγροτική πολιτική και την πολιτική συνοχής.

Έμφαση θα πρέπει να δοθεί, σύμφωνα με τα συμπεράσματα της Άτυπης Συνόδου και στην εμπλοκή του ιδιωτικού τομέα στη χρηματοδότηση της προσαρμογής. Για το σκοπό αυτό θα πρέπει οι κυβερνήσεις να καταβάλουν περαιτέρω προσπάθειες για να ενισχυθεί ο ρόλος της ιδιωτικής χρηματοδότησης και της ιδιωτικής εμπειρογνωμοσύνης, ώστε να αναπτυχθεί το κατάλληλο πλαίσιο πολιτικής που είναι αναγκαίο για την ενθάρρυνση των ιδιωτικών επενδύσεων.

Καταλήγοντας, ο Κύπριος υπουργός δήλωσε ότι ετοιμάζονται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή οι προτάσεις της για την Ευρωπαϊκή Στρατηγική για την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή, η οποία αναμένεται να παρουσιαστεί τον Μάρτιο του 2013.

 

zougla.gr