Η Περιφέρεια Κρήτης Π.Ε. Χανίων, όπως έχει υποχρέωση από το νόμο (άρθρο 106 του ν.4070/12), δημοσίευσε πρόσκληση του Περιφερειάρχη Κρήτης, με την οποία καλούνται οι ενδιαφερόμενοι για απόκτηση νέων αδειών αυτοκινήτων ΕΔΧ ή για μετατροπή υφιστάμενων αδειών σε άλλο τύπο, να υποβάλουν σχετική αίτηση.

Η προβλεπόμενη από το άρθρο 85 του ν.4070/12 Απόφαση του Περιφερειάρχη Κρήτης, με την οποία - μεταξύ άλλων - θα καθορίζεται και ο αριθμός των νέων αδειών που τυχόν θα χορηγηθούν, θα εκδοθεί σύμφωνα με τον ίδιο νόμο μετά την ολοκλήρωση υποβολής των σχετικών αιτήσεων και την επεξεργασία τους.

Η Περιφέρεια Κρήτης θεωρεί, όμως, σκόπιμο να ενημερώσει όλους όσοι ενδιαφέρονται να συμμετέχουν στη διαδικασία απόκτησης νέας άδειας ΕΔΧ ή μετατροπής υφιστάμενης σε άλλο τύπο, ότι από τον επιτρεπόμενο αριθμό αδειών ανά έδρα, όπως προκύπτει από την επεξεργασία του μαθηματικού τύπου Α= [(Π+Πν)/1000]* Σi, η οποία προβλέπεται στο άρθρο 85 του ν.4070/12 και των προβλεπομένων από την ίδια διάταξη στοιχείων (μόνιμος πληθυσμός της έδρας σύμφωνα με την τελευταία απογραφή - σύνολο διανυκτερεύσεων στην έδρα κατά τα τρία τελευταία έτη - το οποίο είναι διαθέσιμο από την Ελληνική Στατιστική Υπηρεσία - δια τον αριθμό 1095) και τον αριθμό των σήμερα υφιστάμενων αδειών ανά έδρα, δεν θεωρείται σίγουρη η χορήγηση νέων αδειών ΕΔΧ.

Η διευκρίνιση αυτή κρίνεται αναγκαία, καθώς η αίτηση για απόκτηση νέας άδειας πρέπει να συνοδεύεται και από εγγυητική επιστολή, ύψους 5.000 ευρώ.

Δείτε εδώ ολόκληρη την προκήρυξη για την Π.Ε.Χανίων