Στη δεύτερη συνάντηση εργασίας του Ευρωπαϊκού προγράμματος «eEnviPer» που πραγματοποιήθηκε στο Μπάρι της Ιταλίας στις 5 και 6 Ιουλίου συμμετείχε η Περιφέρεια Κρήτης.

Το Πρόγραμμα «eEnviPer» που άρχισε να υλοποιείται από τον Απρίλιο του 2012, και χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση εξετάζει, συνδυάζει, και αξιοποιεί την ψηφιακή πληροφορία, τις υπηρεσίες ηλεκτρονικού νέφους, λογισμικά και υποδομές, προκειμένου να αναπτύξει μια εύχρηστη, ολοκληρωμένη και αποτελεσματική ψηφιακή - διαδικτυακή πλατφόρμα, στην οποία θα μπορούν να βασιστούν οι διαδικασίες περιβαλλοντικής αδειοδότησης.

Η πλατφόρμα αυτή θα είναι χρήσιμη σε όλους όσους εμπλέκονται, άμεσα ή έμμεσα, με την εκπόνηση, την υποβολή, την αξιολόγηση, τον έλεγχο και την εφαρμογή μελετών περιβαλλοντικών επιπτώσεων και πρότυπων περιβαλλοντικών δεσμεύσεων (επενδυτές, μελετητές, αρμόδιες υπηρεσίες, πολίτες).

Στο σχεδιασμό και στην πιλοτική εφαρμογή της ψηφιακής πλατφόρμας συμμετέχουν οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης από πέντε περιοχές της Ευρώπης, μεταξύ των οποίων και η Περιφέρεια Κρήτης.

Στη συνάντηση αυτή παρουσιάστηκαν, μεταξύ άλλων, οι διαδικασίες περιβαλλοντικής αδειοδότησης σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, που θα πρέπει να ενσωματωθούν στην ψηφιακή πλατφόρμα, έτσι ώστε τα στάδια που απαιτούνται για την εξέταση περιβαλλοντικών μελετών, τη δημοσιοποίηση και την έκφραση γνώμης από τους ενδιαφερόμενους και τον αντικειμενικό καθορισμό των μέτρων προστασίας του περιβάλλοντος να γίνονται κατά το δυνατόν ψηφιακά.

Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στη συμπλήρωση της πλατφόρμας με εφαρμογές γεωγραφικών συστημάτων πληροφοριών (GIS), η χρήση των οποίων θα αποτελέσει μεγάλο βήμα στην ψηφιακή αξιολόγηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων έργων και δραστηριοτήτων.

Στόχος του Προγράμματος είναι, το Μάρτιο του 2014 οι πέντε συμμετέχοντες οργανισμοί δηλαδή Περιφέρειες και δήμοι από διαφορετικές περιοχές της Ευρώπης, να προχωρήσουν στην πιλοτική εφαρμογή της πλατφόρμας, καθιστώντας τις διαδικασίες περιβαλλοντικής αδειοδότησης πιο ποιοτικές και διαφανείς, συντομεύοντας παράλληλα τον απαιτούμενο χρόνο ελέγχου και ολοκλήρωσής τους, με στόχο την ουσιαστικότερη προστασία του περιβάλλοντος.

Για περισσότερες πληροφορίες, κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί να επικοινωνήσει με τη Διεύθυνση Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού της Περιφέρειας Κρήτης, στα τηλέφωνα 2813-410123 και -124 ή να επισκεφτεί την ιστοσελίδα του Προγράμματος στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.eenviper.eu, όπου μπορεί να εγγραφεί για να λαμβάνει μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου τα ενημερωτικά δελτία για την πρόοδο της υλοποίησης του Προγράμματος.