Το μεσημέρι της Παρασκευής συνεδριάζει η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας αίθουσα συνεδριάσεων του Περιφερειακού Καταστήματος Ηρακλείου, με τα παρακάτω θέματα:

1. Εξέταση προσφυγής της εταιρίας «ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΝΑΚΑΣ ΑΒΕΕΤΕ» κατά του πρακτικού Τεχνικής Αξιολόγησης και αποδοχή ή μη των προσφορών του ανοικτού διεθνούς Διαγωνισμού στα πλαίσια της πράξης: «Προμήθεια και Εγκατάσταση Εξοπλισμού Λειτουργίας Κέντρου Πολιτιστικής και Κοινωνικής Μέριμνας Ι.Μ. Ιεραπύτνης και Σητείας στην Ιεράπετρα», με προϋπολογισμό 342.469,95 ευρώ μαζί με το ΦΠΑ. και έγκριση για την συνέχιση στην τελική φάση με το άνοιγμα των οικονομικών προσφορών, σύμφωνα με το με αρ. πρωτ.: 27863/2-7-2012 έγγραφο της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Περιφέρειας Κρήτης.

2. Έγκριση σχεδίου σύμβασης του έργου: «Βελτίωση δρόμου από είσοδο ΠΑ.Γ.Ν.Η. μέχρι κόμβο Σταυρακίων με δημιουργία παράπλευρων δρόμων και νέου κυκλικού κόμβου» προϋπολογισμού 900.000 € (με Φ.Π.Α.) και καθορισμός ύψους εγγύησης του ιδιώτη, σύμφωνα με το αριθμ. πρωτ. 27907/3-7-2012 έγγραφο της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Ηρακλείου.

3. Έγκριση αποτελέσματος της από 12-06-2012 δημοπρασίας για την ανάδειξη αναδόχου του έργου: «Προστασία Επαρχιακής Οδού Νο 28 «Ιεράπετρα – Σητεία» από καταπτώσεις βράχων στην περιοχή Αγία Φωτιά», προϋπολογισμού 123.000,00 € (με αναθεώρηση και Φ.Π.Α.)» προϋπολογισμού 123.000,00 Ευρώ με Φ.Π.Α., σύμφωνα με το με αρ. πρωτ. 11160/2-7-2012 έγγραφο της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Λασιθίου.

4. Έγκριση αποτελέσματος της από 19-06-2012 δημοπρασίας για την ανάδειξη αναδόχου του έργου: «Συντήρηση κτιρίων Π.Ε. Ηρακλείου (1ο υποέργο, Συντήρηση κτιρίου Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας Π.Ε. Ηρακλείου)», προϋπολογισμού 82.000,00 € με Φ.Π.Α. σύμφωνα με το με αρ. πρωτ. 27327/28-6-2012 συνημμένο έγγραφο της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Ηρακλείου.

5. Έγκριση διενέργειας διαγωνισμού, χωρίς δημοσίευση σχετικής προκήρυξης για το έργο : «ΕΡΓΟ: ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗΣ ΟΔΟΥ ΚΑΛΟΥΔΙΑΝΑ - ΚΕΦΑΛΙ – ΧΡΥΣΟΣΚΑΛΙΤΙΣΣΑ, 1Ο ΥΠΟΕΡΓΟ: ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗ ΤΩΝ ΠΡΑΝΩΝ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΤΟΠΟΛΙΑ – ΚΑΤΣΟΜΑΤΑΔΟ», προϋπολογισμού 4.250.000,00€ με ΦΠΑ. σύμφωνα με το με αρ. πρωτ. 18749/27-6-2012 συνημμένο έγγραφο της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Π.Ε Χανίων.

6. Χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Ολοκλήρωση βελτίωση της οδού από την Χ.Θ. 0+000 - Χ.Θ 2+411, νέα χάραξη οδού από Χ.Θ. 21+145 έως Χ.Θ. 22+200 και κατασκευή κόμβων», 1° υποέργο του έργου: «Οδικός άξονας Ηράκλειο – Αγ. Δέκα – Βιάννος – Ιεράπετρα», αναδόχου «ΔΟΜΙΚΗ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε.», σύμφωνα με το με αρ. πρωτ. 26247/25-6-2012 έγγραφο της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Περιφέρειας Κρήτης.

7. Χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Αναβάθμιση Δημοτικών Σχολείων Ν. Λασιθίου, Α΄ Δημοτικό Σχολείο Νεάπολης», αναδόχου «Κ/Ξ ΓΑΜΑ ΣΙΓΜΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Α.Τ.Ε. –Ι. ΛΕΟΝΤΑΡΑΚΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.», σύμφωνα με το με αρ. πρωτ. 8434/2-7-2012 έγγραφο της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Λασιθίου.

8. Έγκριση συμπλήρωσης του Προγράμματος Συνδιοργανώσεων της Περιφέρειας Κρήτης και των Περιφερειακών Ενοτήτων για έγκριση και ένταξη Εκδηλώσεων Πολιτισμού – Αθλητισμού για το έτος 2012 (3η Συμπληρωματική απόφαση) σύμφωνα με το με αρ. πρωτ.: 66962/4-7-2012 έγγραφο της Διεύθυνσης Κοινωνικής Μέριμνας.

9. Κατακύρωση ή μη αποτελέσματος του πρόχειρου ανοικτού διαγωνισμού για τη σύναψη δημόσιας σύμβασης παροχής υπηρεσίας καθαρισμού των χώρων του Μεγάρου της Π.Ε. Χανίων, ως και των χώρων που στεγάζονται οι λοιπές Διευθύνσεις της Περιφερειακής Ενότητας Χανίων, προϋπολογιζόμενης δαπάνης 30.900,00€ πλέον Φ.Π.Α., σύμφωνα με το αριθμ. πρωτ.: 19685/5-7-2012 έγγραφο της Διεύθυνσης Διοικητικού – Οικονομικού της Π.Ε. Χανίων
10. Κατακύρωση ή μη αποτελέσματος του πρόχειρου διαγωνισμού, για την προμήθεια δύο (2) επιβατικών αυτοκινήτων πέντε θέσεων νέας αντιρρυπαντικής τεχνολογίας χαμηλών ρύπων, φιλικά προς το περιβάλλον, με τύπο καυσίμου diesel για τις ανάγκες της Π.Ε. Λασιθίου, σύμφωνα με το με αρ. πρωτ. 11239/3-7-2012 έγγραφο της Διεύθυνσης Διοικητικού - Οικονομικού Π.Ε. Λασιθίου.

11. Έγκριση του από 2-7-2012 πρακτικού της επιτροπής πρόχειρου διαγωνισμού για την «Ανάδειξη εργολάβου ή συνεργείου για το καθαρισμό των υπηρεσιών της Π. Ε. Λασιθίου» και άνοιγμα των οικονομικών προσφορών των εταιρειών των οποίων οι προσφορές πληρούν τους όρους της διακήρυξης, σύμφωνα με το αριθμ. 11341/4-07-2012 έγγραφο της Διεύθυνσης Διοικητικού - Οικονομικού Π.Ε. Λασιθίου

12. Έγκριση συνέχισης της από 1-3-2012 μίσθωσης του κτηρίου ιδιοκτησίας Μίχου-Μυλωνάκη Πελαγίας για χρήση αυτού ως χώρος φύλαξης Οικονομικών στοιχείων της Π.Ε. Λασιθίου, σύμφωνα με το με αρ. πρωτ. 11340/4-7-2012 έγγραφο της Διεύθυνσης Διοικητικού - Οικονομικού Π.Ε. Λασιθίου.

13. Κατακύρωση ή μη αποτελέσματος του πρόχειρου διαγωνισμού για την παροχή υπηρεσιών καθαριότητας στο εθνικό Οδικό Δίκτυο Κρήτης προϋπολογιζόμενης δαπάνης 70.000 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, σύμφωνα με το με αρ. πρωτ. 27395/28-06-2012 έγγραφο της Διεύθυνσης Οικονομικού.

14. Έγκριση διενέργειας πρόχειρου διαγωνισμού με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή για την προμήθεια φωτοαντιγραφικού χαρτιού και γραφικής ύλης προϋπολογιζόμενης δαπάνης 60.000,00 € χωρίς το Φ.Π.Α. και συγκρότηση επιτροπής διαγωνισμού, σύμφωνα με το με αρ. πρωτ.: 26996/26-06-2012 έγγραφο της Διεύθυνσης Οικονομικού.

15. Έγκριση ανανέωσης συνδρομής στη Νομική Βάση Πληροφοριών ΝΟΜΟΤΕΛΕΙΑ, σύμφωνα με το με αρ. πρωτ.: 26944/26-06-2012 έγγραφο της Διεύθυνσης Οικονομικού.

16. Έγκριση απευθείας ανάθεσης για την απομαγνητοφώνηση των πρακτικών του Περιφερειακού Συμβουλίου, επιτροπών και ημερίδων, σύμφωνα με το με αρ. πρωτ.: 26998/26-06-2012 έγγραφο της Διεύθυνσης Οικονομικού.

17. Τροποποίηση της αρ. 255/2012 απόφασης οικονομικής Επιτροπής που αφορά στη μερική λύση της σύμβασης μίσθωσης ακινήτου στο Αρκαλοχώρι και καθορισμός εκ νέου του μισθώματος κατόπιν διαπραγμάτευσης, σύμφωνα με το με αρ. πρωτ.: 24863/21-06-2012 έγγραφο της Διεύθυνσης Οικονομικού.

18. Έγκριση δαπάνης 1.500 € (με πλέον ΦΠΑ 23 %) για μυοκτονία και εντομοκτονία των κτιρίων των υπηρεσιών της Περιφέρειας Κρήτης, σύμφωνα με το με αρ. πρωτ.: 7564/03-07-2012 έγγραφο της Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας.

19. Συγκρότηση τριμελών επιτροπών διενέργειας διαγωνισμού και ενστάσεων για το διαγωνισμό: «Αγορά Υπηρεσιών Συμβούλου Τεχνικής Υποστήριξης Έργου του έργου I4WALKER (ενέργεια 1.2)» ημερομηνία διεξαγωγής διαγωνισμού 24/7/2012, σύμφωνα με το αριθμ. 11245/3-7-2012 έγγραφο της Διεύθυνσης Διοικητικού - Οικονομικού Π.Ε. Λασιθίου.

20. Χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Καθαρισμός Εισόδου Αλιευτικού καταφυγίου Σισίου», αναδόχου «Ατσαλάκης Μιχαήλ του Ευσταθίου», σύμφωνα με το με αρ. πρωτ. 11256/5-7-2012 έγγραφο της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Λασιθίου.

21. Έγκριση διάθεσης πίστωσης 5.190,60 € για την αντικατάσταση των 2 κλιματιστικών μονάδων στο χώρο της αίθουσας συνεδριάσεων του Περιφερειακού Καταστήματος Ηρακλείου, σύμφωνα με το αριθμ. πρωτ.: 28346/5-7-2012 έγγραφο της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Ηρακλείου.

22. Έγκριση διάθεσης πίστωσης 10.101,00 € για την προμήθεια ενός φορητού συστήματος ζύγισης οχημάτων μεταφοράς ασφάλτου, σύμφωνα με το αριθμ. πρωτ.: 28345/5-7-2012 έγγραφο της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Ηρακλείου

23. Έγκριση προϋπολογισμού δαπανών για τη συνδιοργάνωση μεταξύ της Περιφέρειας Κρήτης – Π.Ε. Ρεθύμνου και της Ένωσης Συνταξιούχων του ΙΚΑ, ημερίδας με θέμα την εγκληματικότητα στην τρίτη ηλικία, σύμφωνα με το αριθμ. πρωτ. 4558/05-07-2012 έγγραφο της Διεύθυνσης Διοικητικού – Οικονομικού Π.Ε. Ρεθύμνου.

24. Έγκριση προϋπολογισμού δαπανών για τη συνδιοργάνωση μεταξύ της Περιφέρειας Κρήτης – Π.Ε. Ρεθύμνου και του Πανεπιστημίου Κρήτης – Τμήμα Πολιτικών Επιστημών, Διεθνούς συνεδρίου με τίτλο: «Governance for Sustainable Development», σύμφωνα με το αριθμ. πρωτ. 4551/05-07-2012 έγγραφο της Διεύθυνσης Διοικητικού – Οικονομικού Π.Ε. Ρεθύμνου.

25. Έγκριση προϋπολογισμού δαπανών για τη συνδιοργάνωση μεταξύ της Περιφέρειας Κρήτης – Π.Ε. Ρεθύμνου και της θεατρικής Ομάδας του Πρότυπου Πειραματικού Γυμνασίου Ρεθύμνου θεατρικής παράστασης με το έργο: «Ο τελευταίος ασπροκόρακας» του Αλέξη Σολωμού, σύμφωνα με το αριθμ. πρωτ. 5687/05-07-2012 έγγραφο της Διεύθυνσης Διοικητικού – Οικονομικού Π.Ε. Ρεθύμνου.

26. Έγκριση προϋπολογισμού δαπανών για τη συνδιοργάνωση μεταξύ της Περιφέρειας Κρήτης – Π.Ε. Ρεθύμνου και της θεατρικής Ομάδας του Στεκιού των Καθηγητών (ΕΛΜΕΡ), θεατρικής παράστασης με το έργο: «Τα δένδρα πεθαίνουν όρθια» του Αλεσάντρο Κασόνα, σύμφωνα με το αριθμ. πρωτ. 5686/05-07-2012 έγγραφο της Διεύθυνσης Διοικητικού – Οικονομικού Π.Ε. Ρεθύμνου.

27. Έγκριση διάθεσης πίστωσης 10.000 € για τη Φιλοξενία 9 Ρώσων επιχειρηματιών και εκπροσώπων δικτύων διανομής αγροτικών προϊόντων και τροφίμων στην Κρήτη, έπειτα από πρόσκληση της Περιφέρειας, σύμφωνα με τη συνημμένη σχετική εισήγηση.

28. Έγκριση διάθεσης πίστωσης ποσού 125,46 για τη μεταφορά δειγμάτων ελαιολάδου στην Ιταλία, σύμφωνα με τη συνημμένη σχετική εισήγηση.

29. Έγκριση μετακινήσεων, σύμφωνα με τη συνημμένη σχετική εισήγηση.