Στην έκδοση του νέου Κανονισμού Τιμολόγησης του ΕΣΦΑ, με την οποία θεσπίζεται ένα ολοκληρωμένο πλαίσιο κατάρτισης και αναθεώρησης των τιμολογίων πρόσβασης τρίτων στο Εθνικό Σύστημα Φυσικού Αερίου, εναρμονισμένο με τις επιταγές της εθνικής και κοινοτικής νομοθεσίας, προχώρησε η ΡΑΕ.

Με το νέο Κανονισμό, το σύστημα τιμολόγησης αναθεωρείται από ”postage stamp” σε “entry-exit”, αναθεώρηση η οποία, όπως επισημαίνει η Αρχή, αποτελεί απαραίτητο και καθοριστικό ενδιάμεσο στάδιο για την πλήρη αναθεώρηση του συστήματος πρόσβασης τρίτων στο ΕΣΦΑ.

Οι νέες ρυθμίσεις

Οι βασικές ρυθμίσεις του Κανονισμού Τιμολόγησης συνοψίζονται στα εξής:

1. Εισάγεται σύστημα τιμολόγησης της δεσμευμένης δυναμικότητας διακριτά στις εισόδους και εξόδους του Συστήματος Μεταφοράς, ανεξαρτήτως της συμβατικής διαδρομής του αερίου, με τον καθορισμό τριών (3) ζωνών εισόδου και τριών (3) ζωνών εξόδου στο Εθνικό Σύστημα Φυσικού Αερίου.

2. Τα τιμολόγια υπολογίζονται λαμβάνοντας υπ’ όψη προβλέψεις ζήτησης για τα επόμενα είκοσι (20) έτη (περίοδος εξομάλυνσης), και αναθεωρούνται κάθε τέσσερα (4) έτη. Σε περίπτωση ουσιώδους μεταβολής των οικονομικών, νομικών ή πραγματικών δεδομένων που είχαν ληφθεί υπόψη κατά την κατάρτιση των τιμολογίων, παρέχεται η δυνατότητα έκτακτης αναπροσαρμογής, με πρωτοβουλία είτε του Διαχειριστή είτε της ΡΑΕ.

3. Ρυθμίζεται ο τρόπος υπολογισμού και οι βασικές αρχές κατανομής στους Χρήστες, τυχόν υποανάκτησης ή υπερανάκτησης εσόδων του Διαχειριστή σε σχέση με τις προβλέψεις, ρυθμίσεις που αποτελούν πρόσθετες ασφαλιστικές δικλείδες.

4. Εισάγεται σύστημα τιμολόγησης της δεσμευμένης δυναμικότητας βάσει ετεροχρονισμένων αιχμών.

5. Θεσπίζεται μεθοδολογία τιμολόγησης της δυναμικότητας που δεσμεύεται σε διακοπτόμενη βάση. Η τιμολόγηση διακοπτόμενης δέσμευσης δυναμικότητας αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για την διενέργεια εικονικής αντίστροφης ροής προς και από σημεία συναλλαγών φυσικού αερίου, καθώς και στις διασυνδέσεις.

6. Παρέχεται πλέον η δυνατότητα ταυτόχρονης τροφοδοσίας ηλεκτροπαραγωγών από δύο (2) Προμηθευτές, επιτρέποντας τη βελτιστοποίηση του χαρτοφυλακίου προμήθειας αερίου.

7. Παρέχεται η δυνατότητα μεταβολής της τιμής ορισμένων παραμέτρων σε κάθε τακτική αναθεώρηση, αναλόγως με τις διαμορφούμενες συνθήκες της αγοράς. Ενδεικτικά αναφέρεται το ποσοστό διασποράς του κόστους της Εγκατάστασης ΥΦΑ, τα όρια ανοχής αποκλίσεων και η κατανομή του απαιτούμενου εσόδου σε χρεώσεις ποσότητας/δυναμικότητας (capacity/commodity split).

8. Συμπληρώνεται το σχήμα ανάπτυξης υποδομών που εισήγαγε ο Κώδικας Διαχείρισης του ΕΣΦΑ, με τη θέσπιση κριτηρίου οικονομικής αποτελεσματικότητας νέου έργου, και με την αποσαφήνιση των διατάξεων σχετικά με την ένταξη έργων στη Ρυθμιζόμενη Περιουσιακή Βάση του Διαχειριστή.

energypress.gr